Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
 Giełda pracy - regulamin zamieszczania ogłoszeń
Biuletyn Informacyjny nr 1/2015

BIULETYN


INFORMACYJNY


Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej

w Zielonej Górze


1 / 2015


www.loia.zgora.pl

e-mail: loia_zg@interia.pl

zielona-gora@oia.org.pl


Z posiedzenia Okręgowej Rady Aptekarskiej w Zielonej Górze w dniu 15 stycznia 2015 r.:


1. Pozytywną rękojmię dotyczącą pełnienia funkcji kierownika uzyskali:

1. mgr Danuta Macander – „Mediq Apteka” w Bolesławcu Al. Tysiąclecia 49 ( woj. dolnośląskie);

2. mgr Aleksandra Kitlińska – nowa „ZIKO Apteka” w Nowej Soli ul. Staszica 6 lok.11;

3. mgr Iwona Bojanowska – nowa hurtownia farmaceutyczna JM FARMA w Świebodzinie ul. Jeziorowa 8D.2. Na listę członków LOIA zostali wpisani:

1. mgr Magdalena Stańczuk - apteka „Centrum Zdrowia” w Słubicach;

2. mgr Aurelia Uchman- Rakowska – „ZIKO Apteka” w Nowej Soli;

3. mgr Artur Rakowski – „ZIKO Apteka” w Zielonej Górze.3. ORA wydała dwie zgody w sprawie przedłużenia okresu ciągłego szkolenia.4. ORA podjęła uchwałę w sprawie zmiany wysokości uposażenia dla Prezesa ORA.5. ORA podjęła uchwałę w sprawie zwrotu kosztów delegacji członkom organów LOIA.Po posiedzeniu ORA odbyło się spotkanie z panią mgr farm. Joanną Chomicz – Inspektorem WIF, na którym omówiono wybrane zapisy noweli Prawa Farmaceutycznego.

Ponadto pani Inspektor przekazała poniższe uwagi pokontrolne dot. aptek:

- Zgodnie z obowiązującymi przepisami recepty farmaceutyczne mogą być wystawiane wyłącznie przez kierowników aptek. Niedozwolone jest ich wystawianie przez techników farmaceutycznych.

- Urzędowy wykaz produktów leczniczych w wersji elektronicznej powinien być łatwo dostępny dla każdego fachowego pracownika apteki ( np. ikona na pulpicie ekranu). Każdy pracownik winien umieć posługiwać się wykazem.

- Przypomnienia wymagają przepisy w sprawie wystawiania i realizacji odpisów recept. Zabronione jest tworzenie fikcyjnych odpisów. Odpis recepty jest realizowany wyłącznie w aptece, która go wystawiła.

- Należy zwracać uwagę na temperaturę w lodówkach ( mają chłodzić a nie np. mrozić, co szczególnie negatywnie wpływa na insuliny);

- Oddzielenie suplementów diety od produktów leczniczych.


Kolejne posiedzenie ORA planowane jest na dzień 19 lutego 2015 r.

--------------------------------------------------------------------------------------------


Kontakt z Prezesem LOIA


Uprzejmie informujemy, że w sprawach różnych można się kontaktować z panem mgr farm. Ryszardem Kiedrowskim na numer kom. 662 445 443.


-------------------------------------------------------------------------------------------


Recepty farmaceutyczne

– sporządza tylko kierownik apteki


Ustawa Prawo farmaceutyczne – tekst jedn. Dz. U. z 2008r. Nr 45 poz. 271:


Art. 96 ust. 2: „W przypadku nagłego zagrożenia zdrowia i życia farmaceuta, o którym mowa w art. 88 ust. 1 może wydać bez recepty lekarskiej produkt leczniczy zastrzeżony do wydawania na receptę w najmniejszym terapeutycznym opakowaniu, z wyłączeniem środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów grupy I-R.”


Art. 96 ust. 3: „ Fakt wydania produktu leczniczego , o którym mowa w ust. 2, farmaceuta, o którym mowa w art. 88 ust. 1, odnotowuje na sporządzonej recepcie farmaceutycznej; recepta farmaceutyczna powinna zawierać nazwę wydanego produktu leczniczego, dawkę, przyczynę wydania produktu leczniczego, tożsamość i adres osoby, dla której produkt leczniczy został wydany, datę wydania, podpis i pieczątkę farmaceuty, o którym mowa w art. 88 ust. 1. Recepta farmaceutyczna zastępuje receptę za 100% odpłatnością i podlega ewidencjonowaniu.”


Art. 88 ust. 1: „ W aptece ogólnodostępnej musi być ustanowiony farmaceuta, odpowiedzialny za prowadzenie apteki, zwany dalej „kierownikiem apteki:; można być kierownikiem tylko jednej apteki.”


Recept farmaceutycznych nie sporządza technik farmaceutyczny.

--------------------------------------------------------------------------------------------


Odpis recepty i jego realizacjaOdpis recepty wykonywany jest na podstawie oryginalnej recepty i realizowany wyłącznie w aptece, w której został sporządzony.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MZ w sprawie recept lekarskich, tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 319.


Par. 8 pkt.4: „ Jeżeli recepta została wystawiona na leki posiadające kategorię dostępności Rp i Rpz, z wyłączeniem substancji należących do wykazu A – substancji bardzo silnie działające, określonych w Farmakopei Polskiej, zawierających w swoim składzie substancje psychotropowe z grup III-P i IV-P oraz leki zawierające środki odurzające z grupy II-N określone w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, farmaceuta może wystawić odpis recepty, który jest realizowany za pełną odpłatnością wyłącznie w aptece, w której został sporządzony. Odpis recepty zawiera: … .”


pkt. 5 „Odpis recepty realizuje się w terminie odpowiadającemu terminowi realizacji recepty.”


---------------------------------------------------------------------------------------------

Składki członkowskie


Uprzejmie przypominamy o uregulowania składek członkowskich za 2014 rok !


Biuro Izby przygotowuje wezwania do zapłaty zaległości.

----------------------------------------------------------------------------------------------


Najnowsze przepisy prawne


1. Dziennik Urzędowy MZ z dnia 19 grudnia 2014 r. poz. 80 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych - na dzień 1 stycznia 2015 r.

http://dziennikmz.mz.gov.pl/DUM_MZ/2014/80/akt.pdf
2. Dzienniku Ustaw RP z dnia 08.01.2015 r. pozycja 28 - Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 8 lutego 2015 r. z wyjątkami.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/28/1
----------------------------------------------------------------------------------------------Giełda Pracy - styczeń 2015Aktualne oferty na naszej stronie: http://www.loia.zgora.pl/index.php?lng=pl&id=31---------------------------------------------------------------------------------------------


 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 2392586 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe