Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Siedziba LOIA
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 Zadania i zasady działania samorządu aptekarskiego
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
21.08.2007r. - dot. specjalizacji zawodowej.

Interpretacja prawna w sprawie egzaminów poprawkowych.

MINISTERSTWO ZDROWIA
Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
MZ-NS-ZM-0762-12228-1/EK/07
Warszawa 01.08.2007r.

Pan
Andrzej Wróbel
Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
ul. Długa 16
00-238 Warszawa

Szanowny Panie Prezesie


Odpowiadając na pismo znak L.dz.:KD-232/2G07 w sprawie wyjaśnienia wątpliwości interpretacyjnych w zakresie stosowania przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2002 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów (Dz. U. Nr 101, poz. 941 z późn. zm.) w odniesieniu do farmaceutów którzy w sesji wiosennej zdawali egzamin specjalizacyjny, Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego prosi o przyjęcie poniższego.


Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym - rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów (Dz. U. Nr 101, poz. 941 z pożn. zm.) - egzamin państwowy, kończący specjalizację, dla każdej dziedziny składa się z dwóch części: egzaminu praktycznego i egzaminu teoretycznego przeprowadzanego zgodnie z regulaminem porządkowym ustalonym przez Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych. Przedmiotowy regulamin zatwierdza minister właściwy do spraw zdrowia. Jednocześnie § 27 ust. 3 ww. rozporządzenia stanowi, iż w razie negatywnego wyniku którejkolwiek z części egzaminu państwowego, farmaceuta może przystąpić do egzaminu państwowego w następnej sesji egzaminacyjnej.  W takim przypadku egzamin państwowy składa sie ze
części ti. egzaminu praktycznego i egzaminu teoretycznego.

W związku z powyższym, zgodnie z aktualnym stanem prawnym osoba, która uzyskała negatywny wynik z części teoretycznej egzaminu państwowego, w przypadku podjęcia decyzji o przystąpieniu do egzaminu w następnej sesji egzaminacyjnej zobowiązana jest zdawać egzamin państwowy składający ze wszystkich części tj. z części teoretycznej oraz z części praktycznej.
Przedmiotowa regulacja została wprowadzona rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwaniu tytułu specjalisty przez farmaceutów (Dz. U. Nr 71, poz. 408) i weszła w życie z dniem 5 maja 2007r.
W związku z powyższym ze względu na fakt, iż egzamin państwowy na zakończenie specjalizacji odbył się po 5 maja 2007r. tj. w okresie, kiedy już obowiązywało znowelizowane rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów osoby przystępujące do egzaminu państwowego podlegają przepisom ww. aktu prawnego.
Jednocześnie pragniemy poinformować, iż po dokonaniu wnikliwej analizy, w szczególności kosztów związanych z przeprowadzaniem egzaminu państwowego, Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego uznaje za zasadny postulat dotyczący zmiany przepisu przedmiotowego rozporządzenia w zakresie przeprowadzania egzaminu państwowego dla osób, które uzyskały negatywny wynik którejkolwiek z części egzaminu państwowego.
W związku z powyższym mając, na względzie zaistniałą sytuację, a w szczególności fakt, iż większość z osób, które przystąpiły do przedmiotowego egzaminu uzyskała pozytywny wynik z części praktycznej egzaminu, w Ministerstwie Zdrowia podjęto prace nad nowelizacją przedmiotowego rozporządzenia, w tym nad nowelizacją przepisów § 27.

Proponowana zmiana umożliwi osobom, które uzyskały negatywny wynik którejkolwiek z części egzaminu państwowego, przystąpienie w następnej sesji egzaminacyjnej wyłącznie do części, z której uzyskano negatywny wynik.
Jednocześnie informujemy, iż projekt nowelizacji przedmiotowego rozporządzenia zostanie zamieszczony na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia www.mz.gov.pl

Z wyrazami szacunku,
Zastępca Dyrektora

Departamentu Nauki i Szkolnictwa

Katarzyna Chmielewska

 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 1869720 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe