Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
 Giełda pracy - regulamin zamieszczania ogłoszeń
Biuletyn Informacyjny nr 12/2014


BIULETYN


INFORMACYJNY


Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej

w Zielonej Górze


12 / 2014


www.loia.zgora.pl

e-mail: loia_zg@interia.pl

zielona-gora@oia.org.plWigilia… Piękne rodzin zbratanie,

Kiedy nas bliscy otoczą w krąg,

Kiedy się kruchy opłatek łamie,

Wśród dobrych życzeń na Nowy Rok.

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia

życzy

Okręgowa Rada AptekarskaZ posiedzenia Okręgowej Rady Aptekarskiej w Zielonej Górze w dniu 11 grudnia 2014 r.:


1. ORA podjęła uchwałę o wygaśnięciu mandatu członka Rady pana mgr farm. Sławomira Kędzierskiego,

w związku z zakończeniem członkostwa w LOIA.

Obecnie ORA obraduje w składzie 12 członków i Prezes.


2. Pozytywną rękojmię dotyczącą pełnienia funkcji kierownika uzyskali:


1/ mgr Lila Frąckowiak – apteka „Melisa” w Starym Bojanowie ul. Główna 37 ( woj. wielkopolskie);

2/ mgr Małgorzata Piech – apteka „Pod Orłem” we Wschowie ul. Boh. Westerplatte 9;

3/ mgr Elżbieta Domańska – apteka „Dr Max” w Zielonej Górze ul. Reja 3;

4/ mgr Marzena Spiżewska – nowa apteka „Strywald na Pomorskiej” w Gorzowie Wlkp. ul. Pomorska 34.


3. Na listę członków LOIA została wpisana mgr Agnieszka Ząbek - apteka „Centrum” w Gubinie.4. Z listy członków LOIA skreślono:

1/ mgr Lilę Frąckowiak z Kiełczowa,

2/ mgr Martę Kowalewską z Sulęcina,

3/ mgr Karolinę Madej z Zielonej Góry,

4/ mgr Agnieszkę Rejdych z Sopotu.5. ORA wydała jedną zgodę w sprawie przedłużenia okresu ciągłego szkolenia.


6. ORA przyjęła Plan Pracy na 2015 rok oraz budżet LOIA na 2015 rok.


Po posiedzeniu ORA odbyło się spotkanie z panem mgr farm. Adamem Chojnackim – Inspektorem WIF, który poruszył następujące sprawy:

- udział lubuskich aptek w tzw. odwróconym łańcuchu dystrybucji leków;

- niedozwoloną działalność reklamową.


Kolejne posiedzenie ORA planowane jest na dzień 15 stycznia 2015 r.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik nr 1 do Uchwały ORA Nr 161/ 2014 z dnia 11 grudnia 2014r.


Plan pracy

Okręgowej Rady Aptekarskiej

w Zielonej Górze

na rok 20151. Aktywne uczestnictwo w działaniach NRA w sprawie zmiany ustawodawstwa o poprawę sytuacji ekonomicznej i prawnej aptek oraz hurtowni:

- korzystniejsze naliczanie marż i cen na leki podlegające refundacji;

- wprowadzenie do obrotu aptecznego produktów leczniczych weterynaryjnych;

- wprowadzenie wyważonej opłaty administracyjnej za „drobne” zmiany w zezwoleniach;

- uruchamianie nowych aptek uzależnione od czynników geograficznych i demograficznych;

- „apteka dla aptekarza” lub spółki z pakietem większościowym aptekarza;

- intensyfikacja działań zmierzających do procesu legislacyjnego ustawy o Zawodzie Farmaceuty.


2. Podjęcie działań w kwestii zmiany zapisów dot. nieodpłatnego obowiązku pełnienia przez apteki dyżurów nocnych. Finansowanie nocnych usług farmaceutycznych przez państwo, analogicznie jak w przypadku nocnych usług medycznych.


3. Kontynuacja działań zapewniających odpowiednie vacatio legis przy ogłaszaniu zmian w wykazach leków refundowanych, celem zminimalizowania strat finansowych aptek, bądź podjęcie kroków o rzadsze wprowadzanie zmian na listach.


4. Intensyfikacja działań związanych z wyeliminowaniem tzw. systemu sprzedaży bezpośredniej i istniejącymi w związku z tym zjawiskiem trudnościami zaopatrzeniowymi aptek małych. Hurtownia – apteka jako jedyna droga współpracy.


5. Utrzymanie zakazu reklamy aptek i ich działalności – zdecydowane reagowanie na wszelkie nieprawidłowości.


6. Utrzymanie wysokiego standardu prawno - etycznego przy udzieleniu „rękojmi należytego prowadzenia apteki” dla kandydatów na stanowisko kierownika apteki, zgodnie z uchwałą NRA nr IV/125/2007.


7. Współpraca z NIA w zakresie uruchomienia dostępu do Centralnego Rejestru Farmaceutów.


8. Dalsze rozwijanie współpracy z Konsultantem Wojewódzkim ds. Farmacji w sprawie szkoleń i wspierania w działaniach sekcji aptek szpitalnych.


9. Monitorowanie działań LOW NFZ w zakresie kontroli aptek i reagowanie na nieprawidłowości.


10. W ramach Sekcji Aptek Szpitalnych intensyfikowanie starań o poprawę warunków pracy i płacy pracowników aptek szpitalnych.---------------------------------------------------------------------------------------------------


Kontakt z Prezesem LOIA


Uprzejmie informujemy, że w sprawach różnych można się kontaktować z mgr farm. Ryszardem Kiedrowskim na numer kom. 662 445 443.


---------------------------------------------------------------------------------------------------

Terminy posiedzeń

Okręgowej Rady Aptekarskiej

w Zielonej Górze

w 2015 roku1/ 15 stycznia

2/ 19 lutego

3/ 19 marca

4/ 11 kwietnia – Zjazd Sprawozdawczy

5/ 21 maja

6/ 25 czerwca

- lipiec - przerwa wakacyjna;

- sierpień

7/ 17 września

8/ 17 października - Zjazd Wyborczy

9/ 19 listopada

10/ 17 grudnia- Zjazd Sprawozdawczy - 11 kwietnia 2015 r. – Pensjonat w Dychowie


- Zjazd Wyborczy – 17-18 października 2015 r. - Hotel „Bukowy Dworek” w GronowieDo wiadomości :

- Członkowie ORA - Biuletyn Informacyjny nr 12/2014,

- www.loia.zgora.pl

- Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny

w Gorzowie Wielkopolskim i Delegatura w Zielonej Górze------------------------------------------------------------------------------------------------


Składki członkowskie

Uprzejmie przypominamy o uregulowaniu składek członkowskich za 2014 rok !


-----------------------------------------------------------------------------------------------Na prośbę LOW NFZ przekazujemy informację o recepcie transgranicznej.

Recepta transgraniczna

W celu zapewnienia pacjentom na terenie Unii Europejskiej prawa do otrzymania leku wystawionego na receptę Komisja Europejska zaproponowała wprowadzenie jednolitego systemu wystawiania recept lekarskich, który gwarantowałby pacjentowi pewność, iż wystawiona w jednym państwie członkowskim recepta lekarska zostanie prawidłowo rozpoznana i zrealizowana na terenie innego państwa. Takie ujednolicone zasady znalazły się w dyrektywie wykonawczej Komisji 2012/52/UE z dnia 20 grudnia 2012 r. ustanawiającej środki ułatwiające uznawanie recept lekarskich wystawionych w innym państwie członkowskim (Dz. Urz. UE L 356 z 22.12.2012, str. 68)

 

Informacje podstawowe:

 

1. Wprowadzona aby zapewnić pacjentowi prawo do otrzymania leku na terenie UE na podstawie recepty wystawionej w innym państwie członkowskim niż państwo jej realizacji.

2. Lekarz może wystawić taką receptę, jeśli pacjent zgłosi wolę realizacji recepty w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej.

3. Recepta transgraniczna może być zrealizowana wyłącznie za pełną odpłatnością - niezależnie od uprawnień przysługujących pacjentowi w Polsce.

4. Analogicznie, recepty wystawione w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, realizowane na terenie RP muszą zawierać wszystkie wymienione poniżej dane.

 

Dane które muszą się znaleźć na recepcie transgranicznej

 

Szczegółowy zakres danych niezbędnych na recepcie oraz tryb jej wystawiania określony został w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 319).

a) dane pacjenta:

- imię lub imiona i nazwisko pacjenta; (nie mogą być inicjały)

- datę urodzenia pacjenta; (niezależnie od wieku) 

 

b) dane osoby uprawnionej do wystawienia recepty:

- imię lub imiona i nazwisko osoby wystawiającej receptę;

- kwalifikacje zawodowe osoby wystawiającej receptę (tytuł zawodowy - np. ,,lekarz, ,,lek, ,,lek. med, ,,dr n. med. itp.);

- dane do bezpośredniego kontaktu osoby wystawiającej receptę (adres email lub numer telefonu lub faksu wraz z prefiksem międzynarodowym);

- adres miejsca udzielania świadczenia zdrowotnego (nazwa miejscowości, ulica, numer domu, numer lokalu - jeżeli nadano), a w przypadku lekarzy wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania lub indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania - adres Pismo Ministra Zdrowia znak: MZ-PI N-460-19533-7IKP/13 z 7 Listopada 2013 miejsca przyjmowania wezwań i miejsca przechowywania dokumentacji medycznej oraz oznaczenie ,,Polska albo skrót ,,PL;

c) dane dotyczące przepisanego leku:

- nazwę powszechnie stosowaną (międzynarodową) lub nazwę handlową jeżeli:

• przepisany produkt jest biologicznym produktem leczniczym lub • osoba wystawiająca receptę uważa, że jest ona niezbędna ze względów medycznych; w takim przypadku na recepcie zwięźle podaje powody użycia nazwy handlowej;

• postać;

• dawkę (moc);

• ilość;

• sposób dawkowania;

• datę wystawienia recepty;

• złożony na awersie recepty własnoręczny podpis osoby wystawiającej receptę.

 

Receptę można wypisać w języku polskim. Nieznane dotąd elementy (np. adres email, literki,,PLI1 i inne nowe elementy) można dopisać ręcznie.

 

Na recepcie transgranicznej nie może być przepisany lek o kategorii dostępności „Rpw” czyli taki, który zawiera środki odurzające lub substancje psychotropowe.

 

Odpłatność:

 

Recepta transgraniczna wystawiona w Polsce może być zrealizowana za granicą wyłącznie z pełną odpłatnością. Oznacza to, że - niezależnie od uprawnień przysługujących pacjentowi w Polsce, któremu przepisano produkt leczniczy na recepcie transgranicznej - za granicą osoba realizująca receptę zapłaci 100% ceny leku.

 

Jeżeli recepta została wystawiona zgodnie z przepisami uprawniającymi do jej realizacji i refundacji przez NFZ (zawiera m.in. nr Pesel, nr oddziału NFZ) może być zrealizowana w Polsce z uwzględnieniem odpłatności określonych w ustawie o refundacji.

 

Informacje dodatkowe:

 

- Apteka nie ma obowiązku realizowania recepty transgranieznej, jeżeli dana substancja nie występuje w obrocie na terytorium RP.

- Placówka medyczna i apteka wystawia pacjentowi UE (Osoba uprawniona do świadczeń zdrowotnych, zgodnie z ustawodawstwem innego niż Polska państwa UE, która zamierza poddać się leczeniu albo już odbyła leczenie w Polsce) RACHUNEK w którym, na wniosek pacjenta, wyszczególnia zrealizowane procedury diagnostyczne i terapeutyczne. Wysokość rachunku powinna być zgodna z aktualną wysokością opłat podaną do wiadomości publicznej przez placówkę. Niedopuszczalne jest różnicowanie opłat za udzielane świadczenia zdrowotne w zależności od obywatelstwa lub państwa zamieszkania pacjenta.

 - Zwrot kosztów poniesionych na realizację recepty transgranicznej jest ustalany wg stawek obowiązujących w państwie ubezpieczenia. W Polsce instytucją wypłacającą wskazaną kwotę jest właściwy oddział wojewódzki NFZ.

- Pacjent może uzyskać zwrot poniesionych kosztów na realizację recepty transgranicznej w terminie 6 miesięcy od daty wystawienia rachunku.

- Respektowanie zawodów medycznych uprawnionych do wystawiania recept lekarskich zgodnie z dyrektywą wykonawczą Komisji 2012/521UE z dnia 20 grudnia 2012 r. ustanawiającej środki ułatwiające uznawanie recept lekarskich wystawionych w innym państwie członkowskim.

 

Opracowano na podstawie:

- http://www.mz.gov.pł

- http://www.kpk.nfz.gov.pl
--------------------------------------------------------------------------------------------------Giełda Pracy - grudzień 2014Aktualne oferty na naszej stronie: http://www.loia.zgora.pl/index.php?lng=pl&id=31

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 2392579 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe