Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Siedziba LOIA
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 Zadania i zasady działania samorządu aptekarskiego
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
24.04.2014r. - Komunikat LOW NFZ z dnia 17 kwietnia 2014r. w sprawie aktualizacji danych zawartych w umowie - dot. zmiany na stanowisku kierownika apteki

Komunikat z 17 kwietnia 2014


Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina o konieczności bieżącej aktualizacji danych zawartych w umowie na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę.


Zgodnie z § 12 umowy wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Podmiot prowadzący aptekę obowiązany jest do poinformowania w formie pisemnej lub elektronicznej oddziału wojewódzkiego Funduszu, z którym zawarł umowę, o każdej zmianie ewidencji osób zatrudnionych w aptece, w terminie o którym mowa w art. 45 ust. 6 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenie żywieniowego oraz wyrobów medycznych.



Zmiana na stanowisku kierownika apteki/ punktu aptecznego.



W przypadku zmiany na stanowisku kierownika, w celu sporządzenia stosownych zmian w umowie należy :

1. Przekazać do LOW NFZ wniosek elektroniczny z wykorzystaniem Portalu Świadczeniodawcy. Instrukcja szczegółowa sporządzania wniosku elektronicznego zgłaszania zmian w ewidencji personelu apteki / zgłaszania zmian danych kierownika, zawarta jest w komunikacie z dnia 31.05.2012 r.

2. Przekazać do LOW NFZ w formie pisemnej następujące dokumenty:

a) wniosek podmiotu o dokonanie zmiany w umowie,

b) kopię dokumentu uprawniającego kierownika do wykonywania zawodu:

- kopia prawa wykonywania zawodu farmaceuty - w przypadku wymagań do pełnienia funkcji kierownika apteki

- kopia prawa wykonywania farmaceuty albo kopia dyplomu technika farmaceutycznego - w przypadku wymagań do pełnienia funkcji kierownika punktu aptecznego

c) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 1 do wniosku o zawarcie umowy Zarządzenia Nr 94/2011/DGL Prezesa NFZ,

d) oświadczenie o odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych – załącznik nr 2 do wniosku o zawarcie umowy Zarządzenia Nr 94/2011/DGL Prezesa NFZ,

e) wzór podpisu i parafy osoby/osób podpisujących wniosek/umowę na realizację recept, którego wzór stanowi załącznik nr 4 Zarządzenia Nr 94/2011/DGL Prezesa NFZ,

f) wzór podpisu i parafy osoby/osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu prowadzącego aptekę w trakcie trwania umowy na realizację recept, którego wzór stanowi załącznik nr 5 Zarządzenia Nr 94/2011/DGL Prezesa NFZ,

g) oświadczenie o spełnianiu wymagań do pełnienia funkcji kierownika apteki, którego wzór stanowi

załącznik nr 6 Zarządzenia Nr 94/2011/DGL Prezesa NFZ,



Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania wnioskującego.


Zarówno wniosek jak i wymienione powyżej załączniki dostępne są w Portalu Świadczeniodawcy w lokalizacji:

„ Administracja i opcje”, należy wybrać „Pokaż więcej” – Pobieranie plików technicznych NFZ/Pliki archiwum/Pliki wspólne/Apteki.”



Link do komunikatu na stronie LOW NFZ:


http://www.nfz-zielonagora.pl/PL/296/3639/komunikat_z_17_kwietnia_2014/



 

 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 1971194 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe