Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
 Giełda pracy - regulamin zamieszczania ogłoszeń
Biuletyn Informacyjny nr 2/2023
BIULETYN

INFORMACYJNY

Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
w Zielonej Górze
Nr 2/2023
Z posiedzenia Okręgowej Rady Aptekarskiej w dniu 16 lutego 2023 r.:

1. Z Rejestru Farmaceutów LOIA skreślono 1-go farmaceutę i 1-go wpisano.

2. Pozytywnie zaopiniowano wniosek WIF w przedmiocie spełniania warunków pełnienia funkcji kierownika apteki - "Dr.Max", Strzelce Kraj. ul. Wyzwolenia 4.

3. Pozytywnie zaopiniowano wniosek dot. kandydata na opiekuna praktyki studenckiej.

4. Podjęto uchwałę w sprawie przyznania 3 farmaceutom Medali "Zasłużony dla Aptekarstwa Lubuskiego". Medale zostaną wręczone na najbliższym Zjeździe LOIA.
5. Dyskusja nt. zapytań LWIF o stanowisko ORA dotyczące terminu "farmaceuta" i "opieka farmaceutyczna" w kontekście przedstawionych sytuacji.

6. Założenia do budżetu LOIA na 2023 r. c. d. - wzrost składki na rzecz NIA.
7. Relacja Prezesa z posiedzenia NRA w dniu 25.01.2023 r.
8. Sprawy różne:
- nadmierne wypisywanie recept na leki narkotyczne - ponownie;
- akcja "Piątek z Farmaceutą";
- szkolenia dla farmaceutów - współpraca z firmą Neuca;
- komunikacja z samorządami i mediami;
- pojemniki ZGK na leki przeterminowane dla aptek w Zielonej Górze;
- zamknięcie "Medapteki" w Świebodzinie - sprawa dyżurów;
- i inne.

Głosowania zdalne:

- 03.02.2023 r. - ORA: podjęto uchwałę w sprawie wydania pozytywnej opinii do wniosku WIF w przedmiocie spełniania warunków pełnienia funkcji kierownika apteki "Moderna 5" w Dusznikach.

- 06.02.2023 r. - ORA: podjęto uchwałę w sprawie wydania pozytywnej opinii do wniosku WIF w przedmiocie spełniania warunków pełnienia funkcji kierownika apteki "Nasza" w Krzemieniewie.

- 24.02.2023 r. - ORA: wpisanie do Rejestru Farmaceutów LOIA - 2 farmaceutów.

Dla rozpatrzenia spraw pilnych zwoływane są posiedzenia Prezydium Rady.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Harmonogram posiedzeń Okręgowej Rady Aptekarskiej w 2023 roku

16 marca
13 kwietnia
XXXII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Aptekarzy - 22-23 kwietnia 2023 r. w Hotelu "Folwark Pszczew" w Pszczewie, ul. Stefana Batorego 11.
18 maja
15 czerwca
14 września
12 października
16 listopada
7 grudnia
______________________________________________________________________________

Składki członkowskie 2023

Uwaga!

W związku z wprowadzeniem nowego programu komputerowego do rejestrowania składek członkowskich, uprzejmie prosimy o wpisywanie w tytule przelewu tylko imię i nazwisko oraz numer prawa wykonywania zawodu farmaceuty ( 1xxxxxxx).

Prosimy o wykonywanie przelewów oddzielnie na każdego farmaceutę.

___________________________________________________________________________

Uchwała Nr VIII/8/2023
Okręgowej Rady Aptekarskiej
w Zielonej Górze
z dnia 19 stycznia 2023 r.

w sprawie zwołania XXXII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Aptekarzy
Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej


Na podstawie art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich ( Dz. U. 2021 r. poz. 1850) oraz § 3 ust. 9 Regulaminu działania Lubuskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej, przyjętego Uchwałą Nr VIII/14/2020 z dnia 19 września 2020 r. XXIX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Aptekarzy Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, Okręgowa Rada Aptekarska uchwala, co następuje:

§ 1.
Zwołuje się XXXII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Aptekarzy w dniach 22-23 kwietnia 2023 r. Miejsce Zjazdu: Hotel "Folwark Pszczew" w Pszczewie, ul. Stefana Batorego 11.

§ 2.
W Zjeździe obowiązkowo uczestniczą delegaci wybrani na VIII kadencję LOIA oraz członkowie LOIA i zaproszeni goście.

§ 3.
Rozpoczęcie Zjazdu:
- godz. 10:00 – I termin,
- godz. 10:15 – II termin.

§ 4.
Materiały zjazdowe zostaną przekazane delegatom pocztą elektroniczną.

§ 5.
Organizację Zjazdu powierza się Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej pod kierunkiem Prezesa ORA.

§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

Zgodnie z wyżej przywołanym art. 26 Ustawy o izbach aptekarskich oraz § 3 ust. 9 Regulaminu działania Lubuskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej, Okręgowa Rada Aptekarska zwołuje corocznie Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Aptekarzy LOIA oraz zabezpiecza merytorycznie i formalnie prawidłowy przebieg obrad.

______________________________________________________________________________

Upublicznienie pracy specjalizacyjnej pani mgr farm. Natalii Pawlak z dziedziny Farmacja Apteczna.

Tytuł: "Leczenie zgagi u kobiet w ciąży."

Zachęcamy do zapoznania się z pracą, dostępną pod linkiem

https://docs.google.com/document/d/1SKYtk-OIVXrU2JywJetXSspwAaJyLEoD8BVe4iav8NM/edit?usp=sharing

______________________________________________________________________________

Kontakt z Prezesem ORA

Uprzejmie informujemy, że w sprawach różnych można się kontaktować z panią mgr farm. Darią Wielogórską-Rutką na numer telefonu 519 853 535.
W dniach 9 i 23 marca 2023 r. - pani Prezes zaprasza na dyżur telefoniczny lub osobisty – po wcześniejszym umówieniu się.
______________________________________________________________________________

Kalendarium prac LOIA w 2023 r.

Luty

1/ 03.02. - akcja propacjencka LOIA i LOW NFZ - "Piątek z Farmaceutą"
2/ 03.02. - ORA - głosowanie zdalne
3/ 06.02. - ORA - głosowanie zdalne
4/ 08.02. - nadzwyczajne posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej
5/ 13.02. - Prezes: udział w XXXI Światowym Dniu Chorego w Nowej Soli
6/ 16.02. - posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej
7/ 16.02. - dyżur Prezesa
8/ 23.02. - dyżur Prezesa
9/ 27.02. – dyżur Prawnika
______________________________________________________________________________

Porady prawne dla członków LOIA

Zapraszamy na dyżur porad prawnych adwokat Mai Zawistowskiej w dniu 28 marca 2023 r. w godz. 10:00 - 13:00 - kontakt telefoniczny.
Prosimy o wcześniejsze umówienie się na rozmowę - tel. 68 327 09 74.

______________________________________________________________________________
Facebook LOIA - zachęcamy od odwiedzin i zapoznania się z bieżącymi informacjami

https://m.facebook.com/lubuskaokregowaizbaaptekarska/?locale2=pl_PL

______________________________________________________________________________

Najnowsze akty prawne

- MONITOR POLSKI 2023 R. POZ. 190 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie wysokości kwoty uprawdopodobnionych skutków finansowych kontroli realizacji umowy na wydanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, od której Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przeprowadza kontrolę bez obowiązku poinformowania podmiotu kontrolowanego w terminie 7 dni przed rozpoczęciem czynności kontrolnych o rozpoczęciu tych czynności
https://monitorpolski.gov.pl/MP/2023/190

- MONITOR POLSKI 2023 R. POZ. 193 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie wysokości jednorazowej kwoty kar określonych w wystąpieniu pokontrolnym dla danego podmiotu kontrolowanego, w dniu podpisania wystąpienia pokontrolnego, powyżej której Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia pobiera lub dochodzi należności wynikających z kar w nim określonych oraz w sprawie wysokości łącznej kwoty należności niepobranych lub niedochodzonych określonych dla danego podmiotu kontrolowanego w okresie roku kalendarzowego, po przekroczeniu której Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia pobiera lub dochodzi należności wynikających z kar określonych w wystąpieniu pokontrolnym w pełnej wysokości
https://monitorpolski.gov.pl/MP/2023/193

- DZ. URZ. Min. Zdr. 2023.13 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
https://dziennikmz.mz.gov.pl/legalact/2023/13/

- DZ. URZ. Min. Zdr. 2023.14 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie wykazu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których ustalono urzędową cenę zbytu
https://dziennikmz.mz.gov.pl/legalact/2023/14/

______________________________________________________________________________

***


 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 3281059 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe