Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
 Giełda pracy - regulamin zamieszczania ogłoszeń
25.03.2022r. - Farmaceuci Ukrainie - zbiórka trwa. Zapraszamy na kolejny webinar już 28.03.2022 o 19:00
Szanowni Państwo!

Wojna w Ukrainie trwa. Właśnie minęły trzy tygodnie od utworzenia pierwszego w Polsce Punktu Pomocy Farmaceutycznej dla uchodźców w Katowicach, który powstał dzięki staraniom mgr farm. Rafała Hechmanna, założyciela inicjatywy farmaceuci.org.

Kolejne punkty - dzięki ogromnemu zaangażowaniu farmaceutów wolontariuszy - powstały już w Zielonej Górze, Wrocławiu i Opolu, a w trakcie organizacji są punkty w Poznaniu i Krakowie. Przedsięwzięcie wymaga nakładów finansowych na leki i wyroby medyczne oraz wyposażenie i działanie punktów.
 
 
21.03.2022r. - Farmaceuci Ukrainie - cykl webinarów edukacyjnych dla farmaceutów.
Zapraszamy na pierwsze spotkanie w dniu 23.03.2022 r. o godz. 19:00
Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska serdecznie zaprasza!!!

Zdobywanie wiedzy połączone ze zdobywaniem środków na pomoc ludziom uciekającym przed koszmarem wojny to inicjatywa jedyna w swoim rodzaju, zasługująca na nasze uznanie i zaangażowanie. Bardzo dziękuję wszystkim tworzącym to wydarzenie i gorąco zachęcam do wzięcia udziału – nauki i integracji środowiska w słusznej sprawie, a także hojnego wsparcia zbiórki!

Prezes LORA
W Zielonej Górze

Śląska Izba Aptekarska zaprasza do udziału w cyklu webinarów edukacyjnych oraz live'ów na Instagramie dla farmaceutów w ramach akcji charytatywnej "Farmaceuci Ukrainie". Wydarzeniom będzie towarzyszyła zbiórka wspierająca organizację i działalność mobilnych punktów pomocy farmaceutycznej dla uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy. Wpłata jest dobrowolna. Pomagaj i zyskuj wiedzę!

Link do zrzutki: https://zrzutka.pl/pomoc-ukrainie-farmaceuci-org/s/farmaceuciukrainie
 
 
21.03.2022r. - NFZ: Pacjenci z Ukrainy mają prawo do leków refundowanych

- Przypominamy, leki refundowane przysługują obywatelom Ukrainy, którzy w Polsce znaleźli schronienie przed agresją militarną Rosji.

- Refundacja leków wynika wprost z przepisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dalej specustawa).
- Szczegółowe informacje i wyjaśnienia na temat wypisywania i realizacji recept na leki refundowane dla obywateli Ukrainy przekazaliśmy placówkom medycznym, w tym poradniom POZ, i aptekom w specjalnym komunikacie, który trafił do tych podmiotów 14 marca 2022 roku. Stanowisko NFZ wyrażone w komunikacie jest jednoznaczne i obowiązujące.


Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, która weszła w życie 12 marca 2022 roku, zapewnia m.in. obywatelom Ukrainy dostęp do opieki medycznej na analogicznych zasadach, jak dla osób ubezpieczonych w Polsce [1].

Prawo do leków refundowanych zagwarantowane w ustawie
Specustawa w art. 37 ust. 1, odwołuje się do przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, które zapewniają ubezpieczonym, a z mocy specustawy także m.in. obywatelom Ukrainy, bezpłatny dostęp do świadczeń gwarantowanych. Wśród nich są leki objęte refundacją przez Ministra Zdrowia.

PRZECZYTAJ: Pomoc dla obywateli Ukrainy zagwarantowana w specustawie. O czym muszą wiedzieć świadczeniodawcy?

Pacjenci z Ukrainy, którzy od 24 lutego 2022 roku przekroczyli granicę z Polską, w związku z agresją militarną Rosji, mają więc pełne prawo — podkreślmy zagwarantowane ustawowo — do otrzymania leków refundowanych. Zasady dotyczące obywateli Ukrainy są tożsame z obowiązującymi od 2012 roku zasadami wystawiania recept dla ubezpieczonych w Polsce.

O szczegółach związanych z wypisywaniem i realizacją recept poinformowaliśmy placówki medyczne, w tym przychodnie POZ, i apteki w specjalnym komunikacie, który trafił do tych podmiotów 14 marca 2022 roku, czyli tuż po wejściu w życie specustawy.

Pacjent z Ukrainy ma zapewniony dostęp do POZ
Obywatele Ukrainy, którzy znaleźli się w Polsce po wybuchu konfliktu zbrojnego, migrują wewnątrz naszego państwa lub wyjeżdżają za granicę. W przeważającej większości nie mają więc ustalonego stałego miejsca pobytu w Polsce, co jest jednym z kilku warunków wymaganych do złożenia deklaracji wyboru lekarza POZ.

Dlatego osoba uprawniona z mocy specustawy do otrzymania pomocy medycznej jest traktowana w POZ, jak pacjent spoza listy aktywnej POZ. Nie oznacza to jednak, że lekarz POZ może np. odmówić tej osobie pomocy. Narodowy Fundusz Zdrowia, w trybie przewidzianym w przepisach prawa, rozlicza te wizyty, a sposób rozliczeń nie powinien w żadnym stopniu wpływać na dostęp do opieki medycznej na poziomie POZ.

Pomoc medyczna dla obywateli Ukrainy jest finansowana z budżetu państwa
Obywatele Ukrainy oraz inne osoby, uprawnione z mocy specustawy, do uzyskania pomocy medycznej w Polsce, otrzymują ją bezpłatnie. Świadczenia medyczne są finansowane z budżetu państwa, nie zaś z budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia. NFZ odpowiada natomiast za rozliczenie środków z budżetu państwa z placówkami medycznymi, z którymi ma zawartą umowę.


--------------------------------------------------------------------------------

[1] Wyjątek stanowią tylko: leczenie uzdrowiskowe, rehabilitacja uzdrowiskowa, prawo do leczenia za granicą, zwrot środków za leczenie za granicą na podstawie dyrektywy „transgranicznej”
--------------------------------------------------------------------------------
From: zielona-gora [mailto:zielona-gora@oia.org.pl]
Sent: Tuesday, March 15, 2022 9:25 AM
Subject: LOIA - NFZ: Pomoc dla obywateli Ukrainy zagwarantowana w specustawie - sprawa refundacji recept w Komunikacie nr 5


Aktualności Centrali NFZ - 14.03.2022 r.
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/pomoc-dla-obywateli-ukrainy-zagwarantowana-w-specustawie-o-czym-musza-wiedziec-swiadczeniodawcy,8157.html
Pomoc dla obywateli Ukrainy zagwarantowana w specustawie. O czym muszą wiedzieć świadczeniodawcy?
Ważne!
12 marca 2022 roku weszła w życie, z mocą obowiązywania od 24 lutego 2022 roku, ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dalej specustawa) [1].
Specustawa przyznaje prawo do świadczeń medycznych [2], refundacji leków i zaopatrzenia w wyroby medyczne obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z agresją Rosji, na analogicznych zasadach, jakie przysługują ubezpieczonym.
Specustawa przyznaje prawo do świadczeń medycznych udzielanych przez świadczeniodawców, na podstawie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, oraz przez apteki, na podstawie umów na realizację recept, zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Aby wyjaśnić regulacje prawne i odpowiedzieć na wątpliwości publikujemy kilka tematycznych komunikatów dla świadczeniodawców.


KOMUNIKAT NR 1
Kto jest uprawniony do świadczeń medycznych na gruncie przepisów specustawy?
1. UPRAWNIENI
Prawo do świadczeń w Polsce, jak dla osób ubezpieczonych [3], obejmuje:

obywateli Ukrainy, którzy bezpośrednio przekroczyli granicę polsko-ukraińską,
nieposiadających obywatelstwa ukraińskiego małżonków obywateli Ukrainy, którzy bezpośrednio przekroczyli granicę polsko-ukraińską,
obywateli Ukrainy z Kartą Polaka (nie musieli przekroczyć bezpośrednio granicy Polski z Ukrainą),
członków najbliższej rodziny obywatela Ukrainy z Kartą Polaka,
- którzy wjechali do Polski od 24 lutego 2022 roku.

WAŻNE!

Prawo do świadczeń obejmuje także dziecko urodzone już w Polsce, jeżeli jego matka jest osobą określoną w lit. a lub b.
Uprawnienia do świadczeń medycznych na mocy specustawy nie przysługują osobom, które przed 24 lutego 2022 roku przebywały legalnie w Polsce na podstawie zezwoleń pobytowych lub miały status uchodźcy, lub złożyły wniosek o uzyskanie takiego statusu.
WAŻNE!

Do „najbliższej rodziny” zaliczyć można: małżonka, wstępnych (rodzice, dziadkowie), zstępnych (dzieci, wnuki), rodzeństwo, powinowatych w tej samej linii lub stopniu (zięć, synowa, teść, teściowa, szwagier, bratowa, pasierb), osobę pozostającą w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, a także osobę pozostającą we wspólnym pożyciu.2. DO KTÓRYCH ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH MAJĄ PRAWO OSOBY UPRAWNIONE?
Osoby wymienione w pkt. 1 „UPRAWNIENI” mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, udzielonych w Polsce, na analogicznych zasadach i analogicznym zakresie, jak osoby ubezpieczone w Polsce.
Z wyjątkiem: leczenia uzdrowiskowego, rehabilitacji uzdrowiskowej, prawa do leczenia za granicą, zwrotu środków za leczenie za granica na podstawie dyrektywy „transgranicznej”.

Przysługuje im również prawo do produktów leczniczych w ramach programów zdrowotnych Ministerstwa Zdrowia.
Osobom wymienionym w pkt. 1 „UPRAWNIENI” przysługują także świadczenia w zakresie zapobiegania i leczenia chorób zakaźnych, czyli szczepienia przeciwko COVID-19, testy w kierunku koronawirusa (antygenowe i PCR) oraz leczenie związane z COVID-19.
Dzieciom (w ramach pkt. 1 „UPRAWNIENI”) przysługują szczepienia ochronne w ramach kalendarza szczepień ochronnych (Program Szczepień Ochronnych – PSO na 2022 r.)
Komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie realizacji szczepień ochronnych u dzieci, które przekroczyły granice Rzeczypospolitej Polskiej z Ukrainą w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwaotwiera się w nowej karcie

WAŻNE!

Wszystkie świadczenia wymienione w podpunktach a-d są udzielane uprawnionym bezpłatnie. Finansuje je budżet państwa za pośrednictwem Narodowego Funduszu Zdrowia.3. UTRATA UPRAWNIEŃ
Obywatel Ukrainy, który wyjedzie z Polski na dłużej niż miesiąc, traci uprawnienia do świadczeń medycznych przysługujących na mocy specustawy.4. JAK POSTĘPOWAĆ Z OSOBAMI, KTÓRYCH NIE OBEJMUJE SPECUSTAWA, A KTÓRE ZNALAZŁY SIĘ W POLSCE W WYNIKU KONFLIKTU ZBROJNEGO W UKRAINIE?
Od 4 marca 2022 roku obowiązuje w Polsce decyzja wykonawcza Rady UE 2022/382 [4], która stwierdza istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy, w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE, i wprowadza tymczasową ochronę osób wymienionych w pkt. 4.1.

1. Decyzją są objęci:

obywatele Ukrainy zamieszkali w Ukrainie przed 24 lutego 2022 roku i członkowie ich rodzin,
obywatele państw trzecich i bezpaństwowcy, którzy przed 24 lutego 2022 roku korzystali w Ukrainie z ochrony międzynarodowej (uchodźcy) i członkowie ich rodzin,
obywatele państw trzecich i bezpaństwowcy, którzy przebywali w Ukrainie przed 24 lutego 2022 roku na podstawie zezwolenia na pobyt stały, i nie mogą bezpiecznie wrócić do swojego państwa.
WAŻNE!

„Członkiem rodziny”, w rozumieniu decyzji Rady UE, jest: małżonek, partner uznawany przez prawo; małoletnie i niepozostające w związku małżeńskim dzieci; dzieci małżonka, inni bliscy krewni, jeżeli mieszkali razem, jako jedna rodzina i byli na utrzymaniu osoby objętej ochroną tymczasową.

2. Czy osobom wymienionym w pkt. 4.1 przysługuje opieka medyczna?

Tak, przysługuje, zgodnie z art. 110 i 112 ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej [5], która została znowelizowana przez uchwalenie specustawy.

3. Kto zapewnia tę opiekę?

Osobie korzystającej z ochrony czasowej, której zostało wydane zaświadczenie, o którym mowa w art. 110 ust. 5 [6], Szef Urzędu ds. Cudzoziemców zapewnia, na jej żądanie, opiekę medyczną.
Osobie korzystającej z ochrony czasowej Szef Urzędu ds. Cudzoziemców wydaje, na jej żądanie, zaświadczenie potwierdzające korzystanie z ochrony czasowej.

Opieka medyczna udzielana jest w placówkach medycznych, które mają podpisaną umowę z Szefem Urzędu ds. Cudzoziemców.
Koszty tej opieki pokrywa Szef Urzędu ds. Cudzoziemców z budżetu państwa.
Ponadto osobom tym przysługują świadczenia dotyczące zapobiegania i leczenia chorób zakaźnych – w tym szczepienia przeciwko COVID-19, testy w kierunku koronawirusa (antygenowe i PCR), leczenie COVID-19. Finansuje je budżet państwa za pośrednictwem Narodowego Funduszu Zdrowia.

--------------------------------------------------------------------------------

KOMUNIKAT NR 2
Weryfikacja uprawnień do świadczeń medycznych dla osób uprawnionych na mocy specustawy
1. PRZED WEJŚCIEM W ŻYCIE SPECUSTAWY (od 24 lutego do 11 marca 2022 roku) na podstawie każdego dokumentu, który potwierdza tożsamość, m.in.:
paszportu obywatela Ukrainy ze stemplem Straży Granicznej RP,
zaświadczenia wydanego przez Straż Graniczną RP,
dowodu osobistego,
prawa jazdy,
aktu małżeństwa,
aktu urodzenia,
innego dokumentu poświadczającego status ukraińskiego obywatelstwa, przekroczenia granicy, miejsce przekroczenia granicy; status małżonka obywatela Ukrainy, pokrewieństwo w przypadku najbliższej rodziny obywatela Ukrainy z Kartą Polaka.


2. PO WEJŚCIU W ŻYCIE SPECUSTAWY (od 12 marca 2022 roku) dodatkowo na podstawie:
specjalnego numeru PESEL nadawanego obywatelom Ukrainy [7],
e-dokumentu (osoby pełnoletnie, które zarejestrują się w gminie i zostanie nadany im numer PESEL oraz założą profil zaufany, mogą aktywować e-dokument poświadczający status osoby uprawnionej) [8],
wydruk potwierdzenia utworzenia profilu zaufanego osoby uprawnionej (zawiera: imię i nazwisko, numer PESEL) [9].

--------------------------------------------------------------------------------

KOMUNIKAT NR 3
Sprawozdawczość świadczeń medycznych udzielonych osobom uprawnionym na mocy specustawy
Świadczenia udzielone osobom uprawnionym, wymienionym w KOMUNIKACIE NR 1, należy sprawozdać przez komunikaty sprawozdawcze NFZ (konkretnie komunikat SWIAD), najwcześniej łącznie z rozliczeniem świadczeń z marca 2022 r.


--------------------------------------------------------------------------------

KOMUNIKAT NR 4
Podstawowa Opieka Zdrowotna a przepisy specustawy
1. Osoba uprawniona jest traktowana, jak pacjent spoza listy aktywnej POZ
Osoba uprawniona do świadczeń z mocy specustawy, wymieniona w KOMUNIKACIE NR 1, może korzystać z opieki POZ na zasadach osoby spoza listy aktywnej danego świadczeniodawcy.2. Sprawozdawanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach POZ, udzielanych na podstawie specustawy
Świadczenia udzielone osobom uprawnionym na podstawie specustawy, w tym udzielone od 24 lutego do 11 marca 2022 roku, należy sprawozdać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 320, z późn. zm.), z zastosowaniem komunikatów sprawozdawczych NFZ, najwcześniej łącznie z rozliczeniem świadczeń z marca 2022 roku.


--------------------------------------------------------------------------------

KOMUNIKAT NR 5
Refundacja recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne a przepisy specustawy
1. Refundowane recepty i wyroby medyczne przysługują osobom uprawnionym z mocy specustawy, wymienionym w KOMUNIKACIE NR 1, na analogicznych zasadach, jak ubezpieczonym.

2. Dokumenty na podstawie, których potwierdza się prawo do świadczeń oraz tożsamość osoby uprawnionej na mocy specustawy, zostały wymienione w KOMUNIKACIE NR 2.

3. Podstawowe zasady wystawiania recept:

aby udzielić świadczenia rzeczowego (zaordynowanie leku przez wypisanie recepty) należy zweryfikować uprawnienie pacjenta i odnotować to uprawnienie w dokumentacji medycznej.
zasady wystawiania recept są tożsame do zasad dla obywateli UE z prawem do świadczeń z zastrzeżeniem identyfikatora, który przyjmie wartość zależną od dokumentu, którym osoba uprawniona z mocy specustawy będzie się legitymowała.
recepta refundowana dla dziecka nieposiadającego dokumentu tożsamości może być wystawiona w przypadku, gdy możliwe jest wskazanie opiekuna, który spełnia warunki dot. rodzajów dokumentów potwierdzających tożsamość.
WAŻNE!

Recepta wystawiona dla osoby uprawnionej na podstawie specustawy musi zawierać kod IN.
Osoba uprawniona z mocy specustawy, która nie ma nadanego specjalnego numeru PESEL, której receptę elektroniczną wystawia osoba uprawniona w Polsce, powinna otrzymać wydruk informacyjny z naniesionym kluczem dostępu dodatkowo przedstawionym w postaci kodu kreskowego, który pozwoli osobie realizującej receptę na odczytanie recepty z elektronicznej platformy SIM (P1).
4. Podstawowe zasady realizacji recept

Realizacja recept wystawionych z kodem IN dla osób uprawnionych z mocy specustawy odbywa się analogicznie, jak w przypadku obywateli UE z prawem do świadczeń, z zastrzeżeniem braku obowiązku posiadania karty EKUZ lub poświadczenia NFZ.
nie ma potrzeby kopiowania/skanowania dokumentu potwierdzającego uprawnienia.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] Ustawa z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022, poz. 583)

[2] Z wyłączeniem leczenia uzdrowiskowego, rehabilitacji uzdrowiskowej prawa do leczenia za granicą, zwrotu środków za leczenie za granicą na podstawie dyrektywy „transgranicznej”

[3] Jak wyżej

[4] Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r. stwierdzająca istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkująca wprowadzeniem tymczasowej ochrony

[5] Ustawa z 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2003 Nr 128 poz. 1176)

[6] Jak wyżej

[7] Od 16 marca 2022 roku

 
 
14.03.2022r. - Dziennik Ustaw 2022 r. poz. 583 - Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Treść aktu dostępna na stronie: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/583
 
 
04.03.2022r. - Apel Ministra Zdrowia do samorządu Lekarskiego i Aptekarskiego - dot. zbiórek leków dla Ukrainy
Apel dostępny jest na stronie:
https://www.nia.org.pl/2022/03/04/apel-do-samorzadu-lekarskiego-i-aptekarskiego/
 
 
03.03.2022r. - Strona internetowa na rzecz wsparcia obywateli Ukrainy
W obliczu konfliktu zbrojnego, który toczy się za naszą wschodnią granicą, Naczelna Izba Aptekarska uruchomiła stronę internetową, której celem jest wsparcie humanitarne obywateli Ukrainy, w tym również farmaceutów.

Strona internetowa działa pod adresem: farmaceucidlaukrainy.pl i stanowi źródło aktualnych informacji o prowadzonych na rzecz obywateli Ukrainy wielokierunkowych form wsparcia, w tym m.in. zweryfikowane zbiórki finansowe i niematerialne. W serwisie dostępne będą także informacje dotyczące bazy noclegowej i ofert pracy, również poza sektorem ochrony zdrowia oraz wystawianie i realizacja recept dla ukraińskich pacjentów.
 
 
28.02.2022r. - Polscy farmaceuci wspierają farmaceutów z Ukrainy
W obliczu wojny, która toczy się na Ukrainie, w imieniu środowiska polskich farmaceutów, Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Elżbieta Piotrowska-Rutkowska w piśmie do ukraińskich farmaceutów, zadeklarowała gotowość pomocy i wsparcie w tym trudnym czasie.

W celu dotarcia do jak największej liczby farmaceutów na Ukrainie, pismo przygotowane w języku ukraińskim, zostało wysłane do 2 ukraińskich organizacji: Ukraińskiej Naczelnej Izby Aptekarskiej oraz Stowarzyszenia Zawodowego Ukraińskich Farmaceutów.

Treść pisma dostępna na stronie
https://www.nia.org.pl/2022/02/25/polscy-farmaceuci-wspieraja-farmaceutow-z-ukrainy/
 
 
28.02.2022r. - LOIA - KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO Z DNIA 25 LUTEGO 2022 R. W SPRAWIE UPRAWNIEŃ ZAWODOWYCH FARMACEUTÓW POLEGAJĄCYCH NA MOŻLIWOŚCI WYSTAWIANIA RECEPT FARMACEUTYCZNYCH
W związku z bezprecedensową inwazją Rosji na Ukrainę i dynamicznie rozwijającą się sytuacją międzynarodową, a także zważywszy na rolę farmaceuty w zapewnianiu dostępności i bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych przez pacjentów, którzy – niezależnie od narodowości – wymagają bezpośredniego fachowego wsparcia, Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał komunikat ws. uprawnień zawodowych farmaceutów polegających na możliwości wystawiania recept farmaceutycznych.
Treść komunikatu dostępna na stronie:
https://www.gov.pl/web/gif/komunikat-glownego-inspektora-farmaceutycznego-z-dnia-25-lutego-2022-r
 
 
22.02.2022r. - DZ. URZ. Min. Zdr. 2022.18 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
Treść aktu dostępna na stronie http://dziennikmz.mz.gov.pl/legalact/2022/18/
 
 
22.02.2022r. - DZ. URZ. Min. Zdr. 2022.17 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie wykazu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których ustalono urzędową cenę zbytu
Treść aktu dostępna na stronie http://dziennikmz.mz.gov.pl/legalact/2022/17/
« 1 ... 3 4 5 6 7 ... 44 »
 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 3244100 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe