Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
07.07.2020r. - Zarządzenie Prezesa NFZ z dnia 6 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne
Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 159 ust. 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 131/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu
Zdrowia z dnia 1 października 2019 r., zmienionym zarządzeniem Nr 173/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 grudnia 2019 r., zarządzeniem Nr 47/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 marca 2020 r., w § 13 wprowadza się następujące zmiany:
ZARZĄDZENIE Nr 100/2020/DSOZ
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 6 lipca 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów
w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 159 ust. 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 131/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu
Zdrowia z dnia 1 października 2019 r., zmienionym zarządzeniem Nr 173/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 grudnia 2019 r., zarządzeniem Nr 47/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 marca 2020 r., w § 13 wprowadza się następujące zmiany:
1) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Świadczeniodawca przesyła dokumenty rozliczeniowe do oddziału
Funduszu, z którym zawarł umowę, w przypadku realizacji zleceń na
zaopatrzenie w wyroby medyczne:
a) zrealizowanych po 30 czerwca 2020 r. wystawionych według wzoru
określonego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r.
w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia
naprawy wyrobu medycznego (Dz. U. poz.1555),
b) wystawionych od 1 lipca 2020 r. według wzoru określonego
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie
uproszczonego wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne
przysługujące comiesięcznie w przypadku kontynuacji zlecenia (Dz. U.
z 2020 r. poz. 28).”;
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. 2019 poz. 1394, 1590, 1694, 1726,1818,1905, 2020
i 2473 oraz z 2020 r. poz. 695 i 945.
2) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:
„3a. W przypadku świadczeń zrealizowanych na podstawie zleceń na
zaopatrzenie w wyroby medyczne wystawionych według wzoru określonego
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru
zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy
(Dz. U. poz. 1678), świadczeniodawca przesyła dokumenty rozliczeniowe do
oddziału Funduszu, który potwierdził zlecenie, wymienionego w części IV
zlecenia „Potwierdzenie uprawnienia do zaopatrzenia wnioskowanym
wyrobem medycznym”.
3b. W przypadku świadczeń zrealizowanych od dnia 1 stycznia do dnia
30 czerwca 2020 r. na podstawie zleceń na zaopatrzenie w wyroby
medyczne wystawionych według wzoru określonego w rozporządzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zlecenia na
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu
medycznego, świadczeniodawca przesyła dokumenty rozliczeniowe do
oddziału Funduszu wymienionego w części II zlecenia „Weryfikacja
zlecenia”- II.A „Wynik weryfikacji” – II.A.2 „Kod oddziału wojewódzkiego
NFZ.”.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

PREZES
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
Adam Niedzielski

-------------------------
Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dokonuje
nowelizacji zarządzenia Nr 131/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 października 2019 r., stanowiąc wykonanie upoważnienia zawartego w art. 159 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.).
Wprowadzona postanowieniem niniejszego zarządzenia zmiana umożliwia
świadczeniodawcy rozliczanie zrealizowanych świadczeń z zakresu zaopatrzenia
w wyroby medyczne z oddziałem Funduszu, z którym zawarł umowę. Ten sposób rozliczania świadczeń dotyczy świadczeń zrealizowanych od 1 lipca 2020 r na podstawie zleceń wystawionych według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz. U. poz.1555) oraz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uproszczonego wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięczniew przypadku kontynuacji zlecenia (Dz. U. z 2020 r. poz. 28).

Wprowadzona postanowieniem niniejszego zarządzenia zmiana rozliczania
świadczeń umożliwi świadczeniodawcom dostosowanie własnych systemów
informatycznych, ponieważ dokumenty rozliczeniowe świadczeniodawca składa
oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu w terminie do 10. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni (§ 23 ust. 1 i 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - Dz. U. z 2020 r. poz. 547 ze zm.).

Źródło:
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1002020dsoz,7203.html
 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 2233684 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe