Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
29.10.2019r. - VIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Aptekarzy LOIA - 16 listopada 2019 r. - proponowany przebieg obrad
UCHWAŁA NR VIII/10/2019
VIII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego
Aptekarzy Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
w Zielonej Górze
z dnia 16 listopada 2019 r.w sprawie przyjęcia porządku obrad VIII Okręgowego Zjazdu
Sprawozdawczo – Wyborczego


Na podstawie § 11 Regulaminu obrad, VIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy uchwala, co następuje:


§ 1.

Zjazd uchwala następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zjazdu
2. Wystąpienia zaproszonych gości.
3. Wybór Prezydium Zjazdu: Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza Zjazdu i Zastępcy Sekretarza.
4. Powołanie Komisji Zjazdowych:
1) Mandatowej;
2) Skrutacyjnej;
3) Uchwał i Wniosków ;
4) Wyborczej;
5) Regulaminowej.
5. Przyjęcie Regulaminu obrad.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Wystąpienie Komisji Mandatowej - stwierdzenie ważności Zjazdu.
8. Kadencyjne sprawozdanie Okręgowej Rady Aptekarskiej.
9. Kadencyjne sprawozdanie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
10. Kadencyjne sprawozdanie Okręgowego Sądu Aptekarskiego.
11. Kadencyjne sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności:
1) Okręgowej Rady Aptekarskiej;
2) Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej;
3) Okręgowego Sądu Aptekarskiego;
4) Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
13. Rozpatrzenie wniosku Okręgowej Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Okręgowej Radzie Aptekarskiej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków organów LOIA:
1) Okręgowej Rady Aptekarskiej
2) Zastępców Rzecznika
3) Okręgowego Sądu Aptekarskiego
4) Okręgowej Komisji Rewizyjnej
5) Delegatów na VIII Krajowy Zjazd Aptekarzy.
15. Wybór Prezesa Okręgowej Rady Aptekarskiej.
16. Wybór Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
17. Wybory do Okręgowej Rady Aptekarskiej.
18. Wybory:
1) Zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
2) Okręgowego Sądu Aptekarskiego
3) Okręgowej Komisji Rewizyjnej
4) Delegatów na VIII Krajowy Zjazd Aptekarzy.
19. Wystąpienie Prezesa – przedstawienie składu Prezydium ORA.
20. Wolne wnioski i dyskusja
21. Podjęcie przez Zjazd dodatkowych uchwał i wniosków.
22. Zakończenie obrad – zamknięcie VIII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego.


§ 2.


Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący Sekretarz
VIII Zjazdu VIII Zjazdu

mgr farm. ……………………………………….. mgr farm. ………………………………….
 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 2181676 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe