Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
 Giełda pracy - regulamin zamieszczania ogłoszeń
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów

1238

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 25 czerwca 2003 r.

w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych

Na podstawie art. 89e ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126, poz. 1381, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) ramowy program ciągłych szkoleń;

2) sposób odbywania ciągłych szkoleń;

3) standardy kształcenia ciągłego;

4) wysokość opłat za szkolenie.

§ 2. 1. Ramowy program ciągłych szkoleń obejmuje zakres wiedzy teoretycznej dotyczący zagadnień z zakresu postępu nauk farmaceutycznych, a w szczególności farmakoterapii, technologii postaci leków, farmacji aptecznej, szpitalnej i klinicznej, leku roślinnego, farmakologii, homeopatii, biotechnologii farmaceutycznej, farmakoekonomiki, zdrowia publicznego, prawa regulującego wykonywanie zawodu farmaceuty oraz nowoczesnych metod zarządzania apteką i hurtownią farmaceutyczną.

2. Ciągłe szkolenia realizowane są w pięcioletnich okresach rozliczeniowych, zwanych dalej "okresami edukacyjnymi".

§ 3. 1. Farmaceuta odbywa ciągłe szkolenia z zakresu wiedzy, o której mowa w § 2 ust. 1, w następujących formach:

1) kursy realizowane metodą wykładów lub internetowych programów edukacyjnych;

2) kursy odbywane w ramach specjalizacji;

3) przygotowanie i wygłoszenie referatu na posiedzeniu naukowo-szkoleniowym towarzystwa naukowego. Naczelnej Izby Aptekarskiej, okręgowej izby aptekarskiej lub przedstawienie komunikatu albo plakatu na tym posiedzeniu;

4) udział w posiedzeniu naukowo-szkoleniowym towarzystwa naukowego, Naczelnej Izby Aptekarskiej, okręgowej izby aptekarskiej;

5) przygotowanie i wygłoszenie referatu na kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym lub przedstawienie komunikatu albo plakatu;

6) udział w kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym;

7) przygotowanie rozprawy doktorskiej lub habilitacyjnej;

8) samokształcenie, w tym opublikowanie jako autor lub współautor:

a) książki naukowej,

b) książki popularnonaukowej,

c) artykułu naukowego oryginalnego,

d) artykułu o charakterze poglądowym, rozdziału w książce,

e) artykułu popularnonaukowego, programu multimedialnego lub komunikatu z badań naukowych,

f) tłumaczenia książki lub artykułu

- z zakresu, o którym mowa w § 2 ust. 1.

2. Za zrealizowanie każdej z form ciągłych szkoleń przysługuje określona liczba punktów, zwanych dalej "punktami edukacyjnymi":

1) za udział w kursie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przysługuje 1 punkt edukacyjny za każdą godzinę trwania kursu nie więcej jednak niż 25 punktów za cały kurs;

2) za udział w kursie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, przysługują: 1 punkt edukacyjny za każdą godzinę trwania kursu nie więcej jednak niż 25 punktów za cały kurs oraz 30 punktów edukacyjnych za uzyskanie specjalizacji l stopnia lub tytułu specjalisty;

3) za przygotowanie i wygłoszenie referatu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, przysługuje 5 punktów edukacyjnych, z zastrzeżeniem, iż punkty zalicza się jeden raz, niezależnie od liczby posiedzeń, na których byt wygłaszany referat lub przedstawiony komunikat albo plakat;

4) za udział w posiedzeniu naukowo-szkoleniowym, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, przysługują 2 punkty edukacyjne;

5) za przygotowanie i wygłoszenie referatu na kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym lub przedstawienie komunikatu albo plakatu przysługuje 10 punktów edukacyjnych oraz 2 punkty edukacyjne za każdy dzień udziału w kongresie, sympozjum, zjeździe lub konferencji, nie więcej jednak niż 10 punktów edukacyjnych;

6) za każdy dzień udziału w kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym przysługują 2 punkty edukacyjne, nie więcej jednak niż 10 punktów edukacyjnych;

7) za uzyskanie stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego przysługuje 50 punktów edukacyjnych;

8) za samokształcenie, w tym opublikowanie jako autor lub współautor:

a) książki naukowej przysługuje 50 punktów edukacyjnych,

b) książki popularnonaukowej przysługuje 20 punktów edukacyjnych,

c) artykułu naukowego oryginalnego przysługuje 15 punktów edukacyjnych,

d) artykułu o charakterze poglądowym przysługuje 10 punktów edukacyjnych,

e) artykułu popularnonaukowego, programu multimedialnego lub komunikatu z badań naukowych przysługuje 5 punktów edukacyjnych,

f) tłumaczenia książki lub artykułu przysługuje 50 % liczby punktów, o których mowa w lit. a-e.

§ 4. Zaliczenie ciągłego szkolenia polega na uzyskaniu w okresie edukacyjnym co najmniej 100 punktów edukacyjnych za udział w wybranych formach ciągłych szkoleń, w tym co najmniej 50 punktów edukacyjnych musi być uzyskanych w ramach zakończonych testem kursów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, lub kursów odbywanych w ramach specjalizacji, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2.

§ 5. 1. Farmaceuta odbywa kursy, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, zgodnie z programami kursów, opracowanymi przez zespół ekspertów powołany przez Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, zwanego dalej "Centrum".

2. W skład zespołu, o którym mowa w ust. 1, wchodzą farmaceuci legitymujący się dorobkiem naukowym lub zawodowym w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 1, a w szczególności wskazani przez konsultantów krajowych w dziedzinie farmacji, oraz trzej przedstawiciele Naczelnej Rady Aptekarskiej i przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

3. Opracowane przez zespół ekspertów programy kursów, po pozytywnym zaopiniowaniu przez właściwego dla rodzaju kursu konsultanta krajowego w dziedzinie farmacji i Naczelną Radę Aptekarską, zatwierdza dyrektor Centrum.

4. Wykaz zatwierdzonych przez dyrektora Centrum programów kursów oraz programy tych kursów podawane są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Centrum.

5. Jednostką koordynującą realizację zadań związanych z opracowaniem programów kursów jest Centrum.

§ 6. 1. Ustala się następujące standardy kształcenia ciągłego farmaceutów:

1) jednostka szkoląca zapewnia bazę dydaktyczną dostosowaną do liczby osób uczestniczących w formach szkolenia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-6;

2) jednostka szkoląca zapewnia kadrę dydaktyczną, posiadającą merytoryczną wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie wiedzy, o której mowa w § 2 ust. 1;

3) wybrane formy ciągłych szkoleń, organizowane poza strukturą jednostki szkolącej, odbywają się na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy jednostką szkolącą a podmiotem realizującym te szkolenia;

4) jednostka szkoląca ma obowiązek najpóźniej do dnia 15 grudnia każdego roku podać do publicznej wiadomości wstępny harmonogram kursów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, wraz z wykazem kadry dydaktycznej prowadzącej kursy na następny rok;

5) jednostka szkoląca zapewnia sprawną organizację procesu dydaktycznego oraz prowadzi w sposób ciągły wewnętrzną ocenę jakości kształcenia;

6) jednostka szkoląca posiada opracowane w formie pisemnej szczegółowe programy kursów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, oraz dokumentację przebiegu szkoleń, uwzględniającą ewidencję uczestników szkoleń prowadzoną zgodnie z danymi zawartymi w kartach ciągłego szkolenia;

7) realizacja programu ciągłych szkoleń uwzględnia aktualną wiedzę, osiągnięcia teorii i praktyki oraz zweryfikowane wyniki badań naukowych;

8) program kursu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, jest realizowany z zastosowaniem nowoczesnych metod dydaktycznych, adekwatnych w stosunku do przedmiotu oraz celu przeprowadzanego kursu, a w szczególności z uwzględnieniem internetowych programów edukacyjnych;

9) kurs, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, kończy się testem;

10) udział farmaceuty w formach ciągłego szkolenia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 3-5, musi być potwierdzony wydanym przez jednostkę szkolącą zaświadczeniem, zwanym dalej "certyfikatem", określającym temat i liczbę godzin szkolenia;

11) udział farmaceuty w pozostałych formach ciągłego szkolenia musi być potwierdzony dokumentem określonym przez okręgową radę aptekarską właściwą ze względu na miejsce wykonywania zawodu.

2. Standardy kształcenia ciągłego farmaceutów na kursach, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, oraz sposób potwierdzenia udziału w takim kursie określają odrębne przepisy.

§ 7. 1. Osobie rozpoczynającej ciągłe szkolenie okręgowa izba aptekarska, której jest członkiem, wydaje kartę ciągłego szkolenia według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia.

2. Karta ciągłego szkolenia z wymaganymi wpisami stanowi dowód odbycia ciągłych szkoleń i stanowi podstawę do ich zaliczenia.

3. W przypadku uzyskania przez farmaceutę w okresie edukacyjnym liczby punktów, o których mowa w § 4, farmaceuta zgłasza się do okręgowej izby aptekarskiej, której jest członkiem, w celu potwierdzenia dopełnienia obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

4. Dla farmaceutów, którzy ukończyli studia na kierunku farmacja i uzyskali prawo wykonywania zawodu farmaceuty w danym roku, okres edukacyjny rozpoczyna się z dniem 1 stycznia roku następnego po uzyskaniu tego prawa z zastrzeżeniem §11.

5. Czas trwania okresu edukacyjnego może być przedłużony na uzasadniony wniosek osoby odbywającej ciągłe szkolenie, przez okręgową radę aptekarską, o okres nie dłuższy niż 24 miesiące.

6. Wniosek o przedłużenie czasu odbywania ciągłego szkolenia osoba wnioskująca składa do prezesa okręgowej izby aptekarskiej, której jest członkiem.

§ 8. 1. Okręgowa izba aptekarska potwierdza w karcie ciągłego szkolenia uzyskanie właściwej liczby punktów edukacyjnych zgodnie z ramowym programem szkolenia ciągłego, po przedstawieniu przez farmaceutę certyfikatu lub innego dokumentu, o którym mowa w§ 6 ust. 1 pkt 11.

2. Nadmiaru uzyskanych punktów edukacyjnych ponad wymaganą minimalną liczbę w danym okresie edukacyjnym nie przenosi się na następny okres edukacyjny.

3. Punkty edukacyjne za uzyskanie l stopnia specjalizacji lub tytułu specjalisty wpisuje się do karty ciągłego szkolenia wydanej w okresie edukacyjnym, w którym uzyskano tytuł specjalisty lub specjalizację l stopnia.

4. Punkty edukacyjne za uzyskanie stopnia naukowego wpisuje się do karty ciągłego szkolenia wydanej w okresie edukacyjnym, w którym uzyskano stopień naukowy.

§ 9. Opłaty za ciągłe szkolenia prowadzone przez jednostki szkolące nie mogą przekroczyć 1% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" za jedną godzinę szkolenia.

§ 10. Farmaceuci, którzy do dnia 31 grudnia 2003 r. otrzymali prawo wykonywania zawodu farmaceuty i wykonują zawód w aptece lub hurtowni farmaceutycznej, rozpoczynają pierwszy okres edukacyjny z dniem 1 stycznia 2004 r.

§ 11. Farmaceuci, którzy odbywają roczną praktykę w aptece, rozpoczynają okres edukacyjny z dniem 1 stycznia roku następnego po ukończeniu tej praktyki.

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: L. Sikorski

____________
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1181 i Nr 152, poz. 1265 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391.

W załączniku do rozporządzenia znajduje się wzór karty ciągłego szkolenia.

Zmiany do Rozporządzenia z 22.03.2007r.

Dz. U. nr 59/2007 poz. 403

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1’
z dnia 22 marca 2007 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach
i hurtowniach farmaceutycznych

Na podstawie art. 89e ust. 3 ustawy z dnia 6 wrze¬śnia 2001 r. — Prawo farmaceutyczne {Dz. U. z 2004 r. Nr 53, póz. 533, z późn. zm.2>> zarządza się, co nastę¬puje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie ciągłych szkoleń farma¬ceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach far¬maceutycznych (Dz. U. Nr 132, póz. 1238) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 ust 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ramowy program ciągłych szkoleń obejmuje zakres wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych dotyczący zagadnień z zakresu:
1> Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie 5 1 ust. 2 rozporządzenia Preze¬sa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szcze¬gółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, póz. 924).
21 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 69, póz. 625, Nr 91, póz. 877, Nr 92, póz. 882, Nr 93, póz. 896, Nr 173, póz. 1808, Nr 210, póz. 2135 i Nr 273, póz. 2703, z 2005 r. Nr 94, póz. 787, Nr 163, póz. 1362, Nr 179, póz. 1485 i Nr 184, póz. 1539, z 2006 r. Nr 170, póz. 1217, Nr 171, póz. 1225 i Nr 217, póz. 1588 oraz z 2007 r. Nr 50, póz. 331. 1) opieki farmaceutycznej, rozumianej jako udział farmaceuty w zapewnieniu prawidło¬wego przebiegu farmakoterapii zmierzają¬cej do wyleczenia, wyeliminowania lub zła¬godzenia objawów choroby, wstrzymania lub opóźnienia procesu patologicznego lub zapobieżenia chorobie;
2) postępu nauk farmaceutycznych, a w szcze¬gólności:
a) farmakoterapii,
b) technologii postaci leków,
c) farmacji aptecznej,
d) farmacji szpitalnej,
e) farmacji klinicznej,
f) leku roślinnego,
g) farmakologii,
h) biotechnologii farmaceutycznej,
i) farmakoekonomiki,
j) zdrowia publicznego;
3) homeopatii;
4) prawa regulującego wykonywanie zawodu farmaceuty;
5) nowoczesnych metod zarządzania apteką i hurtownią farmaceutyczną;
6) zasad udzielania pierwszej pomocy.”; 2) w § 3:
a) w ust. 1:
— pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„D kursy realizowane metodą wykładów;”,
— po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„la) kursy realizowane metodą interneto-wych programów edukacyjnych z ogra¬niczonym dostępem;”,
— w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i do¬daje się pkt 9—11 w brzmieniu:
„9} sprawowanie opieki nad studentem od¬bywającym sześciomiesięczną praktykę (staż) w aptece;
10} pełnienie funkcji kierownika specjalizacji;
11} sprawowanie opieki nad osobami odby¬wającymi obowiązkowe przeszkolenie uzupełniające lub obowiązkowe praktyki wakacyjne w trakcie studiów.”,
b) w ust. 2:
— po pkt 1 dodaje się pkt la w brzmieniu:
,,1a) za udział w kursie realizowanym meto¬dą internetowych programów eduka¬cyjnych z ograniczonym dostępem przysługuje 1 punkt edukacyjny za każ¬dą godzinę trwania kursu, odpowiada¬jący pięciu pytaniom w obowiązko¬wych zadaniach testowych, nie więcej jednak niż 25 punktów edukacyjnych za cały kurs;”,
— w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i do¬daje się pkt 9—11 w brzmieniu:
„9} za sprawowanie opieki nad studentem odbywającym sześciomiesięczny staż w aptece przysługuje 1 punkt edukacyjny za każdy miesiąc sprawowania opieki nad jednym studentem, nie więcej jednak niż 18 punktów edukacyjnych w okresie edu¬kacyjnym;
10) za pełnienie funkcji kierownika specjaliza¬cji przysługuje 5 punktów edukacyjnych za każdy rok trwania specjalizacji, nie więcej jednak niż 15 punktów edukacyj¬nych za jedną osobę;
11) za sprawowanie opieki nad osobami od¬bywającymi obowiązkowe przeszkolenie uzupełniające lub obowiązkowe praktyki wakacyjne w trakcie studiów przysługuje 1 punkt edukacyjny za każdy miesiąc trwania obowiązkowego przeszkolenia lub obowiązkowej praktyki, nie więcej
jednak niż 6 punktów edukacyjnych za wszystkie osoby w danym roku.”;
3) w S 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Farmaceuta odbywa kursy, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 1a, zgodnie z programami kursów, opracowanymi przez zespół eksper¬tów powołanych przez Dyrektora Centrum Me¬dycznego Kształcenia Podyplomowego, zwa¬nego dalej „Centrum”.”;
4) w S 6 w ust. 1:
a) pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) udział farmaceuty w formach ciągłego szkolenia, o których mowa w S 3 ust. 1 pkt 1,1a, 3 i 4, musi być potwierdzony wy¬danym przez jednostkę szkolącą zaświad¬czeniem, zwanym dalej „certyfikatem”, określającym temat, liczbę godzin szkole¬nia i liczbę punktów edukacyjnych;”,
b) po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu:
„10a) udział farmaceuty w formach ciągłego szkolenia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5 i 6, musi być potwierdzony za¬świadczeniem (certyfikatem) wydanym przez organizatora kongresu, zjazdu, kon¬ferencji lub sympozjum naukowego;”;
5) w § 7:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Dla farmaceutów, którzy ukończyli studia na kierunku farmacja i uzyskali prawo wykony¬wania zawodu farmaceuty w danym roku, okres edukacyjny rozpoczyna się z dniem 1 stycznia roku następnego po uzyskaniu tego prawa.”,
b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Dla farmaceutów, którzy zobowiązani są do odbycia przeszkolenia uzupełniającego, okres edukacyjny rozpoczyna się pierwsze¬go dnia miesiąca następującego po mie¬siącu, w którym przeszkolenie zostało za¬kończone.”;
6) w § 8 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Informacja o dopełnieniu obowiązku odbycia ciągłego szkolenia umieszczana jest w reje¬strze farmaceutów, do którego farmaceuta zo¬stał wpisany.”;
7} uchyla się S 11.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Zdrowia: Z. Religa

 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 3281054 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe