Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
18.04.2008r. - rozporządzenie Ministra Zdrowia

Dziennik Ustaw nr 56 z dnia 01.04.2008r. poz. 341

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2008r. w sprawie wykazu leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne, wysokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe i recepturowe, ilości leku recepturowego, którego dotyczy opłata ryczałtowa, oraz sposobu obliczania kosztu sporządzania leku recepturowego.

 

 

Dziennik Ustaw Nr 56
Poz. 341

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA  1)
z dnia 31 marca 2008 r.
w sprawie wykazu leków, które mogą być traktowane Jako surowce farmaceutyczne, wysokości opłaty ryczałtowej za foki podstawowe i recepturowe, ilości leku recepturowego, którego dotyczy opłata ryczałtowa, oraz sposobu obliczania kosztu sporządzania foku recepturowego

Na podstawie art. 36 ust. 5 pkt 2, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdro¬wotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, póz. 2135, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustala się wykaz leków, które mogą być trak¬towane jako surowce farmaceutyczne przy sporządza¬niu leków recepturowych, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
1> Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Preze¬sa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, póz. 1607).
2> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, póz. 788, Nr 132, póz. 1110, Nr 138, póz. 1154, Nr 157, póz. 1314, Nr 164, póz. 1366, Nr 169, póz. 1411 i Nr 179, póz. 1485, z 2006 r. Nr 75, póz. 519, Nr 104, póz. 708 i 711, Nr 143, póz. 1030, Nr 170, póz. 1217, Nr 191, póz. 1410, Nr 227, póz. 1658 i Nr 249, póz. 1824, z 2007 r. Nr 64, póz. 427 i 433, Nr 82, póz. 559, Nr 115, póz. 793, Nr 133, póz. 922, Nr 166, póz. 1172, Nr 171, póz. 1208 i Nr 176, póz. 1243 oraz z 2008 r. Nr 52, póz. 305.

§ 2. Opłata ryczałtowa za lek podstawowy wynosi 3,20 zł.
§ 3. Opłata ryczałtowa za lek recepturowy wynosi
5 zł.
§ 4.1. Opłata ryczałtowa, o której mowa w § 3, do¬tyczy:
1) proszków dzielonych do 20 szt.;
2) proszków niedzielonych (prostych i złożonych) do 80 g;
3) substancji stosowanych przy oznaczaniu krzywej cukrowej do 100 g;
4) czopków, globulek, pręcików do 12 szt.;
5) roztworów, mikstur, zawiesin, emulsji do 250 g;
6) płynnych leków do stosowania zewnętrznego (je¬żeli zawierają spirytus, ilość spirytusu w przelicze¬niu na spirytus 95 % nie może przekroczyć 100 g) do 500 g;


7) maści, kremów, mazideł, past do 100 g;
8) kropli do użytku wewnętrznego do 40 g;
9) mieszanek zlotowych do 100 g;
10) pigułek do 30 szt;
11) kle i n do 500 g;
12) kropli do oczu i uszu oraz maści ocznych sporzą¬dzanych w warunkach aseptycznych do 10 g.
2. Opłata ryczałtowa, o której mowa w § 3, dotyczy również postaci i ilości leków, o których mowa w ust 1 pkt 4, 5 i 7 oraz w pkt 6 w odniesieniu do le¬ków niezawierających spirytusu, sporządzanych w wa¬runkach aseptycznych.
§ 5. Koszt sporządzenia w aptece leku recepturo¬wego obejmuje:
1) wartość użytych surowców farmaceutycznych do-puszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypo¬spolite] Polskiej lub zamieszczonych w Farmako¬pei Polskiej lub Farmakopei Europejskiej, w tym leków gotowych:
a) wymienionych w załączniku do rozporządzenia — w największych zarejestrowanych opakowa¬niach,
b) innych leków niż określone w lit. a, zamieszczo¬nych w wykazach leków podstawowych i uzu¬pełniających, pod warunkiem że przepisana przez lekarza dawka leku recepturowego jest mniejsza od najmniejszej zarejestrowanej daw¬ki leku gotowego w formie stałej stosowanej doustnie;
2) wartość opakowań;
3) koszt wykonania leku recepturowego (taksa labo-rum).

§ 6. 1. Wartość użytych surowców farmaceutycz¬nych i opakowań ustala się na podstawie ceny hurto¬wej. Do wartości opakowania nie wlicza się kosztów ety¬kiet korków, podkładek, pudełek do czopków i gałek.
2. Jeśli surowcem do wykonania leku recepturo¬wego jest lek, o którym mowa w § 5 pkt 1, za cenę su¬rowca uważa się cenę hurtową tego łęku, z tym że w przypadku leku, o którym mowa w:
1) § 5 pkt 1 lit. a — liczy się wartość użytej ilości le¬ku, a w odniesieniu do ampułek — wartość całko¬witej ilości jednostek zawartych w ampułce;
2) § 5 pkt 1 lit. b — liczy się wartość użytej jednostki dawkowania.
§ 7. Koszt wykonania leku recepturowego ustala się w zależności od postaci leku i wynosi:
1) 12,33 zł — dla postaci leków wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 1—11;
2) 24,66 zł — dla postaci leków wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 12 i ust. 2.
§ 8. Do kosztu sporządzenia leku recepturowego dolicza się marżę detaliczną w wysokości 25 %.
§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło¬szenia.3*
Minister Zdrowia: E. Kopacz
3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze¬niem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w spra¬wie wykazu leków, które mogą być traktowane jako su¬rowce farmaceutyczne, wysokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe i recepturowe, Ilości łęku recepturowe¬go, którego dotyczy opłata ryczałtowa, oraz sposobu obli¬czania kosztu sporządzania leku recepturowego (Dz. U. Nr 274, póz. 2726), które traci moc z dniem 29 marca 2008 r. na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierp¬nia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdro¬wotnej finansowanych ze środków publicznych oraz nie¬których innych ustaw (Dz. U. Nr 166, póz. 1172).

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2008 r. WYKAZ LEKÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ TRAKTOWANE JAKO SUROWCE FARMACEUTYCZNE PRZY SPORZĄDZANIU LEKÓW RECEPTUROWYCH

1. Aqua pro injectione (Aqua pro injectione) rozpusz¬czalnik do sporządzania leków parenteralnych — 10 ml
2. Azulen (Chamomillae extractum fluidum) płyn do stosowania na skórę i błony śluzowe
3. Cardiamidum (Nicethamidum) krople doustne, roztwór
4. Chlorhexidinum gluconicum 20 %
5. Fenactil (Chlorpromazinum) krople doustne, roz¬twór
6. Intractum Hippocastani (Hippocastani semtnis in-tractum) płyn doustny
7. Intractum Hyperici (Hyperici herbae intractum) płyn doustny
8. Linomag (Vitaminum F) płyn do stosowania na skórę
9. Mentowal (Menthylis valeras) krople doustne

10. Injectio Natrii chlorati isotontea 0.9 % (Natrii Chforidum) roztwór do wstrzykrwan —10 ml
11. Neospasmina (preparat ziołowy) syrop
12. Passispasmin (preparat ziołowy) syrop
13. Sirupus Pini compositus (preparat ziołowy) syrop
14. Succus Hyperici (Hyperici herbae succus) płyn do¬ustny
15. Succus Taraxacf (Taraxaci radicis succus) płyn do¬ustny
16. Succus Urticae (Urticae herbae succus) płyn do¬ustny
17. Tussipect (preparat złożony) syrop

18. Vitaminum A solutio aguosa (Retinolum) płyn do¬ustny
19. Vitaminum A+D3 solutio aquosa (Colecalcifero-lum + Retinolum) płyn doustny
20. Vitaminum B6 (Pyrtdoxidum) roztwór do wstrzyki-wań
21. Vitaminum D3 solutio aquosa (Colecalciferolum) płyn doustny
22. Vitaminum E liguidum (Tocopherolum) ptyn do¬ustny
23. Vitaminum E (Tocopherolum) roztwór do wstrzyki-wań 30 mg/ml amp.
24. Maść cholesterolowa (Cholesteroli unguentum) podłoże do maści o charakterze absorpcyjnym

 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 2233634 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe