Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
Biuletyn Informacyjny nr 3/2018
BIULETYN


INFORMACYJNY


Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej

w Zielonej Górze

3 / 2018

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,

Przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.

Radosnego, wiosennego nastroju,

serdecznych spotkań rodzinnych

oraz wesołego „Alleluja”

życzą

Prezes z Okręgową Radą Aptekarską

Z posiedzenia Okręgowej Rady Aptekarskiej w dniu 15 marca 2018 r.1. Na listę członków LOIA została wpisana mgr Jadwiga Twardosz – apteka „Dom Leków” w Gorzowie Wlkp. ul. Słoneczna 6/3 i stwierdzono PWZF.2. Z listy członków LOIA zostały skreślone:

1/ mgr Paulina Pieńczykowska – Warszawa;

2/ mgr Paulina Wdowiak – Radom.3. Pozytywne opinie wydane do wniosków o stwierdzenie rękojmi należytego prowadzenia apteki:

1/ mgr Joanna Biernat-Trzcińska – „Euro-Apteka” w Zielonej Górze ul. Wrocławska 17;

2/ mgr Dorota Podgórna – apteka „Strywald na Manhattanie” w Gorzowie Wlkp. ul. Szarych Szeregów 38;

3/ mgr Karolina Gajda-Oleksik – apteka „Nova” w Ostrowie Wlkp. ( woj. Wielkopolskie);

4/ mgr Ewa Grechowicz – apteka „Ardmed” w Nowej Soli ul. Zielonogórska 59a;

5/ mgr Agnieszka Lisek – apteka „Dąbrówka” w Zielonej Górze ul. Dąbrówki 5;

6/ mgr Marek Siegel – apteka „Strywald na Gwiaździstej” w Gorzowie Wlkp. ul. Gwiaździsta 16;

7/ mgr Kamil Wolf – apteka „Dr. Max” w Nowej Soli ul. Chałubińskiego 2.4. Rada Aptekarska podjęła uchwałę nr VII/39/2018 o przyjęciu Regulaminu i przebiegu obrad XXVII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Aptekarzy LOIA w dniach 14-15 kwietnia 2018 r. w „Pensjonacie w Dychowie” w Dychowie k/ Krosna Odrzańskiego.

Regulamin i przebieg obrad zostaną przekazane Zjazdowi do przyjęcia / treść poniżej /.5. Rada Aptekarska ponownie powołała panią mgr farm. Marię Pieńkowską z Zielonej Góry na funkcję Sekretarza.

Serdecznie gratulujemy!6. Rada Aptekarska przyjęła sprawozdanie z wykonania preliminarza budżetowego LOIA za 2017 rok.

Sprawozdanie zostanie przekazane Zjazdowi do przyjęcia.7. Rada Aptekarska wyraziła pozytywne opinie dla trzech kandydatów na opiekunów przeddyplomowych praktyk studenckich.Kolejne posiedzenie ORA planowane jest na dzień 14 kwietnia 2018 r.

Wnioski do rozpatrzenia należy przekazać najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2018 r.


-----------------------------------------------------------------------------------------

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej LOIA


W dniu 15 marca 2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej przy LOIA, która zapoznała się z całością dokumentacji finansowej Izby za 2017 rok.

W posiedzeniu uczestniczyli także Skarbnik ORA, Prezes ORA i kierownik biura, udzielając odpowiedzi na pytania Komisji.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zostanie przedstawione na XXVII Zjeździe Sprawozdawczym LOIA.


-----------------------------------------------------------------------------------------

Kontakt z Prezesem ORA


Uprzejmie informujemy, że w sprawach różnych można kontaktować się z panem mgr farm. Ryszardem Kiedrowskim na numer kom. 662 445 443.


-----------------------------------------------------------------------------------------

Porady prawne dla członków LOIA


Zapraszamy na kolejny dyżur porad prawnych udzielanych przez panią adwokat Maję Zawistowską, który odbędzie się


w dniu 23 kwietnia 2018 r., w poniedziałek, w godzinach 10:00 – 13:00.


Prosimy o wcześniejsze umówienie się na rozmowę – osobistą lub telefoniczną - z biurem LOIA, tel. 68 327 09 74.


-----------------------------------------------------------------------------------------

Kontakt z izbą – adresy email

Prosimy Farmaceutów zainteresowanych otrzymywaniem bieżących informacji zawodowych, o podanie adresu poczty elektronicznej.


-----------------------------------------------------------------------------------------

Najnowsze przepisy prawne


1. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 2018 r. poz. 13 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych - ustalonego na dzień 1 marca 2018 r.

http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2018/13/


2. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 2018 r. poz. 14 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wykazu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których ustalono urzędową cenę zbytu - ustalonego na dzień 1 marca 2018 r.

http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2018/14/


3. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia z 2018 r. poz. 15 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – ustalonego na dzień 15 marca 2018 r.


http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2018/15/4. Dziennik Ustaw RP z 2018 r. poz. 499 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach lub hurtowniach farmaceutycznych.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/499/1-----------------------------------------------------------------------------------------

Giełda pracy


http://www.loia.zgora.pl/index.php?lng=pl&id=31***

-----------------------------------------------------------------------------------------


Porządek obrad

XXVII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Aptekarzy

Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej

w Zielonej GórzeOtwarcie XXVII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego.
Wybór organów Zjazdu, tj. Przewodniczącego Zjazdu, zastępcy i Sekretarza i zastępcy - Prezydium Zjazdu.
Przyjęcie Regulaminu obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Powołanie Komisji Zjazdowych:
1) Mandatowej

2) Skrutacyjnej

3) Uchwał i Wniosków

4) Regulaminowej.

Wystąpienie Komisji Mandatowej - stwierdzenie ważności Zjazdu.
Wystąpienia zaproszonych gości.
Wręczenie Medali LOIA „Zasłużony dla Aptekarstwa Lubuskiego”.
Sprawozdanie Okręgowej Rady Aptekarskiej.
Sprawozdanie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
Sprawozdanie Okręgowego Sądu Aptekarskiego.
Sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
Sprawozdanie finansowe za 2017 rok.
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności:
1) Okręgowej Rady Aptekarskiej;

2) Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej;

3) Okręgowego Sądu Aptekarskiego;

4) Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2017.
Rozpatrzenie i przyjęcie budżetu LOIA na 2018 rok.
Rozpatrzenie wniosku Okręgowej Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Okręgowej Radzie Aptekarskiej.
Wolne wnioski i dyskusja
Podjęcie przez Zjazd dodatkowych uchwał i wniosków.
Zakończenie obrad – zamknięcie XXVII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Regulamin obrad

XXVII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Aptekarzy

Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej

w Zielonej Górze


Rozdział I

Przepisy ogólne


§. 1.


Ilekroć w uchwale jest mowa bez bliższego określenia :

1. o Zjeździe – należy przez to rozumieć XXVI Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Zielonej Górze.

2. o Delegatach – należy przez to rozumieć Delegatów na VII kadencję Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej


§. 2.


1. Zjazd odbywa się w pierwszym terminie, jeżeli weźmie w nim udział 50 % Delegatów + 1.

2. Zjazd może się odbyć w drugim terminie niezależnie od liczy Delegatów uczestniczących w Zjeździe.

3. Drugi termin wskazuje Prezes LOIA.


Rozdział II
Uczestnicy Zjazdu


§. 3.


1. W Zjeździe biorą udział z głosem stanowiącym Delegaci wybrani na VII Kadencję LOIA

2. W Zjeździe biorą udział z głosem doradczym członkowie LOIA i goście zaproszeni przez Lubuską Okręgową Radę Aptekarską.


§. 4.


Obecność Delegatów jest obowiązkowa.


§. 5.


Uczestnik Zjazdu stwierdza swą obecność podpisem na liście obecności z tym, że sporządza się odrębne listy obecności dla Delegatów i pozostałych uczestników Zjazdu.


Rozdział III

Przebieg obrad

§. 6.


1. Zjazd otwiera Prezes Lubuskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej lub wyznaczony przez niego członek Rady.

2. Prezes Rady lub wyznaczony członek Rady prowadzi obrady do czasu wyboru Przewodniczącego Zjazdu.


§. 7.


Po otwarciu Zjazdu, Zjazd dokonuje w głosowaniu jawnym wyboru Przewodniczącego Zjazdu, jego zastępcy oraz dwóch Sekretarzy tworzących Prezydium Zjazdu oraz wybiera:


1/ Komisję Mandatową, która sprawdza ważność mandatów oraz stwierdza, czy Zjazd jest uprawniony do podejmowania uchwał.


2/ Komisję Skrutacyjną, która dokonuje obliczeń poszczególnych głosowań jawnych i ogłasza ich wyniki, oraz w przypadku ogłoszenia przez Zjazd tajności głosowania nad określoną sprawą:

- przygotowuje karty do głosowania, które muszą być ponumerowane, opieczętowane pieczątką LOIA i podpisane przez Przewodniczącego Zjazdu;

- rozdaje Delegatom karty do głosowania;

- zbiera od Delegatów karty do urny;

- przelicza głosy;

- przedstawia wyniki głosowań Przewodniczącemu Zjazdu.


3/ Komisję Uchwał i Wniosków, która przyjmuje propozycje w sprawach uchwał Zjazdu oraz przygotowuje ich projekty.

4/ Komisję Regulaminową, która czuwa nad zgodnym z Regulaminem przebiegiem obrad Zjazdu.

5/ Komisję Wyborczą w przypadku konieczności przeprowadzenia wyborów uzupełniających do organów LOIA.


§. 8.


Przewodniczący Zjazdu określa miejsce i czas pracy Komisji wymienionych w Par. 7.


§. 9.


1. Komisje wymienione w Par. 7. wybierają ze swojego składu przewodniczącego i sekretarza.

2. Przewodniczący Komisji kieruje jej pracami i składa Zjazdowi sprawozdanie z jej działalności.

3. Komisje sporządzają ze swych czynności protokół, który podpisują wszyscy członkowie.


§. 10.


Przewodniczący Zjazdu przy pomocy pozostałych członków Prezydium :

1. Czuwa nad przestrzeganiem Regulaminu Zjazdu oraz porządku na sali obrad.

2. Kieruje przebiegiem Zjazdu zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.

3. Zarządza głosowanie w sprawach, które wymagają rozstrzygnięcia w tym trybie.


§. 11.


Bezpośrednio po dokonaniu wyboru określonego w Par. 7., Zjazd przyjmuje w głosowaniu jawnym Regulamin Obrad Zjazdu oraz ustala porządek obrad Zjazdu.


§. 12.


1. Przewodniczący Zjazdu udziela głosu uczestnikom Zjazdu w sprawach objętych porządkiem obrad według kolejności zgłoszeń.

2. Zaproszonym gościom można udzielić głosu poza kolejnością .

3. Przewodniczący Zjazdu może zwrócić uwagę dyskutantowi, który w swoim wystąpieniu odbiega od przedmiotu obrad określonego w porządku obrad, a po dwukrotnym zwróceniu uwagi, może odebrać przemawiającemu głos.

4. Na wniosek Przewodniczącego i Delegatów, Zjazd ustala w głosowaniu jawnym maksymalny czas wystąpień poszczególnych dyskutantów nad określona sprawą.


§. 13.


1. Przewodniczący Zjazdu udziela głosu poza porządkiem obrad lub w związku z dyskusją jedynie dla zgłoszenia wniosku formalnego lub sprostowania.

2. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski :

a/ stwierdzenie quorum;

b/ przeliczanie głosów;

c/ zamknięcie dyskusji;

d/ głosowanie bez dyskusji;

e/ zamknięcie listy mówców;

f/ zamknięcie listy kandydatów;

g/ odesłanie do Komisji;

h/ zmianę porządku obrad;

i/ przeprowadzenie głosowania;

j/ ograniczanie czasu przemówień.


§. 14.


1. Po zamknięciu dyskusji nad projektami uchwał lub innymi wnioskami i propozycjami w toku obrad, Przewodniczący Zjazdu oznajmia o przystąpieniu do głosowania. Od tej chwili można zabierać głos tylko dla zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania.

2. Przyjmuje się następujący porządek głosowania nad projektami uchwał :

a/ głosowanie nad poprawkami do poszczególnych sformułowań, przede wszystkim tymi, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach;

b/ głosowanie nad projektem uchwały w całości z przyjętymi poprawkami.

3. Kolejność głosowania ustala Przewodniczący Zjazdu.

4. Głosowanie przeprowadza się jawnie.

5. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący Zjazdu.

6. Zjazd może uchwalić tajność głosowania w określonej sprawie.

7. Zjazd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.


§. 15.


1. Zjazd podejmować może także:

a/ deklaracje;

b/ oświadczenia;

c/ rezolucje;

d/ apele.

2. Deklaracje, oświadczenia, rezolucje i apele Zjazd podejmuje zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby Delegatów uczestniczących w Zjeździe.


Rozdział IV

Wybory uzupełniające do organów

Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej


§ 16.


W przypadku rezygnacji, odwołania członka z pełnienia funkcji w organie Izby Aptekarskiej, dokonuje się wyboru uzupełniającego:

a/ na funkcję Prezesa Rady Aptekarskiej;

b/ na funkcję Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Zastępcy Rzecznika;

c/ na członka Okręgowego Sądu Aptekarskiego;

d/ na członka Okręgowej Komisji Rewizyjnej.


§ 17.


Wybory uzupełniające członków odbywają się w czasie najbliższego okręgowego zjazdu aptekarzy lub zjazdu nadzwyczajnego.


§ 18.


1. Wybory uzupełniające mogą się odbywać w głosowaniu jawnym lub tajnym, na kartach wyborczych.

2. O sposobie głosowania decyduje Zjazd w głosowaniu jawnym, uwzględniając ilość zgłoszonych na funkcję kandydatów.

3. Kandydaci muszą wyrazić ustną zgodę kandydowania.§ 19.


1.Głosowanie tajne odbywa się na ponumerowanych kartach wyborczych, z wpisaniem nazwisk kandydatów w układzie alfabetycznym.

2. Karty wyborcze sporządza Komisja Wyborcza, czuwająca nad prawidłowym przebiegiem głosowania.

3. Komisja Skrutacyjna podlicza głosy uzyskane przez kandydatów i przekazuje wyniki głosowania Przewodniczącemu Zjazdu.

4. Przewodniczący ogłasza Zjazdowi wyniki wyborów uzupełniających.


§. 20.


Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Zjazdu ogłasza jego zamknięcie.


§. 21.


W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Przewodniczący Zjazdu.Rozdział V

Przepisy końcowe


§. 22.1. Z przebiegu obrad Zjazdu sporządza się protokół.

2. Protokół, o którym mowa w ust.1. sporządzają Sekretarze Zjazdu.

3. Za sporządzenie protokołu z obrad odpowiada Przewodniczący Zjazdu.

4. Do protokołu załącza się pełne teksty podjętych uchwał, deklaracji, oświadczeń, rezolucji oraz apeli, protokoły komisji zjazdowych, przedłożonych sprawozdań oraz innych dokumentów Zjazdu.

5. Protokół podpisują Przewodniczący i Sekretarz Zjazdu.


----------------------------------------------------------------------------------------- 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 2214564 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe