Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
 Giełda pracy - regulamin zamieszczania ogłoszeń
Biuletyn Informacyjny nr 2/2019
BIULETYN

INFORMACYJNY

Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
w Zielonej Górze


2 / 2019

Z posiedzenia Okręgowej Rady Aptekarskiej w dniu 21 lutego 2019 r.

Członkowie Rady odbyli spotkanie z panem mgr farm. Adamem Chojnackim -
Lubuskim Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznym w Gorzowie Wielkopolskim.
Pan Inspektor przedstawił bieżące działania WIF i poruszył m. in. sprawy:

- wydawania zezwoleń na prowadzenie aptek;
- prowadzenia niedozwolonej reklamy aptek;
- kontroli aptek pod kątem obecności farmaceuty;
- stwierdzone przypadki pracy technika farmaceutycznego na koncie farmaceuty;
- odwróconego łańcucha dystrybucji produktów leczniczych;
- problemy aptek szpitalnych.

1. Na listę członków LOIA wpisano czterech farmaceutów.

2. Dwóm farmaceutom przyznano prawa wykonywania zawodu.

3. Z listy członków LOIA skreślono czterech farmaceutów.

4. Pozytywną opinię wydano do wniosku o stwierdzenie rękojmi należytego prowadzenia aptek:

1/ "Dr. Max” w Opolu ul. Licealna 18;
2/ „Salus – Nowogród Bobrzański” w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Rynek 8;
3/ „Hygea” w Zielonej Górze ul. Wyszyńskiego 32D/10;
4/"Dr. Max" w Nowej Soli ul. Piłsudskiego 10.

5. Rada Aptekarska podjęła uchwałę w sprawie zwołania XXVIII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Aptekarzy LOIA.

6. ORA pozytywnie rozpatrzyła kandydatury trzech farmaceutów na opiekunów praktyk studenckich.

7. Sprawy różne.


Kolejne posiedzenie ORA planowane jest na dzień 14 marca 2019 r.

Wnioski w sprawie rękojmi należy przedłożyć do dnia 8 marca br., pozostałe wnioski - do dnia 11 marca br.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr VII/28/2019
Okręgowej Rady Aptekarskiej
w Zielonej Górze
z dnia 21 lutego 2019 r.

w sprawie zwołania XXVIII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego
Aptekarzy Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej


Na podstawie art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich ( tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1496)

oraz § 3 ust. 9 Regulaminu działania Lubuskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej, przyjętego Uchwałą Nr VII/24/2015 z dnia 17 października 2015 r. VII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Aptekarzy Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, Okręgowa Rada Aptekarska uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwołuje się XXVIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Aptekarzy w dniu 6 kwietnia 2019 r.

Miejsce Zjazdu: Hotel „Grape Town” w Zielonej Górze przy al. Wojska Polskiego 79.

Rozpoczęcie Zjazdu:
- godz. 10:00 – I termin,
- godz. 10:15 – II termin.

§ 2.

Organizację Zjazdu, o którym mowa w § 1., zabezpiecza biuro izby aptekarskiej pod kierunkiem Prezesa ORA.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z wyżej przywołanym art. 26 Ustawy o izbach aptekarskich oraz § 3 ust. 9 Regulaminu działania Lubuskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej, Okręgowa Rada Aptekarska zwołuje corocznie Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Aptekarzy LOIA oraz zabezpiecza merytorycznie i formalnie prawidłowy przebieg obrad.


----------------------------------------------------------------------------------------

Apel do kierowników aptek ogólnodostępnych !


Na kanwie szeroko opisywanej w mediach sprawy pomyłki technika farmaceutycznego przy realizacji recepty na morfinę, uwag Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego oraz zgłoszeń do Rzecznika LOIA dot. nieobecności farmaceuty w aptekach i samodzielnego wykonywaniu czynności przez technika farmaceutycznego, przypominamy obowiązujące w sprawie przepisy oraz o odpowiedzialności kierownika za funkcjonowanie apteki.

Zgodnie z Ustawą - Prawo farmaceutyczne ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2211 ze zm. ):


- Art. 92. W godzinach czynności apteki powinien być w niej obecny farmaceuta, o którym mowa w art. 88 ust. 1.;

- Art. 88. 1. W aptece ogólnodostępnej musi być ustanowiony farmaceuta, o którym mowa w art. 2b ust. 1 pkt 1, 2 i 5–7

ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1496), odpowiedzialny za prowadzenie


apteki, zwany dalej „kierownikiem apteki”; można być kierownikiem tylko jednej apteki.


- Art. 88. 2. Kierownikiem apteki może być farmaceuta, o którym mowa w ust. 1, który ma co najmniej 5-letni staż pracy

w aptece lub 3-letni staż pracy w aptece, w przypadku gdy posiada specjalizację z zakresu farmacji aptecznej.


- Art. 88. 4. Kierownik apteki wyznacza, na czas swojej nieobecności, farmaceutę, o którym mowa w ust. 1, do jego zastępowania,

w trybie określonym w art. 95 ust. 4 pkt 5.


- Art. 95. 4. Minister właściwy do spraw zdrowia określa, w drodze rozporządzenia, podstawowe warunki prowadzenia apteki,

uwzględniając w szczególności:


5) szczegółowe zasady powierzania zastępstwa kierownika apteki na czas określony i powiadamiania wojewódzkiego


inspektora farmaceutycznego i okręgowej izby aptekarskiej;


W/w przepisy prawne WIF interpretuje, jako wymaganą obecność w aptece farmarmaceuty posiadającego 5 lat stażu pracy lub 3 lata ze specjalizacją.


- Art. 90. Przy wykonywaniu w aptece czynności fachowych mogą być zatrudnieni wyłącznie farmaceuci i technicy

farmaceutyczni w granicach ich uprawnień zawodowych.

- Art. 91. 1. Technik farmaceutyczny, posiadający dwuletnią praktykę w aptece w pełnym wymiarze czasu pracy, może

wykonywać w aptece czynności fachowe polegające na sporządzaniu, wytwarzaniu, wydawaniu produktów leczniczych

i wyrobów medycznych, z wyjątkiem produktów leczniczych mających w swoim składzie:

1) substancje bardzo silnie działające określone w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych dopuszczonych do

obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) substancje odurzające,

3) substancje psychotropowe grupy I-P oraz II-P

– określone w odrębnych przepisach.

2. Technik farmaceutyczny, o którym mowa w ust. 1, może również wykonywać czynności pomocnicze przy sporządzaniu

i przygotowywaniu preparatów leczniczych, o których mowa w art. 86 ust. 3 pkt 1–4 oraz pkt 6.

Zgoda kierownika apteki na wykonywanie przez technika farmaceutycznego czynności zawodowych bez obecności magistra farmacji w aptece

oraz spoza katalogu uprawnień, jest wbrew obowiązującym przepisom, jak również, deprecjonowaniem zawodu farmaceuty!


Ponadto, przypominamy i przestrzegamy!


Udzielanie przez farmaceutów hasła dostępu do indywidualnego konta aptecznego innym pracownikom apteki czy właścicielowi - jest zabronione,

a ewentualna praca na koncie przez osoby nieuprawnione i tworzenie przez nie jakichkolwiek dokumentów - jest fałszerstwem!

Hasło do indywidualnego konta aptecznego winno spełniać wymogi bezpieczeństwa, tj. posiadać dużą ilość zróżnicowanych znaków, dla ochrony dostępu

do konta i bazy danych pacjentów, za bezpieczeństwo których odpowiada każdy pracownik apteki.

Kierownik apteki jest administratorem danych pacjentów w systemie aptecznym i osobą odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo oraz ochronę, zgodnie z RODO.


Stwierdzone w/w przypadki fałszerstwa, będą przez WIF zgłaszane do prokuratury.


Sugerujemy i polecamy!

W przypadkach sytuacji konfliktowych i uwag pacjentów, niezadowolonych z odpłatności za lek, farmaceuta winien polecić kontakt z lekarzem prowadzącym
pacjenta - dot. m. in. leków refundowanych poza wskazaniem.
Naganne i nieetyczne jest podważanie przez farmaceutę przy pacjencie kompetencji lekarza, a wszelkie uwagi i sugestie winno się przekazywać rozważnie.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Naklejka "Tu zrealizujesz e-receptę" dla aptek z Gorzowa Wielkopolskiego i okolic

Uprzejmie informujemy, że naklejkę "Tu zrealizujesz e-receptę" można odebrać w aptece "Dbam o Zdrowie. Słoneczna" w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Słonecznej 50-51.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne


Zachęcamy farmaceutów zrzeszonych w LOIA do wsparcia Lubuskiego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w Zielonej Górze, do przekształcenia go z Koła w Oddział PTF i wykorzystania potencjału przy organizacji szkoleń zawodowych.


Z powodu ograniczonej liczby członków Lubuski PTF został ograniczony do Koła przy Oddziale Dolnośląskiego PTF.

Dla reaktywacji Lubuskiego Odziału PTF konieczne jest wsparcie. Apelujemy o zgłaszanie akcesu przystąpienia do PTF.
Przynależność łączy się z opłacaniem miesięcznej składki członkowskiej w kwocie 3,50 zł.


Pisemne zgłoszenia prosimy przekazywać do biura LOIA.

-----------------------------------------------------------------------------------------


Porady prawne dla członków LOIA


Zapraszamy na dyżur porad prawnych udzielanych przez adwokat Maję Zawistowską.

Dyżur odbędzie się w dniu 25 marca 2019 r., w godzinach 10:00 - 13:00.

Prosimy o wcześniejsze umówienie się na rozmowę - osobistą lub telefoniczną - tel. 68 327 09 74.


-----------------------------------------------------------------------------------------

Najnowsze przepisy prawne


- Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 marca 2019 r.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/projekt-obwieszczenia-ministra-zdrowia-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-ktory-wejdzie-w-zycie-1-marca-2019-r

-----------------------------------------------------------------------------------------
***


 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 3244089 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe