Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Siedziba LOIA
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 Zadania i zasady działania samorządu aptekarskiego
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
08.03.2013r. - Zmiana Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich - D.U. poz. 321/2013

Uprzejmie informujemy o ukazaniu się w Dzienniku Ustaw RP z dnia 7 marca 2013 r. pozycja 321, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich.Treść aktu pobrano ze strony: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/321/1


---------------------------------------------------------------------------

DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 7 marca 2013 r.

Poz. 321ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ZDROWIA 1)

z dnia 1 marca 2013 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskichNa podstawie art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r.

Nr 277, poz. 1634, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:


§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. poz. 260 i 1506)

wprowadza się następujące zmiany:


1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w tabeli lp. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

2 CN Pacjent, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy

3 DN Pacjent, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy


2) w załączniku nr 4 do rozporządzenia pkt 4 otrzymuje brzmienie:


„4) cyfra dwudziesta pierwsza przyjmuje wartość:


a) „8” – dla recept na leki posiadające kategorię dostępności „Rp”, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia

żywieniowego i wyroby medyczne podlegające refundacji,


b) „9” – dla recept na leki posiadające kategorię dostępności „Rpw”;”.


§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z tym że:


1) § 1 pkt 1 wchodzi w życie z mocą od dnia 1 stycznia 2013 r.;


2) § 1 pkt 2 wchodzi w życie z mocą od dnia 30 grudnia 2012 r.Minister Zdrowia: B.A. Arłukowicz1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów

z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284,

poz. 1672).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 95 i 1456.

 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 1886892 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe