Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
26.05.2020r. - Zmiany w przepisach dotyczących odpadów i gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi - sprawozdanie za 2019 rok

Za Okręgową Izbą Aptekarską w Warszawie informujemy, że ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirus SARS-CoV-2 wprowadzono zmiany w przepisach o odpadach oraz o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, z zakresu działania podmiotów prowadzących apteki.

W ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach uchylono art. 236a ust. 3, który zobowiązywał podmioty prowadzące ewidencję papierową do wprowadzenia informacji zawartych w tej ewidencji do BDO. Dzięki tej zmianie podmioty prowadzące ewidencję w formie papierowej nie będą musiały uzupełniać tych danych w BDO, co zmniejszy obciążenie tych podmiotów.
Informacja w sprawie zmian w przepisach dotyczących odpadów i gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

21 MAJA 2020
Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie informuje, że ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirus SARS-CoV-2 wprowadzono zmiany w przepisach o odpadach oraz o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, z zakresu działania podmiotów prowadzących apteki.

W ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach uchylono art. 236a ust. 3, który zobowiązywał podmioty prowadzące ewidencję papierową do wprowadzenia informacji zawartych w tej ewidencji do BDO. Dzięki tej zmianie podmioty prowadzące ewidencję w formie papierowej nie będą musiały uzupełniać tych danych w BDO, co zmniejszy obciążenie tych podmiotów.

Dodano również art. 236b dotyczący wyłączenia obowiązku stosowania indywidualnego numeru rejestrowego BDO w określonych sytuacjach, w brzmieniu:

Art. 236b. 1. Podmioty, o których mowa w art. 50 ust. 1 i art. 51 ust. 1, mogą prowadzić ewidencję odpadów na zasadach określonych w art. 236a ust. 1 przed uzyskaniem wpisu do rejestru.

2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, nie stosują numeru rejestrowego, o którym mowa w art. 54 ust. 1, na dokumentach, których wzory zostały określone w załącznikach nr 5a–5g do ustawy.

3. W terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. do podmiotów, o których mowa w art. 50 ust. 1, które złożyły wniosek o wpis do rejestru, nie stosuje się przepisów art. 50 ust. 2 i 3 oraz art. 194 ust. 1 pkt 5.

Przepisowi art. 237ea dotyczącego terminu sporządzenia sprawozdań za 2019 r. w tym przez przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, nadano nowe brzmienie skutkujące przesunięciem terminu sporządzenia tych sprawozdań do 11 września 2020 r.

Art. 237ea. 1. Podmioty obowiązane do sporządzenia za rok 2019 sprawozdań, o których mowa w art. 73 i art. 74a, składają je w terminie do dnia 11 września 2020 r.

2. Podmioty obowiązane do sporządzenia za rok 2019 sprawozdań, o których mowa w art. 75, składają je w terminie do dnia 31 października 2020 r., z wyjątkiem podmiotów, o których mowa w art. 75 ust. 2 pkt 4 i 5, które składają je w terminie do dnia 11 września 2020 r.

Podstawy prawne:

ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirus SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 875) – art. 26-27, art., 7, art. 40
ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.) – art. 236a i art. 236b, art. 237ea
Sylwester Majewski – radca prawny OIA w Warszawie

https://oia.waw.pl/informacja-w-sprawie-zmian-w-przepisach-dotyczacych-odpadow-i-gospodarki-opakowaniami-i-odpadami-opakowaniowymi/

--------------------------------------------------------------

Sprawozdania aptek dotyczące wytwarzanych odpadów i o gospodarowaniu odpadami za rok 2019
Aktualności, Piątek, 22 maja 2020

Roczne sprawozdania za 2019r. z tytułu wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami które zgodnie z obowiązującymi dotychczas przepisami apteki musiałyby złożyć do 30.06.2020 r. za pomocą elektronicznej bazy danych o odpadach, na mocy Ustawy z dnia 14 maja 2020r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się SARS- CoV-2 należy złożyć do 31.10.2020 r.

Sprawozdanie należy złożyć na stronie rejestru BDO: https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/

Postępowanie z odpadami w aptekach.

Apteka powinna przekazać odpady powstałe w wyniku prowadzonej działalności do wyspecjalizowanych podmiotów, które zajmują się prowadzeniem odzysku, unieszkodliwianiem lub zbieraniem odpadów. Należy również prowadzić ilościową i jakościową ewidencję odpadów zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów i listą odpadów niebezpiecznych.

Odpady, które są kwalifikowane jako odpady niebezpieczne to chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne (kod: 18 01 06*), leki cytotoksyczne i cytostatyczne (kod: 18 01 06*), Takie odpady (np. przeterminowane leki) z wyjątkiem odpadów medycznych o ostrych końcach i krawędziach, zbiera się w miejscu ich powstawania do pojemników lub worków jednorazowego użycia z folii polietylenowej, koloru czerwonego, wytrzymałych, odpornych na działanie wilgoci i środków chemicznych, z możliwością jednokrotnego zamknięcia.

Pozostałe produkty przeterminowane, czyli leki i chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione wcześniej, z wyjątkiem odpadów medycznych o ostrych końcach i krawędziach, zbiera się w miejscu ich powstawania do pojemników lub worków jednorazowego użycia z folii polietylenowej albo do pojemników wielokrotnego użycia, w kolorze innym niż czerwony albo żółty, wytrzymałych, odpornych na działanie wilgoci i środków chemicznych.

Odpady medyczne o ostrych końcach i krawędziach zbiera się w miejscu ich powstawania do pojemników jednorazowego użycia, sztywnych, odpornych na działanie wilgoci, mechanicznie odpornych na przekłucie lub przecięcie.

Pojemniki lub worki zapełnia się co najwyżej do 2/3 ich objętości w sposób umożliwiający ich bezpieczne zamknięcie. Niedopuszczalne jest otwieranie raz zamkniętych pojemników lub worków jednorazowego użycia.

Pojemnik lub worek musi być oznaczony:

- kodem odpadów

- nazwą apteki

- numerem REGON

- datą i godziną otwarcia i zamknięcia pojemnika

Odpady medyczne są wstępnie magazynowane w sposób selektywny w odpowiednio przystosowanym do tego celu pomieszczeniu albo stacjonarnym lub przenośnym urządzeniu chłodniczym, przeznaczonym wyłącznie do magazynowania odpadów medycznych.

Odpady, które są kwalifikowane jako odpady niebezpieczne, mogą być magazynowane w temperaturze do 18°C nie dłużej niż 72 godzin, zaś w temperaturze do 10°C nie dłużej niż 30 dni.

Pozostałe produkty przeterminowane, czyli leki i chemikalia mogą być wstępnie magazynowane tak długo, jak pozwalają na to ich właściwości, jednak nie dłużej niż 30 dni.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Art. 3.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:
19) posiadaczu odpadów - rozumie się przez to wytwórcę odpadów lub osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej będące w posiadaniu odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości;

32) wytwórcy odpadów - rozumie się przez to każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów), oraz każdego, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów; wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej;

Art. 66.

Posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z katalogiem odpadów określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3, zwanej dalej "ewidencją odpadów".
Art. 75.

Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami sporządza:
1)wytwórca obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów;

art. 237ea

Podmioty obowiązane do sporządzenia za rok 2019 sprawozdań, o których mowa w art. 75, składają je w terminie do dnia 31 października 2020 r., z wyjątkiem podmiotów, o których mowa w art. 75 ust. 2 pkt 4 i 5, które składają je w terminie do dnia 11 września 2020 r.".
Opracował:

r. pr. Wlkp. OIA Magdalena Tamborska

https://www.woia.pl/news/3243/sprawozdania-aptek-dotyczace-wytwarzanych-odpadow.html


 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 2212820 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe