Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
 Giełda pracy - regulamin zamieszczania ogłoszeń
13.07.2007r. - stanowisko NRA w sprawie potwierdzania punktów edukcyjnych

Stanowisko
NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ w sprawie potwierdzania punktów edukacyjnych podjęte na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2007r.


Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. z 2003r. Nr 9, póz. 108 z póżn. zm.) Naczelna Rada Aptekarska podejmuje następujące stanowisko:


1. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 2007r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych (Dz. U. Nr 59, póz. 403). które weszło w życie z dniem 20 kwietnia br,, został zmieniony § 3 dotychczasowego rozporządzenia i w ust. 1 dodano trzy formy, za które przysługują odpowiednie punkty edukacyjne:

- sprawowanie opieki nad studentem odbywającym sześciomiesięczną praktykę (staż) w aptece (1 -18 pkt);
- pełnienie funkcji kierownika specjalizacji (5 - 15 pkt.);
- sprawowanie opieki nad osobami odbywającymi obowiązkowe
przeszkolenie uzupełniające iub obowiązkowe praktyki wakacyjne w trakcie studiów (1-6 pkt).

Ani rozporządzenie zmieniane (z dnia 25 czerwca 2003r.), ani też rozporządzenie zmieniające - nie zawierają przepisów przejściowych. W tej sytuacji, wobec nie zakończonego jeszcze pierwszego okresu edukacyjnego (2004 -2008), NRA uważa, iż brak przeciwskazań, aby okręgowe rady aptekarskie potwierdziły uzyskanie przez farmaceutów punktów edukacyjnych za wymienione w § 3 ust. 1 pkt 9 - 11 formy, które zostały zrealizowane w bieżącym okresie edukacyjnym przed 20 kwietnia br.

2. Potwierdzanie uzyskania przez farmaceutę właściwej liczby punktów dokonywane jest przez okręgową radę aptekarską w karcie ciągłego szkolenia na podstawie zapisów certyfikatu wydanego przez organizatora szkolenia (§ 6 pkt 10a rozporządzenia), a stosowna informacja o dopełnieniu obowiązku ciągłego szkolenia jest umieszczana w rejestrze farmaceutów.

3. Należy z zadowoleniem odnotować poszerzenie ramowego programu ciągłych szkoleń o zasady udzielania pierwszej pomocy (§ 2 ust. 1 pkt 6) oraz o opiekę farmaceutyczną, którą zdefiniowano, „jako udział farmaceuty w zapewnieniu prawidłowego przebiegu farmakoterapii zmierzającej do wyleczenia, wyeliminowania lub złagodzenia objawów choroby, wstrzymania lub opóźnienia procesu patologicznego lub zapobieżenia chorobie" (§ 2 ust. 1 pkt 1). Jest to pierwsza normatywna definicja opieki farmaceutycznej, znakomicie zwiększającej kompetencje farmaceuty. Należy sobie życzyć, aby przepisem ustawy została wprowadzona, jako ważki składnik wykonywania zawodu farmaceuty.

Podpisy

Sekretarz NRA                                          Prezes NRA

dr.n. farm. Jerzy ŁAZOWSKI          mgr farm. Andrzej WRÓBEL

 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 2503273 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe