Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
 Giełda pracy - regulamin zamieszczania ogłoszeń
24.05.2012r. - GIF podziela stanowisko NRA w sprawie zakazu reklamy aptek i punktów aptecznych oraz ich działalności

http://nia.org.pl/dat/attach/522_gifwszakazureklamyapteki.pdf

 

Główny Inspektor Farmaceutyczny

Zofia Ulz

Warszawa, dnia 16 maja 2012r.

GIF-P-L-076/276 /AG/12


Pan
Grzegorz Kucharewicz
Prezes
Naczelnej Rady Aptekarskiej
Naczelna Izba Aptekarska
ul. Długa 16
00-238 Warszawa

W nawiązaniu do Stanowiska nr N/l/1/2012 z dnia 11 kwietnia 2012 r. Naczelnej Rady Aptekarskiej, opublikowanego na stronie internetowej Naczelnej Izby Aptekarskiej, w sprawie zakazu reklamy aptek i punktów aptecznych oraz ich działalności, uprzejmie przedstawiam następujące stanowisko.

Główny Inspektor Farmaceutyczny w pełni podziela stanowisko wyrażone w piśmie Naczelnej Rady Aptekarskiej z dnia 11 kwietnia 2012 r. Jako naganne należy uznać próby łamania zakazu ustanowionego w art. 94a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, póz 271, z późn. zm.). Zawód farmaceuty należy traktować jako zawód zaufania publicznego, a ustawowe obowiązki nałożone na farmaceutów powinny być przez nich rzetelnie wykonywane, a nie wykorzystywane do celów promocyjnych.

Organy Państwowej Inspekcji Farmaceutyczny podejmują kroki przewidziane przepisami prawa w celu nadzoru nad reklamą apteki i punktów aptecznych oraz ich działalności. Wojewódzcy inspektorzy farmaceutyczni jako organy administracji państwowej działają na podstawie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i wykonują swoje obowiązki zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie - Prawo farmaceutyczne.

Odnosząc się do pkt 4 wskazanego powyżej Stanowiska, należy stwierdzić, iż okręgowe izby aptekarskie mogą być dopuszczane do prowadzonych postępowań jako organizacje społeczne, jednakże każdorazowo w indywidualnym postępowaniu administracyjnym.

Zgodnie z art. 31 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, póz. 1071, z późn. zm.) organizacja społeczna może w sprawie dotyczącej innej osoby występować z żądaniem:

1) wszczęcia postępowania,

2) dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu,
jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.

Udział organizacji społecznej w postępowaniu administracyjnym opiera się na trzech podstawowych przesłankach. Po pierwsze, postępowanie powinno dotyczyć osoby trzeciej. Po drugie, udział organizacji jest uzasadniony jej celami statutowymi. Po trzecie wreszcie, udział organizacji jest uzasadniony interesem społecznym.1 Udział organizacji społecznej w postępowaniu na podstawie wskazanych przepisów nie może służyć partykularnym interesom samej organizacji społecznej, lecz musi odpowiadać wymaganiom racjonalnie pojmowanej kontroli społecznej nad postępowaniem administracyjnym w sprawach indywidualnych i działaniem w nim organów administracyjnych. Jednocześnie udział organizacji społecznej w postępowaniu w sprawie dotyczącej innej osoby nie może powodować naruszenia sfery jej prywatności przez nadmierne poszerzenie kręgu uczestników postępowania.2

Mając na uwadze powyższe, uprzejmie informuję, iż wojewódzcy inspektorzy farmaceutyczni działając na podstawie wskazanych powyżej przepisów muszą ocenić każdorazowo przesłanki dopuszczenia organizacji społecznej do prowadzonego postępowania na jej umotywowany wniosek.

Z poważaniem

podpis nieczytelny

 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 2538954 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe