Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Siedziba LOIA
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 Zadania i zasady działania samorządu aptekarskiego
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
Biuletyn Informacyjny nr 1/2019
BIULETYN


INFORMACYJNY


Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej

w Zielonej Górze

1 / 2019


Z posiedzenia Okręgowej Rady Aptekarskiej w dniu 17 stycznia 2019 r.


1. Na listę członków LOIA wpisano jednego farmaceutę.

2. Z listy członków LOIA skreślono trzech farmaceutów.

3. Pozytywną opinię wydano do wniosku o stwierdzenie rękojmi należytego prowadzenia aptek:
1/ apteka „Familijna” w Gubinie ul. Śląska 39A;
2/ apteka „Prima” w Gorzowie Wlkp. ul. Baczyńskiego 4;
3/ apteka „Hygea-Sulechów” w Sulechowie ul. Sikorskiego 18a.

4. Rada Aptekarska przyjęła uchwałę dotyczącą przeprowadzania rozmów z kandydatami na objęcie funkcji kierownika apteki ogólnodstępnej, szpitalnej i hurtowni farmaceutycznej.
Treść uchwały - w dalszej części Biuletynu.

5. ORA pozytywnie rozpatrzyła jeden wniosek w sprawie przedłużenia czasu trwania szkolenia ciągłego.

6. Sprawy różne.

Kolejne posiedzenie ORA planowane jest na dzień 21 lutego 2019 r.
Wnioski do rozpatrzenia należy przedłożyć do dnia 18 lutego 2019 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------


Składki członkowskie za 2018 rok !


Uprzejmie przypominamy o obowiązku uregulowania składek członkowskich za 2018 rok.

Biuro izby będzie wysyłać wezwania do zapłaty na prywatne adresy email lub adresy email aptek - w przypadku braku kontaktu do farmaceuty.


Prosimy o pilne uregulowanie należności!

-----------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr VII / 12 /2019
Okręgowej Rady Aptekarskiej
w Zielonej Górze
z dnia 17 stycznia 2019 r.


w sprawie przeprowadzania rozmów z kandydatami na objęcie funkcji kierownika
apteki ogólnodostępnej, apteki szpitalnej, hurtowni farmaceutycznej


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1496), stosownie do art. 99 ust. 4a Ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne ( tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2211 z późn. zm.), Okręgowa Rada Aptekarska uchwala, co następuje:

§ 1.
Farmaceuci, którzy ubiegają się o uzyskanie rękojmi na objęcie funkcji kierownika apteki ogólnodostępnej, apteki szpitalnej, hurtowni farmaceutycznej, będą zapraszani na rozmowę z zespołem, o którym mowa w § 2 niniejszej uchwały.

§ 2.
Rozmowy będzie przeprowadzać zespół wyłoniony z członków Rady Aptekarskiej, Sądu Aptekarskiego oraz Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej.

§ 3.
Farmaceuta ubiegający się o uzyskanie rękojmi na objęcie funkcji kierownika zobowiązany jest do zapoznania się z odpowiednimi przepisami prawa.

§ 4.
W szczególnych przypadkach, dotyczących doświadczonych kierowników, zespół o którym mowa w § 2 uchwały, może odstąpić od przeprowadzenia rozmowy.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

Okręgowa Rada Aptekarska w Zielonej Górze wychodząc naprzeciw postulatom o konieczności uświadamiania farmaceutów o roli, zadaniach i odpowiedzialności zawodowej ciążącej na kierowniku apteki ogólnodostępnej, apteki szpitalnej, hurtowni farmaceutycznej, a także dla bezpośredniego poznania kandydatów i ich integrowania z samorządem zawodowym oraz w celu poznania problemów i obaw, z jakimi borykają się farmaceuci, zdecydowała o przeprowadzaniu rozmów z farmaceutami, którzy obejmują stanowisko kierownicze – szczególnie po raz pierwszy. Farmaceuci zobowiązani są do zapoznania się z treścią odpowiednich przepisów prawa – umieszczonych również na stronie internetowej LOIA.
Rozmowy będą prowadzone przez zespół wyłoniony z członków z Rady Aptekarskiej, Okręgowego Sądu Aptekarskiego i Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej posiadających stosowne doświadczenie zawodowe, w terminie poprzedzającym posiedzenie Rady. Sylwetka kandydata zostanie przedstawiona Radzie Aptekarskiej, która po weryfikacji formalnych wymogów stawianych kandydatowi, podejmie uchwałę w sprawie.
Farmaceuci o terminie rozmowy zostaną poinformowani telefonicznie bądź pisemnie na adres email.
W związku z powyższym, postanowiono jak w sentencji.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Naklejka "Tu zrealizujesz e-receptę"


Uprzejmie informujemy, że w biurze izby można odebrać bezpłatną naklejkę "Tu zrealizujesz e-receptę".
Naklejkę należy umieścić w witrynie apteki.
Naklejki będą dostępne wyłącznie dla aptek działających na terenie LOIA - otrzymaliśmy mniej naklejek do ilości aptek w naszym województwie.


-----------------------------------------------------------------------------------------


Zapraszamy na szkolenie związane z wejściem w życie Dyrektywy Fałszywkowej i serializacji leków
w dniu 1 lutego 2019 r. w Zielonej Górze


Członkowie
Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
w Zielonej Górze
- Wszystkie jednostki -

Szanowni Państwo,

Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska w Zielonej Górze oraz HURTAP SA (współorganizator) uprzejmie zapraszają na posiedzenie naukowo - szkolenie związane z wejściem w życie Dyrektywy Fałszywkowej i serializacji leków.

Posiedzenie odbędzie się w dniu 1 lutego 2019 r. ( piątek ) w Zielonej Górze w Hotelu "ForRest" przy ul. Głogowskiej 4a, w godzinach 17:00 - 18:30.
Szkolenie poprowadzi mgr farm. Michał Byliniak - Prezes ORA w Warszawie.

Udział w posiedzeniu jest bezpłatny.

Zapisy na szkolenie prowadzi biuro Izby Aptekarskiej - email: loia_zg@interia.pl - do dnia 30.01.2019 r.
Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

Jednocześnie informujemy, że będzie to jedyne tego typu szkolenie organizowane przez Izbę, które odbędzie się przed dniem 9 lutego 2019 r.


-----------------------------------------------------------------------------------------

Porady prawne dla członków LOIA


Zapraszamy na dyżur porad prawnych udzialanych przez adwokat Maję Zawistowską.
Dyżur odbędzie się w dniu 25 lutego 2019 r., w godzinach 10:00 - 13:00.
Prosimy o wcześniejsze umówienie się na rozmowę - osobistą lub telefoniczną - tel. 68 327 09 74.

-----------------------------------------------------------------------------------------
Najnowsze przepisy prawne


1/ Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 2019 poz. 1 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – ustalonego na dzień 15 stycznia 2019 r.
http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2019/1/

2/ Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 2019 poz. 2 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 14 stycznia 2019 r. o sprostowaniu błędu / do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 stycznia 2019 r. /
http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2019/2/

3/ Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 2019 poz. 6 - Obwieszczenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie poinformowania o możliwości zwrotu produktu leczniczego do apteki
http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2019/6/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 2031022 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe