Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
 Giełda pracy - regulamin zamieszczania ogłoszeń
Biuletyn Informacyjny nr 3/2021
BIULETYN

INFORMACYJNY

Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
w Zielonej Górze
Nr 3/2021


Relacja z posiedzenia Okręgowej Rady Aptekarskiej w dniu 18 marca 2021 r.:

1. Stwierdzono 1 prawo wykonywania zawodu.

2. Na listę członków LOIA wpisano dwóch farmaceutów, skreślono jedną osobę.

3. Wydano pozytywne opinie do wniosków ws. objęcia funkcji kierownika apteki:
1/ „Prima” w Krośnie Odrz. ul. Piastów 10N;
2/ „Centrum Zdrowia” w Witnicy ul. Pocztowa 2.

4. Przyjęcie preliminarza budżetowego na 2021 rok - Uchwała ORA nr VIII/27/2021.

5. Relacja Prezesa ze spotkania z funkcjonariuszem ABW w dniu 8 marca br.

6. Relacja Prezesa ze spotkania Prezesów ORA w dniu 10 marca br.

7. Relacja Prezesa ze spotkania Zespołu Kryzysowego przy Wojewodzie Lubuskim w dniu 15 marca br.

8. Sprawy różne - dyskusja, m. in.:

1/ Kandydatury do odznaczeń państwowych i NIA.
2/ Prośba Izby Lekarskiej w Zielonej Górze o dane z recept.
3/ Zawiadomienie Rzecznika – wniosek do OSA o ukaranie farmaceuty.
4/ Obchody XXX-lecia Samorządu Zawodowego Aptekarzy ( sztandar).
5/ Sprawa składek członkowskich dla farmaceutów – emerytów - Rada podjęła Uchwałę nr VIII/28/2021 o wprowadzeniu kolejnej kategorii składek członkowskich dla farmaceutów emerytów nie wykonujących zawodu, a zamierzających wystawiać recepty farmaceutyczne - poniżej tekst uchwały z uzasadnieniem
6/ Ustalenie terminów posiedzeń Prezydium ORA ( sprawa PWZF).
7/ Nowa strona internetowa LOIA, usługi informatyczne, hosting.
8/ Działalność gospodarcza LOIA - płatny reklamowy mail-ing firm farmaceutycznych.

Kolejne posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2021 r. - wnioski do rozpatrzenia prosimy przekazywać najpóźniej do dnia 19 kwietnia.


Relacja z nadzwyczajnego posiedzenia Okręgowej Rady Aptekarskiej w dniu 30 marca 2021 r.:

1/ Sprawa organizacji praktycznych szkoleń z wykonywania szczepień p/Covid w Zielonej Górze.
2/ Podjęcie uchwały zmieniającej regulamin zamieszczania ogłoszeń na stronie internetowej LOIA.
3/ Sprawa przygotowania dokumentacji dla kierowników aptek, w kontekście Ustawy o zawodzie farmaceuty.
_____________________________________________________________________________
Harmonogram posiedzeń Okręgowej Rady Aptekarskiej w 2021 roku

7, 14, 28 kwietnia - ewentualne posiedzenia Prezydium ORA - w miarę potrzeb dla stwierdzenia PWZF
22 kwietnia
20 maja
17 czerwca
15 lipca
19 sierpnia
16 września
21 października
18 listopada
16 grudnia
______________________________________________________________________________

Nowa kategoria składki członkowskiej !

Uchwała Nr VIII/28/2021
Okręgowej Rady Aptekarskiej
w Zielonej Górze
z dnia 18 marca 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie składek członkowskich
w Lubuskiej Okręgowej Izbie Aptekarskiej w Zielonej Górze

Na podstawie art. 29 pkt 3 i 7, w związku z art. 64 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 19 kwietnia 1991r. o izbach aptekarskich ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1419) oraz § 3 ust. 10 Regulaminu działania Lubuskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej, przyjętego Uchwałą Nr V VIII/14/2020 z dnia 19 września 2020 r. XXIX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Aptekarzy Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, Okręgowa Rada Aptekarska uchwala, co następuje:

§ 1.
W § 1. Uchwały Nr VII/159/2016 Okręgowej Rady Aptekarskiej w Zielonej Górze z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie składek członkowskich w Lubuskiej Okręgowej Izbie Aptekarskiej w Zielonej Górze, dodaje się w punkcie 4/ kolejny wymiar składki członkowskiej – dla farmaceutów emerytów nie wykonujących zawodu, a wykazanych w Centralnym Rejestrze Farmaceutów wyłącznie w celu wystawiania recept farmaceutycznych „pro auctore, pro familiae” - w wysokości 12,00 zł. miesięcznie.

§ 2.
Zmiana, o której mowa w § 1. niniejszej uchwały, wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2021 roku.

§ 3.
Pozostałe zapisy Uchwały Nr VII/159/2016 Okręgowej Rady Aptekarskiej w Zielonej Górze z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie składek członkowskich w Lubuskiej Okręgowej Izbie Aptekarskiej w Zielonej Górze – pozostają bez zmian.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Podjęcie uchwały jest wynikiem potrzeb farmaceutów nie wykonujących już zawodu, a zamierzających skorzystać z przysługującego im uprawnienia do wystawiania recept farmaceutycznych „pro auctore, pro familiae”. Obowiązujące w sprawie przepisy wymagają aktywowania farmaceuty w Centralnym Rejestrze Farmaceutów i, w konsekwencji, opłacania przez LOIA comiesięcznej składki na rzecz Naczelnej Izby Aptekarskiej. Dodanie kolejnej kategorii składek stało się konieczne.

______________________________________________________________________________

Zmiana w odpłatności za głoszenia w Giełdzie Pracy !

Uchwała Nr VIII/29/2021
z dnia 30 marca 2021 r.
Okręgowej Rady Aptekarskiej
w Zielonej Górze

w sprawie zmiany uchwały o przyjęciu regulaminu zamieszczania ogłoszeń
na stronie internetowej LOIA

Na podstawie art. 29 pkt. 1, w związku z art. 7 ust. 2 pkt 13 Ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich ( tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1419) oraz § 3. pkt 11 Regulaminu działania Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, przyjętego Uchwałą Nr VIII/14/2020 z dnia 19 września 2020 r. XXIX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Aptekarzy Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, Okręgowa Rada Aptekarska uchwała, co następuje:

§ 1.
Zmienia się zapis punktu IV Uchwały Nr VIII/19/2021 Okręgowej Rady Aptekarskiej w Zielonej Górze z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia regulaminu zamieszczania ogłoszeń na stronie internetowej LOIA, w części dotyczącej „Opłat za umieszczenie ogłoszenia”. Pozostałe zapisy Regulaminu pozostają bez zmian.

§ 2.
Zmiany w Regulaminie, o którym mowa w § 1. niniejszej uchwały, wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2021 r. Regulamin uwzględniający zmiany, stanowi załącznik do uchwały.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Okręgowa Rada Aptekarska wychodząc naprzeciw oczekiwaniom członków samorządu, po uwzględnieniu uwag związanych m.in. z różną interpretacją sprawy odpłatności za ogłoszenia, zdecydowała o zmianie zapisów regulaminu. Z dniem 1 kwietnia 2021 r. wszyscy ogłoszeniodawcy w kategorii „Dam pracę” wnoszą opłatę w kwocie 100 zł brutto, natomiast osoby „poszukujące pracy” zamieszczają ogłoszenie bezpłatnie.

Treść regulaminu zamieszczamy poniżej.

______________________________________________________________________________

Z dniem 16 kwietnia 2021 r. wchodzą w życie zapisy Ustawy o zawodzie farmaceuty !

Art. 35. 1. Aptekarz samodzielnie podejmuje decyzje w zakresie sprawowania opieki farmaceutycznej, udzielania usług farmaceutycznych oraz wykonywania zadań zawodowych, kierując się wyłącznie dobrem pacjenta, i nie jest związany w tym zakresie poleceniem służbowym.

2. Podmiot prowadzący aptekę, punkt apteczny lub dział farmacji szpitalnej ma obowiązek umożliwić aptekarzowi samodzielne podejmowanie decyzji w zakresie sprawowania opieki farmaceutycznej, udzielania usług farmaceutycznych lub wykonywania zadań zawodowych w zakresie, w jakim są one związane z prowadzoną przez ten podmiot działalnością.

a także zmiany w Ustawie o izbach aptekarskich, tj.:

Art. 7a. ust. 4. Kierownik apteki, punktu aptecznego, działu farmacji szpitalnej oraz farmaceuta sprawujący funkcję, o której mowa w art. 2 pkt 21a-21c ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne, podlega wpisowi do rejestru farmaceutów prowadzonego przez radę okręgowej izby aptekarskiej, na terenie której jest kierownikiem lub sprawuje funkcję.

Art. 8f. ust. 1. Skreślenie z rejestru farmaceutów prowadzonego przez okręgową radę aptekarską następuje wskutek:

pkt 5) nieopłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 24 miesiące.

Art. 88 ust. 1a. Farmaceuta nie może łączyć funkcji kierownika apteki ogólnodostępnej, punktu aptecznego, działu farmacji szpitalnej, apteki szpitalnej z funkcją, o której mowa w art. 2 pkt 21a–21c.

Art. 88 ust. 2. Kierownikiem apteki ogólnodostępnej może być farmaceuta, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) posiada tytuł specjalisty w dziedzinie farmacji aptecznej, klinicznej lub farmakologii oraz co najmniej dwuletni staż pracy w aptece ogólnodostępnej w pełnym wymiarze czasu pracy, albo posiada co najmniej pięcioletni staż pracy w aptece ogólnodostępnej w pełnym wymiarze czasu pracy;

2) wypełnia obowiązek ustawicznego rozwoju zawodowego;

3) wypełnia obowiązki członka samorządu zawodu farmaceuty;

4) daje rękojmię należytego prowadzenia apteki.”,

d) po ust. 2a dodaje się ust. 2b–2h w brzmieniu:
ust. 2b. Zmiana kierownika apteki wymaga złożenia przez podmiot prowadzący aptekę wniosku do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, nie później niż 30 dni przed planowaną zmianą, a jeżeli zmiana kie-rownika apteki jest spowodowana zdarzeniem, na które apteka nie miała wpływu – niezwłocznie po zaistnieniu tego zdarzenia.

______________________________________________________________________________

Kontakt z Prezesem ORA

Uprzejmie informujemy, że w sprawach różnych można się kontaktować z panią mgr farm. Darią Wielogórską-Rutką na numer telefonu 519 853 535.

W dniach 15 i 29 kwietnia 2021 r. w godz. 11:00 - 12:30 - pani Prezes zaprasza na dyżur telefoniczny lub osobisty – po wcześniejszym umówieniu się.
______________________________________________________________________________

Kalendarium prac LOIA w 2021 r. - Marzec

1/ 01.03 – Prezes – udział w obchodach Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych na zaproszenie Wojewody Lubuskiego
2/ 08.03 – Prezes - spotkanie z funkcjonariuszem ABW
3/ 10.03 – Prezes - zdalne spotkanie Prezesów OIA
4/ 12.03 - dyżur Prezesa
5/ 15.03 – Prezes – zdalne posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego przy Wojewodzie Lubuskim
6/ 15.03 – Prezes – rozmowa w radiu Zachód na temat wydawania w aptekach substancji psychoaktywnych
7/ 15.03 – Spotkanie Prezesa z Wiceprezesami i Skarbnikiem ORA - dla opracowania budżetu LOIA na 2021 rok
8/ 17.03 – dyżur Prawnika: telefoniczne porady dla członków
9/ 17.03 – Prezes: rozmowy tel. z kandydatami na kierowników
10/ 18.03 – zdalne posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej
11/ 23.03 – Prezes – zdalne posiedzenie NRA
12/ 23.03 – Rzecznik i Z-cy Rzecznika – szkolenie rzeczników OIA
13/ 24.03 – Rzecznik i Z-ca Rzecznika – przesłuchania 4 świadków
14/ 26.03 - dyżur Prezesa
15/ 29.03 - zdalne, nadzwyczajne posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej – poprawki w regulaminie zamieszczania ogłoszeń
16/ 30.03 – Okręgowy Sąd Aptekarski - rozprawa

______________________________________________________________________________

Porady prawne dla członków LOIA

Zapraszamy na dyżur porad prawnych adwokat Mai Zawistowskiej w dniu 27 kwietnia 2021 r. w godz. 10:00 - 13:00 - kontakt telefoniczny.
Prosimy o wcześniejsze umówienie się na rozmowę - tel. 68 327 09 74.

______________________________________________________________________________

Facebook LOIA - zachęcamy od odwiedzin i zapoznania się z bieżącymi informacjami

https://m.facebook.com/lubuskaokregowaizbaaptekarska/?locale2=pl_PL

______________________________________________________________________________

Najnowsze przepisy prawne

- Dz. U. MZ 2021 poz. 20 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - ustalonego na dzień 12 marca 2021 roku - http://dziennikmz.mz.gov.pl/legalact/2021/20/

- Dz. U. RP 2021 r. poz. 518 - Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych - https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/518

- Dz. U. RP 2021 r. poz. 523 - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych - https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/523
______________________________________________________________________________

Załącznik do Uchwały ORA Nr VIII/29/2021 z dnia 30 marca 2021 r.

Regulamin zamieszczania ogłoszeń na stronie internetowej LOIA

I. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), zwane powszechnie RODO informujemy, iż:

• Administratorem danych osobowych jest Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska, al. Wojska Polskiego 37; 65-764 Zielona Góra; tel. 68327 09 74; e-mail: loia_zg@interia.pl , zielona-gora@oia.org.pl

• Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przepisów prawa.

II. LOIA udostępnia możliwość umieszczania na swojej stronie internetowej ogłoszeń (w zakładce giełda pracy) zgodnie z regulaminem, który określa zasady korzystania z serwisu.

III. OIA w Zielonej Górze zastrzega sobie prawo weryfikacji autora lub podmiotu zamierzającego umieścić ogłoszenie oraz odmowę zamieszczenia ogłoszenia bez uzasadnienia.

Treść ogłoszenia nie może zawierać stwierdzeń niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi.

Izba nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych informacji.

IV. W celu umieszczenia ogłoszenia, ogłoszeniodawca przesyła jego treść na adres e-mail: loia_zg@interia.pl lub zielona-gora@oia.org.pl , a także na adres OIA pocztą.

Wraz z treścią ogłoszenia, ogłoszeniodawca zobowiązany jest przesłać pełne dane kontaktowe (imię, nazwisko lub pełną nazwę podmiotu, telefon komórkowy, e-mail) oraz dodatkowo dane do otrzymania rachunku jeśli różnią się od danych kontaktowych.

Ogłoszenia przesyłane anonimowo nie będą publikowane.

Na stronie internetowej LOIA mogą być zamieszczone ogłoszenia w 3 kategoriach:

1) Dam pracę;
2) Szukamy pracy;
3) Ogłoszenia różne.

Ogłoszenie nie może przekraczać 160 znaków graficznych.

Ogłoszenie zgodnie z regulaminem może być składane przez ogłoszeniodawcę:
a) członków Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej i studentów wydziału farmacji szukających 6-miesięcznego stażu;
b) członków innych Okręgowych Izb Aptekarskich, techników farmaceutycznych;
c) osoby prawne przedsiębiorców lub w ich imieniu.

Warunkiem umieszczenia ogłoszenia jest uprzednie uiszczenie przez ogłoszeniodawcę opłaty za ogłoszenie.

Opłaty za umieszczenie ogłoszenia:
1/ Ogłoszenia z punktu 1 /Dam pracę/ – płatne 100 zł. brutto;
2/ Ogłoszenia z punktu 2 /Szukam pracy/ - bezpłatne;
3/ Ogłoszenia z punktu 3 /Ogłoszenia różne/ - jak niżej:

• od członków LOIA, którzy regularnie opłacają składki członkowie, i studentów wydziału farmacji szukających 6 miesięcznego stażu - opłata nie jest pobierana;
• dla ogłoszeniodawców wymienionych w punkcie IV b) opłata wynosi 50 zł brutto;
• dla ogłoszeniodawców wymienionych w punkcie IV c) opłata wynosi 100 zł brutto.

Opłatę za umieszczenie ogłoszenia należy wnieść na konto LOIA podając w tytule: „Ogłoszenie i adres e-mail”
Nr konta 98 1500 1810 1218 1000 8384 0000.

V. Administrator umieszcza ogłoszenie na stronie internetowej w terminie (5 lub 7) dni od daty zaksięgowania wpływu na wyżej wymienione konto. Ogłoszenie będzie zamieszczone przez 30 kolejnych dni od dnia publikacji.
 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 2503117 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe