Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
 Giełda pracy - regulamin zamieszczania ogłoszeń
29.03.2012r. - "Weteran poszkodowany" - nowa grupa osób uprzywilejowanych w dostępie do leków i wyrobów medycznych

ze stron LOW NFZ:

http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=0&dzialnr=2&artnr=4847&b=1

Komunikat dla świadczeniodawców
dodano 23.03.2012 r.


Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203) wprowadziła w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z póź. zm.) zmiany polegające m.in. na przyznaniu dodatkowych uprawnień weteranom poszkodowanym. Od 30 marca 2012 r. w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa weterani poszkodowani mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w szpitalach i ze świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oraz innych stacjonarnych i całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej. O powyższym stanowią wchodzące w życie 30 marca 2012 r. przepisy zawarte w art. 24b i 24c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Weteranów poszkodowanych korzystających z wyżej wymienionych świadczeń nie należy zatem wpisywać na listy oczekujących.

Weteranem poszkodowanym może być osoba, która biorąc udział na podstawie skierowania, w działaniach poza granicami państwa doznała uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku pozostającego w związku z tymi działaniami lub choroby nabytej podczas wykonywania zdań lub obowiązków służbowych poza granicami państwa, z tytułu których przyznano jej świadczenia odszkodowawcze.

W celu uzyskania przysługujących poza kolejnością świadczeń w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa osoba musi mieć status weterana poszkodowanego nadany na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy o weteranach działań poza granicami państwa i okazać legitymację weterana poszkodowanego. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ww. ustawy legitymacja weterana poszkodowanego wydawana jest przez Ministra Obrony Narodowej w odniesieniu do żołnierzy, ministra właściwego do spraw wewnętrznych - w odniesieniu do funkcjonariuszy, albo Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w odniesieniu do funkcjonariuszy ABW

źródło - Departament Spraw Świadczeniobiorców

Opublikowany przez: Norbert Tyszka (2012-03-23 13:28:23)
Ostatnio zapisany przez: Norbert Tyszka (2012-03-28 09:15:44)

------------------------------------------------------------------------------

Komunikat z 8 lutego 2010 r.

08.02.2010

Uprawnienia żołnierzy i pracowników wojska, którzy doznali urazu lub zachorowali podczas pełnienia służby poza granicami państwa.

Uprzejmie informuję, że w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz.1027 z późn. zm.), zostały określone uprawnienia przysługujące żołnierzom i pracownikom wojska, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162 poz. 1117), którzy doznali urazu lub zachorowali podczas pełnienia służby poza granicami kraju.
Uprawnienia te określają następujące przepisy ustawy:

· art. 24a – zgodnie z którym w stosunku do uprawnionego żołnierza lub pracownika nie stosuje się przepisów art. 20-23 ustawy regulujących kolejność udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. Osoby te korzystają ze świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach oraz świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, poza kolejnością;

· art. 44 ust. 1a - zgodnie z którym uprawnionemu żołnierzowi lub pracownikowi przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki umieszczone w wykazach leków podstawowych i uzupełniających oraz leki recepturowe na czas leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa. Osobom tym receptę może wystawić lekarz ubezpieczenia zdrowotnego albo felczer ubezpieczenia zdrowotnego lub lekarz albo felczer niebędący lekarzem albo felczerem ubezpieczenia zdrowotnego jeżeli posiada uprawnienia do wykonywania zawodu oraz zawarł z oddziałem wojewódzkim NFZ umowę upoważniającą go do wystawiania takich recept;

· art. 47 ust. 2 – zgodnie z którym uprawnionemu żołnierzowi lub pracownikowi, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, przysługuje prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych na zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego albo felczera ubezpieczenia zdrowotnego lub lekarza albo felczera niebędącego lekarzem albo felczerem ubezpieczenia zdrowotnego jeżeli posiada uprawnienia do wykonywania zawodu oraz zawarł z oddziałem wojewódzkim NFZ umowę upoważniającą go do wystawiania takich recept, do wysokości limitu ceny określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 31d pkt.1;

· art. 57 ust. 2 pkt 12 – zgodnie z którym ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych uprawnionemu żołnierzowi lub pracownikowi, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa zostaną udzielone bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Uprawniony żołnierz lub pracownik korzysta z w/w świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienia, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące osobie poszkodowanej podczas wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa (Dz. U. nr 216, poz.1608).

Informuję jednocześnie, że na podstawie art. 42 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz.1027 z późn. zm.), świadczenia opieki zdrowotnej niezakwalifikowane jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatne świadczenia opieki zdrowotnej udzielane:

- uprawnionym żołnierzom lub pracownikom także po ich zwolnieniu ze służby lub ustaniu umowy o pracę, w związku z urazami i chorobami nabytymi podczas wykonywania zadań poza granicami państwa – finansowane są z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej;

- policjantom, funkcjonariuszom Straży Granicznej, funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu, strażakom Państwowej Straży Pożarnej, a także pracownikom tych służb oraz po ich zwolnieniu ze służby lub ustaniu umowy o pracę, w związku z urazami nabytymi podczas wykonywania zadań poza granicami państwa – finansowane są z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem 068 3287613 lub przesyłając zapytanie na adres: e-mail: k.stepniak@nfz-zielonagora.plJolanta Krug

Zastępca Dyrektora ds. Służb Mundurowych

Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia

------------------------------------------------------------------------------

Ze strony Śląskiej Izby Aptekarskiej – opracowanie dr Stanisława Piechuli


WETERAN POSZKODOWANY - dodatkowy uprzywilejowany od 30 marca 2012r.


Od 30 marca 2012r. zostaje wprowadzona nowa grupa osób uprzywilejowanych m. in. co do leków i wyrobów medycznych.

W opracowaniu wyszczególniam tylko to, co dotyczy aptek !

PODSUMOWANIE:

WETERAN POSZKODOWANY:

A – powinien okazać w aptece legitymację weterana poszkodowanego, z której aptekarz przepisuje na rewers recepty rodzaj i numer dokumentu;

B - lekarz powinien zaznaczyć w okienku uprawnień dodatkowych, że jest to PO, czyli osoba z art. 44., jednak gdy tego zabraknie, a aptekarz może zweryfikować te uprawnienia, może je zrealizować, by otrzymał:

C – bezpłatnie w całości wszystkie leki z wykazu leków refundowanych, gdyż art. 6.1.1. zawiera w sobie kategorię a i b;

B – bezpłatnie każdy lek recepturowy (proszę zwrócić uwagę, że nie określono które leki recepturowe, więc wynika z tego, że wszystkie);

C – bezpłatnie do wysokości limitu refundowane wyroby medyczne;

D - w zestawieniu refundacyjnym leki te powinny wejśc pod uprzywilejowanych z art. 44 czyli skrót PO.

SZCZEGÓŁY:

W dniu 30 marca 2012r. zaczyna obowiązywać ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa.

Art. 9. 1. Dokumentem potwierdzającym status weterana oraz weterana poszkodowanego jest odpowiednio legitymacja weterana albo legitymacja weterana poszkodowanego wydana przez Ministra Obrony Narodowej - w odniesieniu do żołnierzy, ministra właściwego do spraw wewnętrznych - w odniesieniu do funkcjonariuszy, albo Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - w odniesieniu do funkcjonariuszy ABW.

Ustawa ta wprowadza także zmiany do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i dodaje w art. 44 punkt 1c i w 47 punkt 2a :

Art. 44. 1c. Weteranowi poszkodowanemu przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki objęte wykazem, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy o refundacji, w zakresie kategorii, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, oraz leki recepturowe, na czas leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.”,

Czyli leki:

Art. 6. 1. Ustala się kategorię dostępności refundacyjnej: 1) lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny dostępny w aptece na receptę:

a) w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń,

b) we wskazaniu określonym stanem klinicznym;

Art. 47. 2a. Weteranowi poszkodowanemu w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, przysługuje prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych na zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, felczera ubezpieczenia zdrowotnego, pielęgniarki lub położnej ubezpieczenia zdrowotnego, do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o refundacji.

dr farm. Stanisław Piechula
Mikołów 2012-03-28

 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 2539011 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe