Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
 Giełda pracy - regulamin zamieszczania ogłoszeń
Biuletyn Informacyjny nr 2/2021
BIULETYN

INFORMACYJNY

Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
w Zielonej Górze
Nr 2/2021


Relacja z posiedzenia Okręgowej Rady Aptekarskiej w dniu 18 lutego 2021 r.:

1. Na listę członków LOIA wpisano trzech farmaceutów, skreślono jedną osobę.

2 . Wydano pozytywne opinie do wniosków ws. objęcia funkcji kierownika apteki:

I/ogólnodostępnej:
1/ „Niebieska 24H” w Skawinie ul. Rynek 15 ( Małopolska);
2/ „Inter Apteka” w Kobierzycach ul. Witosa 5 ( Dolny Śląsk);
3/ „Przy Targowej” w Zbąszynku ul. Targowa 1;
4/ „Moderna 13” w Zielonej Górze ul. Batorego 126a;
5/ „Gemini” w Zielonej Górze ul. Wyszyńskiego 29/1;
6/ „Jedynka” w Słubicach Pl. Przyjaźni 18;
7/ „Srebrna” w Krośnie Odrz. ul. Srebrna Góra 2A; ( ubieganie się o zezwolenie);
8/ „Poznańska od Zawsze” w Krośnie Odrz. ul. Poznańska 19/3 (ubieganie się o zezwolenie).

II/ szpitalnej:
1/ SP ZOZ w Kościanie ul. Szpitalna 7 ( Wielkopolska).

3. Uchwalenie regulaminu zamieszczania ogłoszeń na stronie internetowej LOIA ( treść regulaminu poniżej). Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2021 r.

4. Relacja Prezesa ze zdalnego posiedzenia NRA w dniu 27 stycznia 2021 r.

5. Sprawy różne - dyskusja:
1/ Budżet LOIA na rok 2021 – założenia wstępne;
ORA podjęła uchwałę nr VIII/20/2021 o podwyższeniu z dniem 1 marca 2021 r. najniższego wymiaru miesięcznej składki członkowskiej z 30 na 40 zł. ( treść uchwały poniżej).
2/ Tarcza antykryzysowa dla aptek.
3/ Ustawa o zawodzie farmaceuty – prawa, obowiązki, konsekwencje.
4/ Wniosek farmaceuty z Gorzowa Wlkp. o anulowanie zaległych składek - c.d.
5/ Organizacja XXX Zjazdu Sprawozdawczego LOIA.
6/ Patronat LOIA nad projektem cyklu szkoleń „Rany dla farmaceutów”.
7/ Zawiadomienie Rzecznika – wniosek do Sądu Aptekarskiego o ukaranie farmaceuty.

Kolejne posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej odbędzie się w dniu 18 marca 2021 r. - wnioski do rozpatrzenia prosimy przekazywać najpóźniej do dnia 15 marca.
______________________________________________________________________________

Harmonogram posiedzeń Okręgowej Rady Aptekarskiej w 2021 roku

18 marca
22 kwietnia
20 maja
17 czerwca
15 lipca
19 sierpnia
16 września
21 października
18 listopada
16 grudnia
______________________________________________________________________________

Zmiana wysokości najniższego wymiaru składki członkowskiej !

Uchwała Nr VIII/20/2021
Okręgowej Rady Aptekarskiej
w Zielonej Górze
z dnia 18 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie składek członkowskich
w Lubuskiej Okręgowej Izbie Aptekarskiej w Zielonej Górze


Na podstawie art. 29 pkt 3 i 7, w związku z art. 64 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 19 kwietnia 1991r. o izbach aptekarskich ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1419) oraz § 3 pkt 10 Regulaminu działania Lubuskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej, przyjętego Uchwałą Nr V VIII/14/2020 z dnia 19 września 2020 r. XXIX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Aptekarzy Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, Okręgowa Rada Aptekarska uchwala, co następuje:

§ 1.
Zmienia się wysokość miesięcznej składki członkowskiej dla farmaceutów wymienionych w § 1. pkt 3 Uchwały Nr VII/159/2016 Okręgowej Rady Aptekarskiej w Zielonej Górze z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie składek członkowskich w Lubuskiej Okręgowej Izbie Aptekarskiej w Zielonej Górze, na kwotę: 40,00 zł.
§ 2.
Zmiana wysokości składki, o której mowa w § 1. wchodzi w życie z dniem 1 marca 2021 roku.
§ 3.
Farmaceuci, którzy opłacili składkę z wyprzedzeniem, są zobligowania do dopłaty i wyrównania do wysokości składki obowiązującej od dnia 1 marca 2021 r.
§ 4.
Pozostałe zapisy Uchwały Nr VII/159/2016 Okręgowej Rady Aptekarskiej w Zielonej Górze z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie składek członkowskich w Lubuskiej Okręgowej Izbie Aptekarskiej w Zielonej Górze – pozostają bez zmian.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

Rada przeanalizowała sytuację finansową Izby. Niestety w związku z inflacją wzrosły składki, które co miesiąc odprowadzane są do NIA. Na podstawie postanowień Zjazdu Krajowego ustalone są zasady naliczania i rewaloryzacji składek. Nie ma możliwości ich zmniejszenia ani umorzenia. Są to pieniądze liczone od każdego członka izby okręgowej i przeznaczone na działalność NIA. Rosną też koszty stałe tak, jak w każdej dziedzinie życia. Dodatkowym elementem jest praktycznie brak odsetek z lokat bankowych, które zawsze zasilały konto izby. W listopadzie ubiegłego roku Rada podjęła decyzję o objęciu ubezpieczeniem OC wszystkich członków Lubuskiej Izby Aptekarskiej i zamierza utrzymać je na stałe. Lepsza kondycja finansowa ma bezpośredni wpływ na możliwości rozwoju i działania podejmowane przez izbę na rzecz jej członków. Składki pozostawały niezmienne od początku 2017 roku. W związku z zaistniałą sytuacją Rada Aptekarska zmuszona została do podjęcia decyzji o podniesieniu składek członkowskich. Po przeprowadzonej analizie członkowie LORA zdecydowali o utrzymaniu wysokości składek farmaceutów sprawujących funkcje kierowników aptek ze względu na ich znaczącą wysokość.

______________________________________________________________________________

Kontakt z Prezesem ORA

Uprzejmie informujemy, że w sprawach różnych można się kontaktować z panią mgr farm. Darią Wielogórską-Rutką na numer telefonu 519 853 535.

W dniach 12 i 26 marca 2021 r. w godz. 11:00-12:30 - pani Prezes zaprasza na dyżur telefoniczny lub osobisty – po wcześniejszym umówieniu się.

______________________________________________________________________________

Kalendarium prac LOIA w 2021 r. - Luty

1/ 09.02. - Prezes w LOW NFZ - polipragmazja
2/ 11.02. - dyżur Prezesa
3/ 12.02 – szkolenie dotyczące zasad realizacji recept z mgr Witkowskim dla LOIA /forma zdalna/
4/ 17.02. - Prezes - spotkanie w LOW NFZ
5/ 17.02. – Prezes - rozmowy tel. z kandydatami na kierowników
6/ 18.02. – zdalne posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej
7/ 22.02. – dyżur Prawnika - telefoniczne porady dla członków
8/ 24.02. – spotkanie i podziękowanie za współpracę z odchodzącą Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami w NFZ p. Iwoną Owsianowską /Prezes i Wiceprezes W.Rutkowski/
9/ 25.02 - dyżur Prezesa
______________________________________________________________________________

Porady prawne dla członków LOIA

Zapraszamy na dyżur porad prawnych adwokat Mai Zawistowskiej w dniu 17 marca 2021 r. w godz. 10:00 - 13:00 - kontakt telefoniczny.
Prosimy o wcześniejsze umówienie się na rozmowę - tel. 68 327 09 74.

______________________________________________________________________________

Facebook LOIA - zachęcamy od odwiedzin i zapoznania się z bieżącymi informacjami

https://m.facebook.com/lubuskaokregowaizbaaptekarska/?locale2=pl_PL
_____________________________________________________________________________

Najnowsze przepisy prawne

- Dz. U. RP 2021 r. poz. 159 - Ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw - https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/159

- Dz. U. RP 2021 r. poz. 293 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających szczepienia ochronne przeciw COVID-19 - https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/293

- Dz. U. MZ 2021 r. poz. 11 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie wykazu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których ustalono urzędową cenę zbytu - na dzień 1 marca 2021 r. - http://dziennikmz.mz.gov.pl/legalact/2021/11/

- Dz. U. MZ 2021 r. poz. 12 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawi e wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych - ustalonego na dzień 1 marca 2021 r. - http://dziennikmz.mz.gov.pl/legalact/2021/12/

______________________________________________________________________________
***

Uchwała Nr VIII/19/2021
Okręgowej Rady Aptekarskiej
w Zielonej Górze

z dnia 18 lutego 2021 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu zamieszczania ogłoszeń
na stronie internetowej LOIA


Na podstawie art. 29 pkt 1, w związku z art. 7 ust. 2 pkt 13 Ustawy z dnia 19 kwietnia 1991r. o izbach aptekarskich ( tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1419) oraz § 3 pkt 11 Regulaminu działania Lubuskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej, przyjętego Uchwałą Nr VIII/14/2020 z dnia 19 września 2020 r. XXIX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Aptekarzy Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, Okręgowa Rada Aptekarska uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Aptekarska przyjmuje regulamin zamieszczania ogłoszeń na stronie internetowej LOIA, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.

Regulamin, o którym mowa w § 1. niniejszej uchwały, wchodzi w życie z dniem 1 marca 2021 roku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Sekretarz ORA Prezes ORA

mgr farm. Wojciech Pawłowski mgr farm. Daria Wielogórska-Rutka

______________________________________________________________________________

Załącznik do Uchwały ORA Nr VIII/19/2021 z dnia 18 lutego 2021 r.


Regulaminu zamieszczania ogłoszeń na stronie internetowej LOIA


I. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), zwane powszechnie RODO informujemy, iż:

• Administratorem danych osobowych jest Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska, al. Wojska Polskiego 37; 65-764 Zielona Góra; tel. 68327 09 74; e-mail: loia_zg@interia.pl , zielona-gora@oia.org.pl

• Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przepisów prawa.

II. LOIA udostępnia możliwość umieszczania na swojej stronie internetowej ogłoszeń (w zakładce giełda pracy) zgodnie z regulaminem, który określa zasady korzystania z serwisu.


III. OIA w Zielonej Górze zastrzega sobie prawo weryfikacji autora lub podmiotu zamierzającego umieścić ogłoszenie oraz odmowę zamieszczenia ogłoszenia bez uzasadnienia.

Treść ogłoszenia nie może zawierać stwierdzeń niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi.

Izba nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych informacji.


IV. W celu umieszczenia ogłoszenia, ogłoszeniodawca przesyła jego treść na adres e-mail: loia_zg@interia.pl lub zielona-gora@oia.org.pl lub na adres OIA pocztą.

Wraz z treścią ogłoszenia, ogłoszeniodawca zobowiązany jest przesłać pełne dane kontaktowe (imię, nazwisko lub pełną nazwę podmiotu, telefon komórkowy, e-mail) oraz dodatkowo dane do otrzymania rachunku, jeśli różnią się od danych kontaktowych.

Ogłoszenia przesyłane anonimowo nie będą publikowane.

Na stronie internetowej LOIA mogą być zamieszczone ogłoszenia w 3 kategoriach:

1) Dam pracę;
2) Szukam pracy;
3) Ogłoszenia różne.

Ogłoszenie nie może przekraczać 160 znaków graficznych.

Ogłoszenie zgodnie z regulaminem może być składane przez ogłoszeniodawcę:
a) członków Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej i studentów wydziału farmacji szukających 6-miesięcznego stażu;
b) członków innych Okręgowych Izb Aptekarskich, techników farmaceutycznych;
c) osoby prawne przedsiębiorców lub w ich imieniu.

Warunkiem umieszczenia ogłoszenia jest uprzednie uiszczenie przez ogłoszeniodawcę opłaty za ogłoszenie.

Opłaty za umieszczenie ogłoszenia we wszystkich kategoriach:
• od członków LOIA, którzy regularnie opłacają składki członkowie, i studentów wydziału farmacji szukających 6-miesięcznego stażu - opłata nie jest pobierana;
• dla ogłoszeniodawców wymienionych w punkcie IV b) opłata wynosi 50 zł brutto;
• dla ogłoszeniodawców wymienionych w punkcie IV c) opłata wynosi 100 zł brutto.

Opłatę za umieszczenie ogłoszenia należy wnieść na konto LOIA podając w tytule hasło: " Ogłoszenie i adres e-mail ".
Nr konta 98 1500 1810 1218 1000 8384 0000.

V. Administrator umieszcza ogłoszenie na stronie internetowej w terminie do 7 dni od daty zaksięgowania wpływu na wyżej wymienione konto. Ogłoszenie będzie zamieszczone przez 30 kolejnych dni od dnia publikacji.


______________________________________________________________________________
 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 2538976 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe