Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
 Giełda pracy - regulamin zamieszczania ogłoszeń
05.05.2020r. - Zmiana kategorii dostępności z Lz na Rp dla produktów leczniczych Fandhi
Prezes URPL 21 kwietnia 2020 roku wydał decyzję dotyczącą zmiany kategorii dostępności z Lz na Rp dla produktów leczniczych Fandhi (Zespół ludzkiego czynnika krzepnięcia VIII i ludzkiego czynnika von Willebranda), proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji, 1000 j.m. + 1200 j.m., 500 j.m. + 600 j.m., 250 j.m. + 300 j.m., nr pozwoleń: R/7837, R/7836, R/7835. Podmiot odpowiedzialny: Instituto Grifols S.A.

Decyzja Prezesa Urzędu w sprawie niniejszej zmiany kategorii dostępności weszła w życie z dniem wydania zawiadomienia tj. 21 kwietnia 2020 roku.
Decyzje dostępne są na stronie
https://www.nia.org.pl/2020/05/05/zmiana-kategorii-dostepnosci-z-lz-na-rp-dla-produktow-leczniczych-fandhi/
 
 
05.05.2020r. - Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie pobierania zakresów numerów recept przez farmaceutów
Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że zgodnie z art. 5 pkt 8 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 567) farmaceuci posiadający prawo wykonywania zawodu są uprawnieni do wystawiania recept refundowanych dla siebie oraz małżonka, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu, krewnych lub powinowatych w linii prostej, a w linii bocznej do stopnia pokrewieństwa między dziećmi rodzeństwa osoby wystawiającej.

Realizując uprawnienie w zakresie wystawiania recept w postaci papierowej, w systemie informatycznym oddziałów wojewódzkich NFZ wprowadza się funkcjonalność pozwalającą na składanie wniosków o dostęp do Portalu NFZ, dostęp do eWUŚ i uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept oraz możliwość pobierania zakresów numerów recept.

 
 
05.05.2020r. - Nowe szkolenie na portalu e-dukacja
Uprzejmie informuję, że na portalu e-dukacja udostępniono szkolenie: „ Farmakoterapia stanów spastycznych dolnych i górnych dróg oddechowych u dzieci i dorosłych”. Szkolenie składa się z wykładów: „Leki przeciwhistaminowe w chorobach alergicznych” i „Leki stosowane w stanach spastycznych dróg oddechowych” (wersja audio) oraz materiałów demonstrujących zasady prawidłowego używania rożnych typów inhalatorów.

Szkolenie oferowane jest w ramach szkoleń ciągłych dla farmaceutów za 4 punkty szkoleniowe z puli punktów "miękkich". Warunkiem zaliczenia jest udzielenie pozytywnej odpowiedzi na 60% pytań w teście wypełnianym on-line.

Prezes ORA w Krakowie
Mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran
 
 
04.05.2020r. - Komunikat dotyczący obwieszczeń Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
Zgodnie z art. 7a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanychz zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, z późn. zm.), zwana dalej ,,ustawą Covid-19”:

obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych obowiązujące od dnia 1 marca 2020 r. zachowuje ważność do dnia 31 sierpnia 2020 r. okres obowiązywania decyzji administracyjnych wraz z załącznikami, o których mowa w art. 11 i art. 40 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 357), zwana dalej ,,ustawą o refundacji”, który kończy się przed dniem 1 lipca 2020 r., przedłuża się do dnia 31 sierpnia 2020 r. decyzje administracyjne, o których mowa w ustawie o refundacji, wydane do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, których termin wejścia w życie określono na dzień 1 maja 2020 r., ustala się na dzień 1 września 2020 r.
Zgodnie z regulacjami wprowadzonym do ustawy Covid-19, pomimo zawieszenia biegu wszystkich postępowań administracyjnych możliwe jest podejmowanie wszelkich czynności mających na celu wydanie decyzji administracyjnych w zakresie postępowań refundacyjnych. Nieprzerwanie trwają prace, w tym negocjacje z koncernami farmaceutycznymi, zmierzające do wydania decyzji refundacyjnych dla wniosków kontynuacyjnych oraz wprowadzenia nowych pozycji na najbliższe obwieszczenie Ministra Zdrowia zawierające wykaz leków refundowanych.

Biorąc powyższe pod uwagę informujemy, że kolejne (nowe) obwieszczenie dotyczące wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wejdzie w życie od dnia 1 września 2020 r.
https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-dotyczacy-obwieszczen-ministra-zdrowia-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow
 
 
04.05.2020r. - Dz. U. 2020 poz. 792 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii


Treść aktu dostępna na stronie http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/792

 
 
22.04.2020r. - Główny Inspektorat Farmaceutyczny: Pytania i odpowiedzi dotyczące obrotu produktami leczniczymi!

1. Jakie procedury powinny zostać wdrożone w celu ochrony kierowców dostarczających produkty lecznicze do szpitali zakaźnych oraz szpitali, w których pracownicy i pacjenci zostali objęci kwarantanną?

W celu ochrony kierowców dostarczających produkty lecznicze do szpitali zakaźnych oraz szpitali, w których pracownicy i pacjenci zostali objęci kwarantanną, należy pamiętać, że dostawy produktów leczniczych z hurtowni farmaceutycznych mogą być dostarczane wyłącznie do miejsca objętego zezwoleniem na prowadzenie obrotu produktami leczniczymi. Zgodnie z pkt 9.2 pkt 9 załącznika do rozporządzenia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 509), produkty lecznicze są doręczane na adres wskazany w specyfikacji wysyłkowej, pod nadzór odbiorcy do jego pomieszczeń; nie pozostawia się produktów leczniczych w innych pomieszczeniach.

Ponadto kierowcy wykonującemu swoje obowiązki powinno być zapewnione bezpieczeństwo m.in. poprzez unikanie bliskich kontaktów z personelem medycznym. Nie przewiduje się także bliskiego kontaktu dostawców z chorymi.

 
 
22.04.2020r. - Komunikat ws. zaordynowanych recept ze 100% odpłatnością na produkty z „importu docelowego”, dla których wydano zgody Ministra Zdrowia na refundację

Minister Zdrowia informuje, iż w przypadku ordynacji na recepcie papierowej lub elektronicznej ze 100% odpłatnością:

a) produktu leczniczego sprowadzanego na podstawie art. 4 ust. ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.), lub
b) środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego sprowadzanego na podstawie art. 29a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1252, z późn. zm.),
co do których Minister Zdrowia wydał zgodę na refundację dla indywidualnego pacjenta, należy wydać ww. produkty w aptece ogólnodostępnej po wniesieniu przez pacjenta opłaty ryczałtowej, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 357), za opakowanie jednostkowe.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ws-zaordynowanych-recept-ze-100-odplatnoscia-na-produkty-z-importu-docelowego
 
 
22.04.2020r. - Komunikat Ministerstwa Zdrowia ws. odwołania Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Farmaceutów
Działając na podstawie art. 107w ust. 2a ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.), w związku z ryzykiem zarażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz zidentyfikowanymi przypadkami zachorowań na COVID-19 w terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Minister Zdrowia odwołuje wszystkie części Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Farmaceutów we wszystkich dziedzinach (PESF), które miały się odbyć od dnia 15 maja do dnia 30 czerwca w sesji wiosennej 2020 r.

Jednocześnie informujemy, iż wydłużeniu ulega czas trwania wiosennej sesji egzaminacyjne 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r.

Dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych w porozumieniu z Ministrem Zdrowia ustali nowe terminy PESF i poinformuje o nich farmaceutów, którzy mieli przystąpić do odwołanego PESF, co najmniej na dwa tygodnie przed datą egzaminu. Ponadto informacje o nowych terminach PESF zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centrum Egzaminów Medycznych.

Więcej na stronie
https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ws-odwolania-panstwowego-egzaminu-specjalizacyjnego-farmaceutow
 
 
22.04.2020r. - Dz. U. z 2020 r. poz. 690 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 18 kwietnia 2020 r.

Treść aktu dostępna na stronie http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/690
 
 
22.04.2020r. - Dz. U. MZ z 2020 r. poz. 32 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępno
Treść aktu dostępna na stronie http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2020/32/
« 1 ... 8 9 10 11 12 ... 64 »
 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 2392598 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe