Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
04.05.2020r. - Dz. U. 2020 poz. 792 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii


Treść aktu dostępna na stronie http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/792

 
 
22.04.2020r. - Główny Inspektorat Farmaceutyczny: Pytania i odpowiedzi dotyczące obrotu produktami leczniczymi!

1. Jakie procedury powinny zostać wdrożone w celu ochrony kierowców dostarczających produkty lecznicze do szpitali zakaźnych oraz szpitali, w których pracownicy i pacjenci zostali objęci kwarantanną?

W celu ochrony kierowców dostarczających produkty lecznicze do szpitali zakaźnych oraz szpitali, w których pracownicy i pacjenci zostali objęci kwarantanną, należy pamiętać, że dostawy produktów leczniczych z hurtowni farmaceutycznych mogą być dostarczane wyłącznie do miejsca objętego zezwoleniem na prowadzenie obrotu produktami leczniczymi. Zgodnie z pkt 9.2 pkt 9 załącznika do rozporządzenia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 509), produkty lecznicze są doręczane na adres wskazany w specyfikacji wysyłkowej, pod nadzór odbiorcy do jego pomieszczeń; nie pozostawia się produktów leczniczych w innych pomieszczeniach.

Ponadto kierowcy wykonującemu swoje obowiązki powinno być zapewnione bezpieczeństwo m.in. poprzez unikanie bliskich kontaktów z personelem medycznym. Nie przewiduje się także bliskiego kontaktu dostawców z chorymi.

 
 
22.04.2020r. - Komunikat ws. zaordynowanych recept ze 100% odpłatnością na produkty z „importu docelowego”, dla których wydano zgody Ministra Zdrowia na refundację

Minister Zdrowia informuje, iż w przypadku ordynacji na recepcie papierowej lub elektronicznej ze 100% odpłatnością:

a) produktu leczniczego sprowadzanego na podstawie art. 4 ust. ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.), lub
b) środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego sprowadzanego na podstawie art. 29a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1252, z późn. zm.),
co do których Minister Zdrowia wydał zgodę na refundację dla indywidualnego pacjenta, należy wydać ww. produkty w aptece ogólnodostępnej po wniesieniu przez pacjenta opłaty ryczałtowej, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 357), za opakowanie jednostkowe.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ws-zaordynowanych-recept-ze-100-odplatnoscia-na-produkty-z-importu-docelowego
 
 
22.04.2020r. - Komunikat Ministerstwa Zdrowia ws. odwołania Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Farmaceutów
Działając na podstawie art. 107w ust. 2a ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.), w związku z ryzykiem zarażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz zidentyfikowanymi przypadkami zachorowań na COVID-19 w terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Minister Zdrowia odwołuje wszystkie części Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Farmaceutów we wszystkich dziedzinach (PESF), które miały się odbyć od dnia 15 maja do dnia 30 czerwca w sesji wiosennej 2020 r.

Jednocześnie informujemy, iż wydłużeniu ulega czas trwania wiosennej sesji egzaminacyjne 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r.

Dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych w porozumieniu z Ministrem Zdrowia ustali nowe terminy PESF i poinformuje o nich farmaceutów, którzy mieli przystąpić do odwołanego PESF, co najmniej na dwa tygodnie przed datą egzaminu. Ponadto informacje o nowych terminach PESF zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centrum Egzaminów Medycznych.

Więcej na stronie
https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ws-odwolania-panstwowego-egzaminu-specjalizacyjnego-farmaceutow
 
 
22.04.2020r. - Dz. U. z 2020 r. poz. 690 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 18 kwietnia 2020 r.

Treść aktu dostępna na stronie http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/690
 
 
22.04.2020r. - Dz. U. MZ z 2020 r. poz. 32 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępno
Treść aktu dostępna na stronie http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2020/32/
 
 
17.04.2020r. - MZ - Czy farmaceuci muszą nosić maseczki podczas pracy w aptece?
W odpowiedzi na pytanie z dnia 15 kwietnia 2020 r. dotyczące obowiązku noszenia maseczek ochronnych przez osoby zatrudnione w aptece, Departament Prawny uprzejmie informuje, że zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 2 lit. c przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 658, z późn. zm.) w brzmieniu ustalonym na dzień 16 kwietnia 2020 r. od dnia 16 kwietnia 2020 r. do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki, ust i nosa w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach), przy czym zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 4 obowiązku tego nie stosuje się w przypadku osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów.

Reasumując obowiązek noszenia maseczki ochronnej w aptece mają osoby zajmujące się bezpośrednią obsługą klientów i interesantów – podczas tej obsługi.

Z poważaniem,
Alina Budziszewska-Makulska
Zastępca Dyrektora
/dokument podpisany elektronicznie/
 
 
17.04.2020r. - Tylko do dzisiaj lekarze mogą wystawiać papierowe recepty na starych drukach
Od jutra tracą ważność stare wzory papierowych recept lekarskich. W ubiegłym roku Ministerstwo Zdrowia przedłużyło termin ich obowiązywania o 12 miesięcy. Mija on dzisiaj. Nic nie wskazuje, by został ponownie przedłużony…

Więcej w serwisie mgr.farm
https://mgr.farm/aktualnosci/tylko-do-dzisiaj-lekarze-moga-wystawiac-papierowe-recepty-na-starych-drukach/
 
 
16.04.2020r. - Dz. U. 2020 poz. 673 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
§ 18. 1. Od dnia 16 kwietnia 2020 r. do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki, ust i nosa:
1) w środkach publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym oraz w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie;
2) w miejscach ogólnodostępnych, w tym:
a) na drogach i placach,
b) w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,
c) w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach),
d) na terenie nieruchomości wspólnych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532 i 568).

Treść aktu dostępna na stronie:
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/673
 
 
09.04.2020r. - Dz. U. 2020 poz. 624 - Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
6) w § 9 ust. 5a otrzymuje brzmienie:

„5a. Ograniczenia, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, w zakresie dotyczącym osób powyżej 65. roku życia, nie stosuje się:

1) jeżeli wydanie z apteki lub punktu aptecznego produktu leczniczego, wyrobu medycznego lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego innym osobom jest konieczne ze względu na nagłe zagrożenie życia lub zdrowia;

2) w przypadku gdy przeważająca działalność polega na handlu hurtowym.”.

Treść aktu dostępna na stronie http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/624
« 1 2 3 4 5 6 ... 58 »
 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 2214533 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe