Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
 Giełda pracy - regulamin zamieszczania ogłoszeń
Biuletyn Informacyjny nr 11/2019
BIULETYN
INFORMACYJNY
Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
w Zielonej Górze

11/2019


Drogie Koleżanki i Koledzy!

Miło mi przedstawić się Państwu jako nowy prezes Lubuskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej. W Państwa imieniu podczas Zjazdu Wyborczego zaufali mi wybrani delegaci.

Izba Aptekarska to nasze wspólne dobro, a farmaceuta to zawód zaufania publicznego. Wierzę, że możemy razem pracować, wzajemnie się szanować i jednoczyć we wspólnej sprawie - pamiętając jednocześnie, że naszą misją jest służba choremu człowiekowi.

Nieustanne kształcenie się to nasz obowiązek, ale - mam nadzieję - również chęć rozwoju i podnoszenia swoich kompetencji zawodowych. Wraz z nowo wybraną Radą Aptekarską dołożę wszelkich starań, żebyśmy mogli zdobywać solidną wiedzę na terenie naszej izby.

Jest wiele trudnych spraw i różne na nie spojrzenia. Sytuacja w aptekach jest dynamiczna, a przepisy ciągle się zmieniają. Mam nadzieję, że czeka nas lepsza przyszłość, a moja praca i praca nowo powołanej Rady Aptekarskiej do tego się przyczyni.

Z prośbą o życzliwość i współpracę
mgr farm. Daria Wielogórska-Rutka
Prezes ORAZ posiedzenia Okręgowej Rady Aptekarskiej w dniu 15 listopada 2019 r.:

1. Rada Aptekarska wydała pozytywne opinie do wniosków kandydatów ws. objęcia funkcji kierownika apteki:
1/ „Strywald na Matejki” w Gorzowie Wlkp. ul. Matejki 45a;
2/ „Dr. Max” w Zielonej Górze ul. Boh. Westerplatte 4-6;
3/ „37,5” w Zielonej Górze ul. Piaskowa 3a;
4/ „Centrum Medyczne” w Gorzowie Wlkp. ul. Szarych Szeregów 16/16c;
5/ „37,5” w Zielonej Górze ul. Bohaterów Westerplatte 9;
6/ "Pod Rokitnikiem II" w Polkowicach ul. K.B. Kominka 5.

2. ORA wstrzymała się z wydaniem opinii dla kandydata na kierownika apteki „Korax” w Słońsku przy ul. 3-go Lutego 60, do czasu wyjaśnienia powziętych wątpliwości.

3. ORAwydała pozytywną opinię w sprawie przejęcia apteki "Korax" w Słońcu ul. 3-go Lutego 60.

4. ORA przedłużyła czas trwania okresu edukacyjnego na wniosek 1 farmaceuty - o 12 miesięcy.

5. ORA podjęła Uchwałę nr VII/115/2019 w sprawie zwolnienia z opłacania składki członkowskiej przez członków
emerytów i rencistów, którzy nie wykonują zawodu, tj. przez 77 farmaceutów. Podjęcie uchwały skutkuje zmniejszeniem comiesięcznej, obligatoryjnej składki odprowadzanej
przez LOIA na rzecz NIA.

6. Sprawy różne.

Kolejne posiedzenie Rady Aptekarskiej planowane jest na dzień 12 grudnia 2019 r. - wnioski do rozpatrzenia należy przedłożyć najpóźniej do dnia 6 grudnia.


-----------------------------------------------------------------------------------------

VIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Aptekarzy
Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
Gronów, dnia 16 listopada 2019 r.


Zjazd powołał na funkcję Prezesa Okręgowej Rady Aptekarskiej w Zielonej Górze

panią mgr farm. Darię Wielogórską-Rutkę.

Funkcję Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej powierzono pani mgr farm. Zycie Derewlanko-Chomiak.

Skład organów VIII kadencji:

I/ Zastępcy Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej:
1. mgr farm. Anders Zenobia
2. mgr farm. Szczepańska Alina

II/ Okręgowa Rada Aptekarska:
1. mgr farm. Wielogórska-Rutka Daria- Prezes
2. mgr farm. Chomicz Joanna
3. mgr farm. Dudziak – Kamyszek Barbara
4. mgr farm. Grabowska-Herchi Beata
5. mgr farm. Jańczak Karolina
6. mgr farm. Dariusz Kopeć
7. dr n. farm. Kowal-Szóstak Krystyna
8. mgr farm. Ewa Łuckiewicz – Borowiec
9. mgr farm. Jędrzej Oleksa
10. mgr farm. Pająk Monika
11. mgr farm. Pawłowski Wojciech
12. mgr farm. Romaneczko Agnieszka
13. mgr farm. Rutkowski Wojciech
14. mgr farm. Stankiewicz Agnieszka
15. mgr farm. Wolf Kamil

Prezydium Rady Aptekarskiej zostanie wyłonione na pierwszym posiedzeniu Rady Aptekarskiej.


III/ Okręgowy Sąd Aptekarski:
1. mgr farm. Pawłowska Helena - Przewodnicząca
2. mgr farm. Bobowska Anna – Z-ca Przewodniczącej
3. mgr farm. Kowalczyk Adam
4. mgr farm. Nowak Marcin
5. mgr farm. Skóra Marta
6. mgr farm. Wijatkowski Piotr
7. mgr farm. Zawiślak Katarzyna

IV/ Okręgowa Komisja Rewizyjna:
1. mgr farm. Kasza Joanna
2. mgr farm. Loba-Rosińska Urszula
3. mgr farm. Wysocka-Golińska Danuta


V/ Delegaci na VIII krajowy Zjazd Aptekarzy ( 24-26.01.2020 r.):
1. mgr farm. Kiedrowski Ryszard
2. mgr farm. Kopeć Dariusz
3. mgr farm. Łuckiewicz-Borowiec Ewa
4. mgr farm. Oleksa Jędrzej
5. mgr farm. Pawłowski Wojciech
6. mgr farm. Romaneczko Agnieszka
7. mgr farm. Stankiewicz Agnieszka


Zjazd podjął uchwały wymagane Regulaminem Obrad oraz wnioski programowe na VIII Krajowy Zjazd Aptekarzy:

1/ negatywne stanowisko Zjazdu w sprawie otwierania nowych wydziałów farmaceutycznych i zwiększania ilości farmaceutów na rynku pracy;
2/ powrót do idei zaprzestania dalszego kształcenia w zawodzie technika farmaceutycznego;

3/ wprowadzenie prawnych regulacji dla rozróżnienia w aptece technika farmaceutycznego od farmaceuty;

4/ podjęcie przez NIA działań dla wpisywania na wszystkich receptach numeru telefonu pacjenta;

5/ doprecyzowanie zapisów Prawa Farmaceutycznego w zakresie udzielania rękojmi kandydatowi na kierownika apteki.

-----------------------------------------------------------------------------------------
Wnioski w sprawie przedłużenia okresu edukacyjnego


Uprzejmie przypominamy, że na podstawie par. 6 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach lub hurtowniach farmaceutycznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 499 ):

pkt. 6 - Czas trwania okresu edukacyjnego może być przedłużony przez właściwą okręgową radę aptekarską na uzasadniony wniosek osoby odbywającej ciągłe szkolenie o okres nie dłuższy niż 24 miesiące

pkt 7 - Wniosek o przedłużenie czasu trwania okresu edukacyjnego osoba wnioskująca składa do prezesa okręgowej rady aptekarskiej okręgowej izby aptekarskiej, której jest członkiem. Wniosek wraz z uzasadnieniem jest składany nie później niż w ostatnim miesiącu okresu edukacyjnego.

pkt. 8. Przedłużenie okresu edukacyjnego na uzasadniony wniosek osoby odbywającej ciągłe szkolenie nie powoduje przesunięcia terminu rozpoczęcia kolejnego okresu edukacyjnego.

Zgodnie z powyższym, koniec bieżącego roku jest właściwy dla składania wniosków o przedłużenie okresu edukacyjnego 2015 - 2019.

Wniosek należy złożyć w biurze izby, w terminie do dnia 31 grudnia br.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Przypominamy o składkach członkowskich


Przypominamy i prosimy o uregulowanie zaległych składek!
Polecamy złożenie stałego zlecenia w banku na nr konta: 98 1500 1810 1218 1000 8384 0000.

Wysokość składki członkowskiej:
1/ 70,00 zł. – dla sprawujących funkcję kierownika apteki ogólnodostępnej, hurtowni farmaceutycznej;
2/ 40,00 zł. – dla sprawujących funkcję kierownika apteki szpitalnej, działu farmacji szpitalnej, inspektora ds. gospodarki lekiem;
3/ 30,00 zł – dla pozostałych farmaceutów.

-----------------------------------------------------------------------------------------
Porady prawne dla członków LOIA


Zapraszamy na dyżur porad prawnych udzielanych przez adwokat Maję Zawistowską.

Dyżur odbędzie się w dniu 17 grudnia 2019 r. w godzinach 10:00 - 13:00.

Prosimy o wcześniejsze umówienie się na rozmowę - osobistą lub telefoniczną - tel. 68 327 09 74.

-----------------------------------------------------------------------------------------
Najnowsze przepisy prawne

1/ Dz. U. RP 2019 r. poz. 2078 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje
W załączniku do rozporządzenia - wzór zapotrzebowania.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2078/1

2/ Dz.U. RP z 2019 r. poz. 2165 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2165/1

3/ Dz. U. MZ z 2019 r. poz. 94 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - ustalonego na dzień 15 listopada 2019 r.
http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2019/94/

4/ Dz. U. RP z 2019 r. poz. 2094 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2094/1

5/ Dz.U. RP z 2019 r. poz. 2301 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/2301

----------------------------------------------------------------------------------------- *** 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 3244075 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe