Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
 Giełda pracy - regulamin zamieszczania ogłoszeń
05.02.2021r. - Komunikat Ministra Zdrowia uaktualniający i zastępujący niektóre wcześniejsze komunikaty w sprawie leków dostępnych w programie „Leki 75+”


Niektóre leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby

medyczne objęte refundacją ze środków publicznych są całkowicie bezpłatne dla

seniorów po ukończeniu 75. roku życia.

Podstawą przedmiotowego uprawnienia jest art. 43a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U.

z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.).
Zgodnie z ust. 1 przywołanego artykułu omawiane produkty, środki lub wyroby

przysługują na podstawie recepty wystawionej przez lekarza lub pielęgniarkę

udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy o udzielanie świadczeń

opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej albo lekarza posiadającego

prawo wykonywania zawodu, który zaprzestał wykonywania zawodu i wystawił receptę

dla siebie albo dla małżonka, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu oraz krewnych

lub powinowatych w linii prostej, a w linii bocznej do stopnia pokrewieństwa między

dziećmi rodzeństwa.

Ponadto, i niezależnie od powyższego, od 1 lipca 2020 r. bezpłatne zaopatrzenie

w omawiane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby

medyczne przysługuje również na podstawie recepty wystawionej w postaci

elektronicznej przez:

1. lekarza lub pielęgniarkę udzielających świadczeń opieki zdrowotnej:

a) w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu

ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lub

b) z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w ramach umowy, o której mowa

w art. 159a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze

środków publicznych;

2. lekarza udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej:

a) w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia

szpitalnego lub

b) z zakresu leczenia szpitalnego w ramach umowy, o której mowa w art. 159a

ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków

publicznych

- w związku z zakończeniem leczenia szpitalnego.

Warunkiem możliwości wystawienia recepty na zasadach obowiązujących od 1 lipca

2020 r., tj. przez podmioty wymienione w dwu powyższych punktach, jest wystawienie

recepty wyłącznie w postaci elektronicznej.

Jak wyżej wskazano osobom po ukończeniu 75. roku życia przysługują bezpłatnie

jedynie niektóre leki, środki lub wyroby objęte refundacją ze środków publicznych,

niemniej jednak należy zwrócić uwagę, że według stanu na dzień 1 stycznia 2021 r. lista

takich leków, środków i wyrobów obejmuje przeszło 2050 pozycji, co stanowi blisko

połowę leków, środków i wyrobów w ogóle refundowanych obecnie w ramach refundacji

aptecznej.

Ponadto obecna liczba pozycji leków dostępnych w ramach programu „Leki 75+”

przekroczyła już 80% wzrost względem liczby z momentu inicjacji programu we wrześniu

2016 r.

Należy również mieć na względzie, że możliwe jest dokonywanie na potrzeby

wystawienia recepty w programie „Leki 75+” uprzedniego, wymaganego art. 43a ust. 1b

ww. ustawy, sprawdzenia ilości oraz rodzaju przepisywanych pacjentowi leków, środków

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych,

w celu uniknięcia sytuacji przepisywania tych samych, albo takich samych leków,

mogącego skutkować przedawkowaniem, czy np. zatruciem polekowym, jak również

weryfikacji wcześniejszej preskrypcji z obecną pod kątem możliwych interakcji.

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Maciej Miłkowski

Podsekretarz Stanu

/dokument podpisany elektronicznie/

https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ministra-zdrowia-uaktualniajacy-i-zastepujacy-niektore-wczesniejsze-komunikaty-w-sprawie-lekow-dostepnych-w-programie-leki-75

 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 2392531 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe