Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
 Giełda pracy - regulamin zamieszczania ogłoszeń
Wniosek o wydanie rękojmi należytego prowadzenia apteki

 


mgr farm. ______________________________________
( imię i nazwisko )

adres zam.:
_______________________________________________
( ulica, numer )
_______________________________________________
( kod, miejscowość )
_______________________________________________
( nr telefonu )
________________________________________________
( email )


Okręgowa Rada Aptekarska
w Zielonej Górze


W związku z zamiarem objęcia funkcji kierownika apteki ogólnodostępnej / hurtowni*

.................................................................................................

.................................................................................................
( nazwa apteki, ulica, numer, kod, miejscowość )

prowadzonej przez .....................................................................

.................................................................................................
( nazwa podmiotu - właściciela, adres siedziby )


z dniem............................, w wymiarze czasu pracy.....................

proszę o wydanie rękojmi należytego prowadzenia apteki / hurtowni*.


Niniejszym oświadczam, że znane mi są przepisy w sprawie prowadzenia apteki / hurtowni * oraz odpowiedzialności na tym stanowisku.

Oświadczam, że nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie umyślnego przestępstwa lub przestępstwa skarbowego lub orzeczeniem za popełnienie przewinienia dyscyplinarnego oraz nie toczy się przeciwko mnie jakiekolwiek postępowanie karne, karnoskarbowe lub dyscyplinarne. Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności z art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy
lub zatajenie prawdy.


..............................................................................…...……………………..
( miejscowość i data ) ( czytelny podpis )


* niepotrzebne skreślić

 

 

Do wniosku należy dołączyć przebieg pracy zawodowej oraz kopie świadectw pracy z ostatnich pięciu lat.

 

 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 3187167 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe