Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
 Giełda pracy - regulamin zamieszczania ogłoszeń
Biuletyn Informacyjny nr 1/2024

BIULETYN

INFORMACYJNY

Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
w Zielonej Górze
Nr 1/2024Z posiedzenia Okręgowej Rady Aptekarskiej w dniu 11 stycznia 2024 r.:1. Pozytywna opinia do wniosku WIF w Gorzowie Wlkp. przedmiocie spełniania warunków pełnienia funkcji kierownika apteki "DOZ" w Gubinie, ul. 3 Maja 10.

2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy ORA na 2024 rok

3. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia członków Prezydium ORA do dysponowania środkami pieniężnymi na koncie bankowym LOIA.

4. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji ubezpieczenia OC od czynności zawodowych wykonywanych przez farmaceutów wpisanych do RF LOIA.

5. Prace nad budżetem LOIA na 2024 rok.

- ORA podjęła Uchwałę nr IX/8/2024 w sprawie wyrównania składki członkowskiej do poziomu 70 zł. mies. dla wszystkich aktywnych zawodowo członków LOIA z dniem 01.02.2024 r. (uchwała poniżej).

6. Podjęcie Uchwały dotyczącej jednoosobowego umocowania Prezesa ORA do działania w imieniu Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Zielonej Górze w postępowaniach administracyjnych, sądowoadministracyjnych oraz innych postępowaniach sądowych i pozasądowych .

7. Podjęcie Uchwały dotyczącej przeciwdziałaniu przejmowaniu aptek.

8. Sprawy różne.Zdalne głosowania Rady Aptekarskiej:

- 03.01. - pozytywna opinia do wniosku farmaceuty w przedmiocie spełniania warunków pełnienia funkcji kierownika apteki szpitalnej w ZOZ w Kostrzynie, ul. Narutowicza 6;

- 04.01. - przyznanie PWZF;

- 04.01. - wpisanie farmaceuty do RF LOIA;

- 26.01. - skreślenie farmaceuty z RF LOIA;

- 30.01. - negatywna opinia do wniosku LWIF w przedmiocie spełniania warunków pełnienia funkcji kierownika apteki ( nie podajemy lokalizacji ).Dla rozpatrzenia spraw pilnych zwoływane są nadzwyczajne posiedzenia Rady Aptekarskiej, posiedzenia Prezydium Rady,

oraz przeprowadzane są głosowania zdalne._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Harmonogram posiedzeń Okręgowej Rady Aptekarskiej w 2024 roku:14 marca
4 kwietnia
9 maja
13 czerwca
12 września
17 października
7 listopada
12 grudnia


XXXIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Aptekarzy LOIA odbędzie się w dniach 13-14 kwietnia 2024 r. w Dworze Kolesin k/ Babimostu.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Uchwała Nr IX/8/2024
Okręgowej Rady Aptekarskiej
w Zielonej Górze

z dnia 11 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały o wysokości składek członkowskich

w Lubuskiej Okręgowej Izbie Aptekarskiej w Zielonej Górze

Na podstawie art. 29 pkt 3 i 7, w związku z art. 64 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich ( t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1850), zgodnie § 3 ust. 10 Regulaminu działania Lubuskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej, przyjętego Uchwałą Nr V VIII/14/2020 z dnia 19 września 2020 r. XXIX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Aptekarzy Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, Okręgowa Rada Aptekarska uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmienia się wysokość miesięcznej składki członkowskiej z 40 zł. na 70 zł. dla farmaceutów wymienionych w § 1. pkt 2 Uchwały Nr VIII/81/2023 Okręgowej Rady Aptekarskiej w Zielonej Górze z dnia 14 września 2023 r. w sprawie ujednolicenia tekstu uchwały w sprawie składek członkowskich w LOIA w Zielonej Górze - i tym samym zostaje ona wyrównana do jednego poziomu dla aktywnych zawodowo farmaceutów wpisanych do RF LOIA.§ 2.

Zmiana wysokości składki, o której mowa w § 1. niniejszej uchwały, wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2024 r.§ 3.

Farmaceuci, którzy opłacili składkę z wyprzedzeniem, są zobligowani do dopłaty i wyrównania, do wysokości składki obowiązującej od dnia 1 lutego 2024 r.§ 4.

Pozostałe zapisy Uchwały Nr VIII/81/2023 Okręgowej Rady Aptekarskiej w Zielonej Górze z dnia 14 września 2023 r. pozostają bez zmian.§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UzasadnieniePodjęcie uchwały wynika z konieczności zbilansowania wpływów i wydatków związanych z działalnością LOIA w 2024 roku, rosnących kosztów stałych, inflacji oraz uzyskania środków na rozwój działalności – szczególnie w zakresie szkoleń oraz integracji środowiska, a także nowych wyzwań związanych m.in. z wprowadzaniem opieki farmaceutycznej. Jednocześnie, Rada Aptekarska zdecydowała – zgodnie z zaleceniami NRA - o ujednoliceniu składek do jednego poziomu, równego dla wszystkich aktywnych zawodowo farmaceutów wpisanych do rejestru LOIA._________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Upublicznienie pracy specjalizacyjnej pani mgr farm. Martyny Terleckiej z dziedziny Farmacja AptecznaTytuł: Osteoporoza - charakterystyka choroby i metody leczenia.Zachęcamy do zapoznania się z pracą - dostępna w załączniku do biuletynu.


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Ubezpieczenie OC dla farmaceutów LOIA

Uprzejmie informujemy, że Rada Aptekarska podjęła decyzję o kontynuowaniu ubezpieczenia OC od wykonywanych czynności zawodowych wykonywanych przez farmaceutów zrzeszonych w LOIA.

Ubezpieczniem objęci są wyłącznie farmaceuci, którzy systematycznie - co miesiąc - opłacają składkę członkowską.

Polisa ubezpieczeniowa - w załączniku do biuletynu.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Kontakt z Prezesem ORA


Uprzejmie informujemy, że w sprawach różnych można się kontaktować z panią mgr farm. Darią Wielogórską-Rutką na numer telefonu 519 853 535.
W dniach 15 i 29 lutego 2024 r. - pani Prezes zaprasza na dyżur telefoniczny lub osobisty – po wcześniejszym umówieniu się.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kalendarium prac LOIA - styczeń 2024 r.1/ 03.01. - ORA - głosowanie zdalne

2/ 05.01. - akcja propacjencka LOIA i LOW NFZ - "Piątek z Farmaceutą"

3/ 09.01. - Przewodnicząca OSA - posiedzenie niejawne

4/ 11.01. - Zespół ORA ds. rękojmi - rozmowa z kandydatem na kierownika apteki

5/ 11.01. - posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej

6/ 15.01. - dyżur Prezesa

7/ 17.01. - Okręgowy Sąd Aptekarski - rozprawa

8/ 18-19.01. - Prezes udział w spotkaniu OIA we Wrocławiu

9/ 22.01. - Zespół ORA ds. rękojmi - rozmowa z kandydatem na kierownika apteki

10/ 22.01. - Prezes i Skarbnik: udział w spotkaniu zawodów zaufania publicznego

organizowanym przez Izbę Lekarską w Zielonej Górze

11/ 25.01. - dyżur Prezesa

12/ 26-28.01. - Delegaci LOIA: udział w IX Krajowym Zjeździe Aptekarzy w Warszawie

13/ 29.01. – dyżur Prawnika

14/ 30.01. - ORA - głosowanie zdalne_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Porady prawne dla członków LOIA

Zapraszamy na dyżur porad prawnych adwokat Mai Zawistowskiej w dniu 29 lutego 2024 r. w godz. 10:00 - 13:00 - kontakt telefoniczny.
Prosimy o wcześniejsze umówienie się na rozmowę - tel. 68 327 09 74.


________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________

Facebook LOIA - zachęcamy od odwiedzin i zapoznania się z bieżącymi informacjami

https://m.facebook.com/lubuskaokregowaizbaaptekarska/?locale2=pl_PL

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Najnowsze akty prawne- DZ. URZ. Min. Zdr. 2024.4 - Obwieszczenie MInistra Zdrowia o sprostowaniu błędu ( do wykazu leków refundowanych )

Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia (mz.gov.pl)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

***


 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 3223588 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe