Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
 Giełda pracy - regulamin zamieszczania ogłoszeń
Biuletyn Informacyjny nr 9/2019

BIULETYN

INFORMACYJNY


Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
w Zielonej Górze

9 / 2019


Z posiedzenia Okręgowej Rady Aptekarskiej w dniu 12 września 2019 r.

1. Na listę czlonków LOIA wpisano dwóch farmaceutów.

2. Z listy członków LOIA skreślono jednego farmaceutę.

3. Rada Aptekarska wydała pozytywne opinie do wniosków kandydatów na kierowników dot. stwierdzenia rękojmi należytego prowadzenia aptek:

1/ „Ratuszowa” w Międzyrzeczu ul. Rynek 2;
2/ szpitalna w Międzyrzeczu ul. Konstytucji 3 Maja 35;
3/ „Prywatna” w Gubinie ul. Gdańska 17;
4/ „Zdrojowa” w Zielonej Górze ul. Zdrojowa 2;
5/ „Vita Pharm” w Gorzowie Wlkp. ul. Kombatantów 30;
6/ "Strywald na Skarpie" w Gorzowie Wlkp. ul. Na Skarpie 49D.
4. Sprawy organizacyjne VIII Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego Aptekarzy LOIA.

5. Relacja ze spotkania w LOW NFZ.

6. Sprawy różne.

Kolejne posiedzenie Rady Aptekarskiej planowane jest na dzień 17 października 2019 r. - wnioski do rozpatrzenia należy przedłożyć najpóźniej do dnia 11 października .

-----------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr VII/94/2019
Okręgowej Rady Aptekarskiej
w Zielonej Górze
z dnia 12 września 2019 r.


w sprawie zwołania VIII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Aptekarzy Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej


Na podstawie art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich ( tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1419) oraz § 3 pkt. 9 Regulaminu działania Lubuskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej, przyjętego Uchwałą Nr VII/24/2015 z dnia 17 października 2015 r. VII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Aptekarzy Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, Okręgowa Rada Aptekarska uchwala, co następuje:

§ 1.
Zwołuje się VIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Aptekarzy w dniu 16 listopada 2019 r.

Miejsce Zjazdu: Hotel „Bukowy Dworek” w Gronowie nr 23 k/Łagowa.

Rozpoczęcie Zjazdu:
- godz. 10:00 – I termin,
- godz. 10:15 – II termin.

§ 2.
Organizację Zjazdu, o którym mowa w § 1., zabezpiecza biuro izby aptekarskiej pod kierunkiem Prezesa ORA.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

Zgodnie z wyżej przywołanym art. 26 Ustawy o izbach aptekarskich oraz § 3 ust. 9 Regulaminu działania Lubuskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej, Okręgowa Rada Aptekarska zwołuje co 4 lata Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Aptekarzy LOIA oraz zabezpiecza organizacyjnie i merytorycznie prawidłowy przebieg obrad.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Członkowie
Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
w Zielonej Górze
Wszyscy


K O M U N I K A T

Okręgowa Rada Aptekarska w Zielonej Górze uprzejmie zawiadamia o zwołaniu

VIII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego Aptekarzy
Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Zielonej Górze.

Zjazd odbędzie się w dniach 16 – 17 listopada 2019 r. ( sobota - niedziela) w Hotelu „Bukowy Dworek” w Gronowie nr 23 k/Łagowa.

W Zjeździe obowiązkowo uczestniczą delegaci VIII kadencji LOIA.

Osoby, które chcą wziąć udział w Zjeździe ( w tym i delegaci ) proszone są o wpisanie się na listę uczestników.

Telefoniczne zgłoszenia przyjmuje biuro Izby ( 68 327 09 74 ) do dnia 31 października 2019 r.

W programie Zjazdu przewidziano m. in.:

- kadencyjne sprawozdania organów LOIA,
- wybór organów na VIII kadencję,
- obiad,
- uroczystą kolację z noclegiem.

Udział w kolacji i skorzystanie z noclegu jest odpłatne, w wysokości 100 zł. od osoby.

Płatności można dokonać w biurze tut. Izby lub na konto - Santander Bank O/ Zielona Góra nr : 98 1500 1810 1218 1000 8384 0000 z dopiskiem: ZJAZD.

Program i przebieg Zjazdu prześlemy pocztą email w późniejszym terminie.


Serdecznie zapraszamy !

Z poważaniem
mgr farm. Ryszard Kiedrowski
Prezes ORA
w Zielonej Górze

-----------------------------------------------------------------------------------------
Relacja ze spotkania LOIA z LOW NFZ

Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że w dniu 12 września 2019 r. odbyło się w siedzibie LOW NFZ spotkanie z Dyrektorem Oddziału panem Piotrem Bromberem i panią Iwoną Owsianowską - Naczelnikiem Wydziału ds. Gospodarki Lekiem. Izbę reprezentowali: mgr Ryszard Kiedrowski Prezes ORA i mgr Daria Wielogórska-Rutka Przedwodnicząca OSA.

Spotkanie było odpowiedzią na pismo Rady Aptekarskiej skierowane do dyrektora w sprawie opóźniających się wypłat refundacji. Przedstawiciele Izby Aptekarskiej przekazali uwagi płynące z aptek. Dotyczyły one m. in. czasu przetwarzania komunikatów elektronicznych, co ma ogromny wpływ na płynność finansową aptek, a co za tym idzie na ich kondycję finansową. Dyrektor pan Piotr Bromber obiecał przyjrzeć się sprawie i skonsultować ją z odpowiedzialnymi za nią pracownikami.
Poruszone zostały również inne problemy wzajemnej współpracy. Strona NFZ zwróciła uwagę na kilka spraw. Są to m. in.:


1/ Właściwe podpisanie rachunku refundacyjnego: jeśli jest to podpis nieczytelny, powinien być w pobliżu pieczątki, której dotyczy. Bardzo często zdarza się, że przekazywane rachunki w ogóle nie posiadają pieczątek i podpisów lub podpisy z założenia czytelne takie nie są.

2/ Terminowość przekazywania komunikatów: apteki mają ustawowo pięć dni na przekazanie komunikatu. Okazuje się, że są apteki, które spóźniają się i są telefonicznie upominane przed końcem terminu. Jeśli minie ustawowy czas, należy poprosić o odblokowanie tego okresu refundacyjnego. Zawsze musi być "mocne" uzasadnienie tak, żeby z kolei pracownik NFZ mógł się wytłumaczyć z pozytywnej odpowiedzi. Podobno są apteki, które zapominają rozliczyć cały okres refundacyjny i przypominają sobie po kilku miesiącach ...

3/ Sprawozdawanie tej samej recepty w sąsiednich okresach refundacyjnych: jeżeli w odpowiedzi z NFZ na komunikat elektroniczny pojawi się określenie "błąd" oznacza to, że recepta ta nie będzie ujęta w rachunku rerfundacyjnym i NFZ za nią nie zapłaci. Jeśli natomiast informacja zwrotna to "ostrzeżenie" oznacza to, że tę receptę należy poprawić. BŁĘDEM jest zostawienie tej Rp. niepoprawionej w danym okresie i ponowne poprawne zrealizowanie jej w następnym okresie refundacyjnym i przekazanie w komunikacie. Taka sytuacja grozi utratą refundacji za tę receptę.

4/ Informacja w systemie aptecznym: "TA RECEPTA BYŁA JUŻ ZREALIZOWANA": jeśli mamy fizycznie receptę, która wygląda na oryginalną, to ignorujemy taki komunikat. Błąd jest poza nami. Jest prawdopodobne, że będziemy proszeni o przekazanie skanu recepty do NFZ.

5/ Realizacja recepty po zgonie pacjenta: należy wykonać telefon do NFZ w celu potwierdzenia numeru PESEL pacjenta. Refundacja zostanie wypłacona normalnie. Pracownik NFZ skontaktuje się z lekarzem. W przypadku e-Rp. nie będzie takich sytuacji. Nie da się zrealizować e-Rp. po zgonie pacjenta.

6/ Wnioski o odblokowanie okresu refundacyjnego: wniosek o odblokowanie może być w formie elektronicznej, ale zawsze musi być UZASADNIENIE oraz SKAN recepty, który przekazujemy mail'owo na adres lek@nfz-zielonagora.pl.

7/ Realizacja fałszywych recept: jeśli zrealizowaliśmy sfałszowaną receptę refundowaną należy poinformować o tym NFZ. W przeciwnym wypadku zdubluje się zgłoszenie do prokuratury, co powoduje zamieszanie.

8/ Zasady realizacji recept: w ostatnim czasie pracownicy NFZ odbierają zwiększoną liczbę telefonów z pytaniami z zakresu podstawowych zasad realizacji recepty. Zwracają uwagę, że aptekarze powinni znać przepisy, szczególnie te, które obowiązują od dawna.

9/ Aktualizacja oprogramowania: przy dynamicznych zmianach, jakie obecnie zachodzą, konieczne jest regularne aktualizowanie oprogramowania w celu prawidłowego przekazania danych do NFZ.

10/ Aktualizacja personelu: w wielu aptekach na portalu występują dane archiwalne dotyczące zatrudnienia. Wprowadza to zamieszanie, a w przypadku kontroli grozi karą, ponieważ mamy obowiązek aktualizacji danych.

11/ Recepta przyporządkowana innemu lekarzowi niż ten, który ją wypisał: jeśli lekarz pomylił się i wypisał receptę na druku kolegi, to:

* jeśli zauważymy ten fakt przed przekazaniem komunikatu i wpiszemy wszystkie dane z recepty zgodnie z prawdą – kody kreskowe z Rp. przyporządkowane jednemu lekarzowi, a nr PWZ innego lekarza z pieczątki - otrzymamy refundację, a ewentualne problemy dotkną lekarza;

* jeśli jednak wczytamy dane z kodów kreskowych i nie poprawimy nr PWZ lekarza na tego, który realnie wypisał receptę i którego pieczątka na niej widnieje - grozi nam utrata refundacji podczas ewentualnej kontroli w aptece lub kontroli krzyżowej z lekarzem, ze względu na błędne przekazanie nieprawdziwych danych.

Obie strony w czasie rozmów wyraziły chęć dalszych, cyklicznych spotkań .


mgr farm. Ryszard Kiedrowski
Prezes ORA

---------------------------------------------------------------------------------------

Przypominamy o składkach członkowskich


Przypominamy i prosimy o uregulowanie zaległych składek - biuro izby wysyła pocztą email ponowne, indywidualne wezwania w sprawie.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Porady prawne dla członków LOIA


Zapraszamy na dyżur porad prawnych udzielanych przez adwokat Maję Zawistowską.

Dyżur odbędzie się w dniu 22 października 2019 r. w godzinach 10:00 - 13:00.

Prosimy o wcześniejsze umówienie się na rozmowę - osobistą lub telefoniczną - tel. 68 327 09 74.

-----------------------------------------------------------------------------------------
Najnowsze przepisy prawne

1/ Dziennik Ustaw RP 2019 r. poz. 1745 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1745/1

2/ Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 2019 r. poz. 74 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2019 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - ustalony na dzień 15 września 2019 r.
http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2019/74/
-----------------------------------------------------------------------------------------
***


 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 3244088 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe