Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
 Giełda pracy - regulamin zamieszczania ogłoszeń
Biuletyn Informacyjny nr 3/2017


BIULETYN


INFORMACYJNY


Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej

w Zielonej Górze

3 / 2017www.loia.zgora.pl

email: loia_zg@interia.pl

zielona-gora@oia.org.pl

Wielu radosnych i niepowtarzalnych chwil

na Święta Wielkanocne,
serdecznych spotkań rodzinnych przy świątecznym stole,

przyjaznych rozmów, miłych gestów,

wiary i nadziei na dobrą przyszłość

i wszelkiej pomyślności

życzy

Prezes z Okręgową Radą Aptekarską

Z posiedzenia Okręgowej Rady Aptekarskiej w dniu 16 marca 2017 r.:

1. Na listę członków LOIA wpisano:

1/ mgr Barbarę Michniak – apteka „Centrum Zdrowia” w Słubicach Pl. Przyjaźni 28;

2/ mgr Olenę Fedorovską – kier. apteka „Corax” w Kostrzynie ul. Sikorskiego 12;

3/ mgr Martę Onyszkiewicz – „Euro-Apteka” w Sulęcinie ul. Poznańska 4;

4/ mgr Paulinę Nowaczyk – apteka „Strywald na Manhattanie” w Gorzowie Wlkp. ul. Szarych Szeregów 38 i przyznano PWZF.

2. Z listy członków LOIA zostali skreśleni:

1/ mgr Jacek Śliwka – Słubice;

2/ mgr Monika Skierska – Poznań.3. Pozytywne opinie wydane do wniosków o stwierdzenie rękojmi na objęcie funkcji kierownika:1/ mgr Kamil Owczarzak – apteka „Strywald na Skarpie” w Gorzowie Wlkp. ul. Na Skarpie 49d;

2/ mgr Dariusz Szymczyk – apteka „Strywald Jenin” w Jeninie ul. Gorzowska 153A;

3/ mgr Natalia Nawrocka – apteka „Bliska” w Barlinku ul. Kombatantów 4;

4/ mgr Justyna Marszałek-Dudojć – apteka w Łęknicy ul. XX-lecia 8;

5/ mgr Paweł Popko – „Euro-Apteka” w Żarach ul. Broni Pancernej 15;

6/ mgr Marta Onyszkiewicz – „Euro-Apteka” w Sulęcinie ul. Poznańska 4;

7/ mgr Małgorzata Paszke – nowa apteka „37,5” w Nowej Soli ul. Kupiecka 1;

8/ mgr Piotr Kuska – apteka „Dr. Max” w Gorzowie Wlkp. ul. Fredry 10A;9/ mgr Marzena Krawczyk – nowa apteka „Eliksir” w Babimoście ul. Lotnicza 1 – rękojmię na objęcie funkcji wydała OIA w Poznaniu;

10/ mgr Monika Żywiecka – nowa apteka „Hipokrates” w Gorzowie Wlkp. ul. 9-go Maja 19a – rękojmię na objęcie funkcji wydała OIA w Koszalinie.4. Zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego LOIA za 2016 rok.

Kolejne posiedzenie ORA planowane jest na dzień 22 kwietnia 2017 r.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kontakt z Prezesem LOIAUprzejmie informujemy, że w sprawach różnych można się kontaktować z panem mgr farm. Ryszardem Kiedrowskim na numer kom. 662 445 443.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XXVI Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Aptekarzy
Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej

w Zielonej Górze


Członkowie
Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej

w Zielonej Górze

- Wszyscy -K O M U N I K A TOkręgowa Rada Aptekarska w Zielonej Górze zwołuje XXVI Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Aptekarzy LOIA.
Zjazd odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2017 r. ( w sobotę ) w Hotelu „ForRest” w Zielonej Górze ul. Racula- Głogowska 4.

Rozpoczęcie planowane jest na godz. 10:30.W programie Zjazdu przewidziano:

- sprawozdania z działalności organów LOIA;

- wykłady w ramach ciągłego szkolenia farmaceuty;

- dyskusję;

- wystąpienia przedstawicieli firm farmaceutycznych;W Zjeździe obowiązkowo uczestniczą Delegaci VII kadencji.

Członków LOIA i Delegatów prosimy o zapisywanie się na listę uczestników.

Telefoniczne zgłoszenia przyjmuje biuro Izby pod nr 68 327 09 74, do dnia 10 kwietnia 2017 r.

Serdecznie zapraszamy !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wysokość składek członkowskich w 2017 rokuZgodnie z Uchwałą ORA nr VII/159/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. nowe miesięczne składki członkowskie zostały ustalone na poziomie:

1/ 70,00 zł. – dla farmaceutów sprawujących funkcję kierownika apteki ogólnodostępnej, hurtowni farmaceutycznej;2/ 40,00 zł. – dla farmaceutów sprawujących funkcję kierownika apteki szpitalnej, działu farmacji szpitalnej, inspektora ds. gospodarki lekiem;3/ 30,00 zł – dla pozostałych farmaceutów, nie wymienionych w pkt. 1 i 2 .


Składkę należy opłacać do 15 dnia każdego miesiąca, za który jest należna.


Przypominamy o dokonanie zmiany w zleceniach stałych na rachunkach bankowych!


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Zielona Góra, dnia 09 marca 2017 r.


I/ 132 /2017


Kierownicy aptek
- Wszystkie jednostki -


Szanowni Państwo,

Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska w Zielonej Górze, na prośbę LOW NFZ w Zielonej Górze, uprzejmie prosi o ponowne zapoznanie się z Komunikatem NFZ z dnia 10.02.2017 r. ( poniżej) i przekazanie wnioskowanych danych do końca miesiąca marca br.
LOW NFZ szczególnie wnosi, o podanie nowego numeru prawa wykonywania zawodu ( np. 18000000) dla farmaceutów posiadających stare numery dla Prawa Wykonywania Zawodu Aptekarza ( np. XVIII/21/789/95).
Uprzejmie przypominamy, że uchwałą Okręgowej Rady Aptekarskiej w Zielonej Górze nr 74/2005 z dnia 22.09.2005 r., wszystkim członkom LOIA zostały nadane nowe numery.
Prosimy o kontakt z biurem izby dla uzyskania informacji o nowym numerze, bądź sprawdzenie numeru w Centralnym Rejestrze Farmaceutów na stronie https://crf.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/Search , w którym podane są wyłącznie nowe numery zaświadczeń.


***

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie aktualizacji danych w ewidencji osób zatrudnionych w aptece lub punkcie aptecznym

10-02-2017
Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (Dz.U. 2013 r. poz. 364 t. j.) podmiot prowadzący aptekę który ma podpisaną z Funduszem umowę na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na recepty, jest obowiązany do poinformowania oddziału wojewódzkiego Funduszu, o każdej zmianie ewidencji osób zatrudnionych w aptece, w terminie do pięciu dni roboczych od dnia zakończenia okresu rozliczeniowego, którego dotyczy zmiana.


Prosimy o zweryfikowanie ewidencji osób zatrudnionych w aptece lub punkcie aptecznym, w formie elektronicznej, na Portalu Świadczeniodawcy lub w Systemie Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI), według stanu zatrudnienia na dzień 31 stycznia 2017 r., w terminie do dnia 28 lutego 2017 r.Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że w przypadku niepoinformowania o zmianach w ewidencji osób zatrudnionych w aptece lub punkcie aptecznym, co jest nienależytym wykonaniem umowy na realizację recept, za który podmiot prowadzący aptekę lub punkt apteczny ponosi odpowiedzialność, oddział wojewódzki Funduszu nakłada karę umowną, zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 3 Ogólnych warunków umów na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na recepty.http://www.nfz-zielonagora.pl/PL/drukuj/1050/4874/Komunikat_Narodowego_Funduszu_Zdrowia_w_sprawie_aktualizacji_danych_w_ewidencji_osob_zatrudnionych__w_aptece_lub_punkcie_aptecznym/wersja/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Najnowsze akty prawne


1. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 2017 poz. 17 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych – ustalonego na dzień 1 marca 2017 r.

http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2017/17/2. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 2017 r. poz. 21- Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 08 marca 2017 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – ustalonego na dzień 15 marca 2017 r.

http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2017/21/


3. Dziennik Ustaw RP 2017 poz. 509 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/509/1


4. Dziennik Ustaw RP 2017 poz. 516 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/516/1


5. Dziennik Ustaw RP 2017 r. poz. 547 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/547/1
6. Dziennik Ustaw RP 2017 r. poz. 599 - Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/599/1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Legitymacja Farmaceuty LOIA – do odpłatnego zamówienia z biurze Izby!---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

APEL O WSPARCIE 1 % !

Na prośbę państwa Małgorzaty i Wojciecha Rutkowskich, farmaceutów z Gubina, przekazujemy apel o przekazanie 1 % podatku na rehabilitację wnuczka Wojtusia.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Giełda pracy - marzec 2017Aktualne oferty na naszej stronie: http://www.loia.zgora.pl/index.php?lng=pl&id=31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* * *

 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 2538952 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe