Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
10.06.2020r. - ezdrowie.gov.pl: Komunikat w sprawie recept wystawianych przez farmaceutów
W związku z pojawiającymi się pytaniami i wątpliwościami informujemy, że od 1 kwietnia 2020 roku farmaceuta ma możliwość wystawienia dwóch rodzajów recept: recepty farmaceutycznej lub recepty pro auctore/pro familia.

Ww. recepty należy wystawiać w postaci elektronicznej z zastrzeżeniem takich wyjątków jak:
brak dostępu do systemu e-zdrowia (P1),
pacjent o nieustalonej tożsamości,
farmaceuta z państwa członkowskiego UE realizujący okazjonalnie lub tymczasowo czynności zawodowe farmaceuty.
Recepta farmaceutyczna może zostać wystawiona w przypadku zagrożenia zdrowia pacjenta i tylko przez farmaceutę pracującego w aptece lub punkcie aptecznym. Receptę tę wystawia się jedynie na produkty lecznicze o kategorii dostępności Rp. Ponadto jest ona realizowana za odpłatnością 100%, a jej wystawienie następuje w sytuacji wydania leku w aptece lub punkcie aptecznym. Dla recepty farmaceutycznej wystawianej w postaci elektronicznej wraz z receptą system apteczny przekazuje do P1 dokument jej realizacji (Dokument Realizacji Recepty).

Portal - ezdrowie.gov.pl - 09.06.2020 r.
Komunikat w sprawie recept wystawianych przez farmaceutów

W związku z pojawiającymi się pytaniami i wątpliwościami informujemy, że od 1 kwietnia 2020 roku farmaceuta ma możliwość wystawienia dwóch rodzajów recept: recepty farmaceutycznej lub recepty pro auctore/pro familia.

Ww. recepty należy wystawiać w postaci elektronicznej z zastrzeżeniem takich wyjątków jak:
brak dostępu do systemu e-zdrowia (P1),
pacjent o nieustalonej tożsamości,
farmaceuta z państwa członkowskiego UE realizujący okazjonalnie lub tymczasowo czynności zawodowe farmaceuty.
Recepta farmaceutyczna może zostać wystawiona w przypadku zagrożenia zdrowia pacjenta i tylko przez farmaceutę pracującego w aptece lub punkcie aptecznym. Receptę tę wystawia się jedynie na produkty lecznicze o kategorii dostępności Rp. Ponadto jest ona realizowana za odpłatnością 100%, a jej wystawienie następuje w sytuacji wydania leku w aptece lub punkcie aptecznym. Dla recepty farmaceutycznej wystawianej w postaci elektronicznej wraz z receptą system apteczny przekazuje do P1 dokument jej realizacji (Dokument Realizacji Recepty).

Każdy farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu i widniejący w Centralnym Rejestrze Farmaceutów ma również możliwość wystawienia recepty pro auctore oraz pro familia. Recepta ta wystawiana jest w postaci elektronicznej za pomocą aplikacji gabinet.gov.pl. W ww. wyjątkowych sytuacjach receptę taką można wystawić także w postaci papierowej. Co istotne recepty papierowe, na których ordynowane są leki refundowane, muszą posiadać unikalny numer identyfikujący receptę, który farmaceuta otrzymuje z Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) po uzyskaniu dostępu do portalu NFZ. Jeżeli farmaceuta wystawia recepty pro auctore oraz pro familia w postaci elektronicznej, wówczas aplikacja automatycznie nadaje numer recepty, w związku z czym nie występuje konieczność ubiegania się o pulę numerów od NFZ.

Dodatkowo – niezależnie od postaci recepty wystawianej przez farmaceutę – należy pamiętać o obowiązku prowadzenia ewidencji wystawionych recept farmaceutycznych oraz wykazu recept pro auctore oraz pro familia. Ewidencję recept farmaceutycznych należy prowadzić na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych (Dz.U. poz. 2008, z późn. zm.) oraz zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do tego rozporządzenia.

Wykaz recept pro auctore oraz pro familia powinien z kolei obejmować – zgodnie z art. 96 ust. 4a ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 944) – następujący zakres informacji:
numer kolejny wpisu;
datę wystawienia recepty;
numer PESEL pacjenta, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka - numer PESEL matki, a w razie braku numeru PESEL - rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;
rozpoznanie choroby, problemu zdrowotnego lub urazu;
międzynarodową lub własną nazwę produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo rodzajową lub handlową nazwę wyrobu medycznego;
postać, w jakiej produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny ma być wydany, jeżeli występuje w obrocie w więcej niż jednej postaci;
dawkę produktu leczniczego lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, jeżeli występuje w obrocie w więcej niż jednej dawce;
ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, a w przypadku produktu leczniczego recepturowego - nazwę i ilość surowców farmaceutycznych, które mają być użyte do jego sporządzenia;
sposób dawkowania.
Zarówno ww. ewidencję, jak i wykaz, można prowadzić w postaci elektronicznej lub papierowej. Ewidencja, jak i wykaz powinny być przechowywane przez okres co najmniej 5 lat od zakończenia roku, w którym wystawiono receptę.

Źródło:
https://ezdrowie.gov.pl/portal/artykul/komunikat-w-sprawie-recept-wystawianych-przez-farmaceutow


 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 2212838 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe