Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
29.10.2019r. - VIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Aptekarzy LOIA - 16 listopada 2019 r. - projekt regulaminu obrad
UCHWAŁA NR VIII/9/2019
VIII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego
Aptekarzy Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
w Zielonej Górze
z dnia 16 listopada 2019 r.w sprawie uchwalenia regulaminu obrad VIII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Aptekarzy LOIANa podstawie art. 27 pkt. 4 Ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1419 ze zm.), uchwala się Regulamin obrad Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Aptekarzy o następującej treści:Rozdział I
Przepisy ogólne

§ 1.

1. Najwyższą władzą okręgowej izby aptekarskiej jest okręgowy zjazd aptekarzy.
2. Zjazd okręgowej izby aptekarskiej obraduje i działa zgodnie z przepisami ustawy o izbach aptekarskich oraz tego Regulaminu.
3. Okręgowa Rada Aptekarska zwołuje Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy co cztery lata.
4. Ilekroć w Regulaminie jest mowa:
1/ o Zjeździe – należy przez to rozumieć VIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Zielonej Górze.
2/ o Delegatach – należy przez to rozumieć Delegatów na VIII Kadencję LOIA.

§ 2.

1. Zjazd jest prawomocny i zdolny do podejmowania uchwał, jeżeli został prawidłowo zwołany oraz bierze w nim udział co najmniej połowa ogólnej liczby delegatów tzw. quorum.
2. Liczba delegatów VIII kadencji LOIA – 64 farmaceutów.
3. Zjazd odbywa się w pierwszym terminie, jeżeli weźmie w nim udział 50 % delegatów + 1.
4. Zjazd może się odbyć w drugim terminie niezależnie od liczy delegatów uczestniczących w Zjeździe.

Rozdział II
Uczestnicy Zjazdu

§ 3.

1. W Zjeździe biorą udział z głosem stanowiącym delegaci wybrani na VIII Kadencję LOIA.
2. W Zjeździe biorą udział z głosem doradczym członkowie LOIA i goście zaproszeni przez Lubuską Okręgową Radę Aptekarską.

§ 4.

Obecność Delegatów jest obowiązkowa.

§ 5.

Uczestnik Zjazdu stwierdza swą obecność na Zjeździe podpisem na liście obecności z tym, że sporządza się odrębne listy obecności dla delegatów i pozostałych uczestników Zjazdu.Rozdział III
Przebieg obrad

§ 6.

1. Zjazd otwiera Prezes Lubuskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej lub wyznaczony przez niego członek Rady.
2. Prezes Rady lub wyznaczony członek Rady prowadzi obrady do czasu wyboru Przewodniczącego Zjazdu.

§ 7.

Po otwarciu Zjazdu i wystąpieniu gości oficjalnych, Zjazd dokonuje w głosowaniu jawnym wyboru Przewodniczącego Zjazdu, jego zastępcy oraz Sekretarza i Zastępcy Sekretarza, tworzących Prezydium Zjazdu.
Zjazd wybiera także
1/ Komisję Mandatową – 2 osoby, która stwierdza czy Zjazd jest uprawniony do podejmowania uchwał.
2/ Komisję Skrutacyjną – 2 osoby, która dokonuje obliczeń głosów w poszczególnych głosowań jawnych oraz w przypadku głosowań tajnych:
rozdaje delegatom karty do głosowania;
zbiera od delegatów karty do urny;
przelicza głosy;
przedstawia wyniki głosowań Przewodniczącemu Zjazdu.
3/ Komisję Uchwał i Wniosków – 2 osoby, która przyjmuje propozycje w sprawach uchwał Zjazdu oraz przygotowuje ich projekty.
4/ Komisję Wyborczej – 2 osoby, która informuje o zasadach zgłaszania kandydatur, przyjmuje zgłoszenia kandydatur do wszystkich organów wybieranych na Zjeździe, sporządza listy kandydatów oraz przygotowuje karty do głosowania, które muszą być ponumerowane, opieczętowane pieczątką LOIA i podpisane przez Przewodniczącego Zjazdu.
5/ Komisję Regulaminową – 2 osoby, która czuwa nad zgodnym z Regulaminem przebiegiem obrad Zjazdu i wyborów.

§ 8.

Przewodniczący Zjazdu określa miejsce i czas pracy Komisji wymienionych w § 7.

§ 9.

1. Komisje wymienione w § 7. wybierają ze swojego składu przewodniczącego.

2. Przewodniczący Komisji kieruje jej pracami i składa Zjazdowi sprawozdanie z jej działalności.
3. Komisje sporządzają ze swych czynności protokół, który podpisują wszyscy członkowie.

§ 10.

Przewodniczący Zjazdu przy pomocy pozostałych członków Prezydium:
1. Czuwa nad przestrzeganiem regulaminu Zjazdu oraz porządku na sali obrad.
2. Kieruje przebiegiem Zjazdu zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.
3. Zarządza głosowanie w sprawach, które wymagają rozstrzygnięcia w tym trybie.

§ 11.

Bezpośrednio po dokonaniu wyboru określonego w § 7., Zjazd przyjmuje w głosowaniu jawnym Regulamin Zjazdu oraz ustala porządek obrad Zjazdu.

§ 12.

1. Przewodniczący Zjazdu udziela głosu uczestnikom Zjazdu w sprawach objętych porządkiem obrad według kolejności zgłoszeń.
2. Zaproszonym gościom można udzielić głosu poza kolejnością .
3. Przewodniczący Zjazdu może zwrócić uwagę dyskutantowi, który w swoim wystąpieniu odbiega od przedmiotu obrad określonego w porządku obrad, a po dwukrotnym zwróceniu uwagi, może odebrać przemawiającemu głos.
4. Na wniosek Przewodniczącego Zjazdu i delegatów, ustala się w głosowaniu jawnym maksymalny czas wystąpień poszczególnych dyskutantów nad określona sprawą.

§ 13.

1. Przewodniczący Zjazdu udziela głosu poza porządkiem obrad lub w związku z dyskusją, jedynie dla zgłoszenia wniosku formalnego lub sprostowania.
2. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski:
a/ stwierdzenie quorum,
b/ przeliczanie głosów,
c/ zamknięcie dyskusji,
d/ głosowanie bez dyskusji,
e/ zamknięcie listy mówców,
f/ zamknięcie listy kandydatów,
g/ odesłanie do Komisji,
h/ zmianę porządku obrad,
i/ przeprowadzenie głosowania,
j/ ograniczanie czasu przemówień.

§ 14.

1. Po zamknięciu dyskusji nad projektami uchwał lub innymi wnioskami i propozycjami w toku obrad, Przewodniczący Zjazdu oznajmia o przystąpieniu do głosowania. Od tej chwili można zabierać głos tylko dla zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania.

2. Przyjmuje się następujący porządek głosowania nad projektami uchwał:
a/ głosowanie nad poprawkami do poszczególnych sformułowań, przede wszystkim tymi, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach;
b/ głosowanie nad projektem uchwały w całości, z przyjętymi poprawkami.
3. Kolejność głosowania ustala Przewodniczący Zjazdu.
4. Głosowanie przeprowadza się jawnie.
5. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący Zjazdu.
6. Zjazd może uchwalić tajność głosowania w określonej sprawie.
7. Zjazd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. Każdą uchwałę podjętą przez Zjazd podpisuje Przewodniczący Zjazdu i Sekretarz.

§ 15.

1. Zjazd podejmować może także:
a/ deklaracje,
b/ oświadczenia,
c/ rezolucje,
d/ apele.
2. Deklaracje, oświadczenia, rezolucje i apele Zjazd podejmuje zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby delegatów uczestniczących w Zjeździe.

§ 16.

Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Zjazdu ogłasza jego zamknięcie.

§ 17.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Przewodniczący Zjazdu.


Rozdział IV
Zasady wyboru do organów LOIA

§ 18.

Wybory do organów LOIA odbywają się w głosowaniu tajnym według następujących zasad:
1. zgłaszanie kandydatów w nieograniczonej liczbie następuje bezpośrednio z sali;
2. zgłoszeni kandydaci przedstawiają się oraz wyrażają zgodę na kandydowanie;
3. na kartę wyborczą wpisywani są kandydaci, według nazwisk w porządku alfabetycznym, w stosunku do których nie zgłoszono zastrzeżeń;
4. w przypadku zgłoszenia zastrzeżenia do kandydata, o umieszczeniu go na karcie wyborczej rozstrzyga Zjazd, zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym;
5. karty do głosowania muszą być ponumerowane i opieczętowane pieczątką LOIA z podpisem Przewodniczącego Zjazdu;
6. głos uważa się za nieważny w przypadku:
a/ gdy karta wyborcza nie zawiera wymaganych skreśleń;
b/ całkowitego przekreślenia lub zniszczenia karty wyborczej;
c/ głosowania na innej karcie niż doręczona przez Komisję Skrutacyjną;

d/ pozostawienia większej liczby kandydatów niż została określona w zasadach wyborczych.
7. o wyborze kandydata decyduje zwykła większość głosów ważnych;
8. w przypadku uzyskania równej ilości głosów przeprowadza się w stosunku do tych osób ponowne głosowanie;
9. dopuszcza się odstąpienie od ponownego głosowania, w przypadku złożenia przez kandydata ( kandydatów), ustnej rezygnacji z dalszego udziału w wyborach;
10. w skład Komisji Skrutacyjnej nie mogą wchodzić osoby kandydujące;
11. z przeprowadzonych czynności Komisja Skrutacyjna sporządza protokół, z którym zapoznaje uczestników Zjazdu.


Rozdział V
Odwoływanie organów Okręgowej Izby Aptekarskiej,
członków organów oraz delegatów na zjazdy.

§ 19

Odwołanie delegata na okręgowy zjazd aptekarzy następuje na rejonowym zebraniu aptekarzy bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków danego rejonu wyborczego izby, posiadających czynne prawo wyborcze.
Wniosek o odwołanie delegata na okręgowy zjazd aptekarzy wraz z uzasadnieniem powinien być zgłoszony do okręgowej rady aptekarskiej przez co najmniej 1/5 członków rejonu wyborczego tego delegata.
Okręgowa rada aptekarska, po rozpatrzeniu wniosku, w drodze uchwały zwołuje w terminie 14 dni zebranie rejonu wyborczego, z terenu którego wpłynął wniosek.
Odwołanie delegata na okręgowy zjazd aptekarzy pociąga za sobą utratę przez niego członkostwa w organach izby aptekarskiej oraz stanowisk funkcyjnych w tych organach.

§ 20

Odwołanie członka organów okręgowej izby aptekarskiej oraz delegata na Krajowy Zjazd Aptekarzy może nastąpić na nadzwyczajnym okręgowym zjeździe aptekarzy, który podejmuje decyzję bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
Wniosek o odwołanie członka organów okręgowej izby aptekarskiej oraz delegata na Krajowy Zjazd Aptekarzy wraz z uzasadnieniem powinien być złożony w okręgowej radzie aptekarskiej przez co najmniej 1/5 delegatów lub 1/5 członków okręgowej rady aptekarskiej.

§ 21

Odwołania ze stanowisk funkcyjnych w organach okręgowej izby aptekarskiej (za wyjątkiem prezesa oraz okręgowego orzecznika odpowiedzialności zawodowej) może dokonać organ, który dokonał wybory na to stanowisko.
Odwołania ze stanowisk prezesa okręgowej rady aptekarskiej oraz okręgowego orzecznika odpowiedzialności zawodowej może dokonać odpowiednio nadzwyczajny lub okręgowy zjazd aptekarzy, który podejmuje decyzję większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.


§ 22

Przyjęcie wniosków w sprawie odwoływania członków organów izb aptekarskich, delegatów na zjazd oraz ze stanowisk funkcyjnych odbywa się w głosowaniu tajnym.

§ 23

Osobie, wobec której występuje się o odwołanie, należy umożliwić zajęcie stanowiska w sprawie wniosku o odwołanie przed głosowanie w tej sprawie.

§ 24

Nadzwyczajny lub okręgowy zjazd aptekarzy może odwołać każdy organ okręgowej izby aptekarskiej (poza okręgowym zjazdem farmaceutów) w całości, bezwzględną większością głosów, w obecności 2/3 delegatów uprawnionych do głosowania.
Wniosek o odwołanie organu okręgowej izby aptekarskiej wraz z uzasadnieniem powinien być zgłoszony okręgowej radzie aptekarskiej przez co najmniej połowę delegatów lub połowę członków okręgowej izby aptekarskiej.

§ 25

Głosowania zarządza oraz ogłasza ich wyniki Przewodniczący Zjazdu.

§ 26

Głosowania przeprowadza oraz ustala ich wyniki komisja skrutacyjna.
Z przebiegu głosowań komisja skrutacyjna sporządza protokół, który podpisują wszyscy jej członkowie.
Komisja skrutacyjna w sporządzonym protokole obowiązana jest określić:
- liczbę uczestników Zjazdu uprawnionych do głosowania;
- liczbę uczestników Zjazdu, którzy wzięli udział w głosowaniu;
- liczbę głosów oddanych za i przeciw odwołaniu.

§ 27

Do ważności głosowania o odwołanie organów samorządu aptekarskiego, członków organów samorządu aptekarskiego oraz delegatów na zjazdy wymaga się tajności głosowania.


Rozdział VI
Wybory uzupełniające

§ 28

Wybory uzupełniające delegata (ów) na Krajowy Zjazd Aptekarzy ogłasza okręgowa rada aptekarska w przypadku:
- uzyskania informacji o wygaśnięciu mandatu,
- odwołania delegata.
Wybory, o których mowa w ust. 1, odbywają się w czasie najbliższego okręgowego zjazdu aptekarzy.
§ 29

Wybory uzupełniające członków okręgowej izby aptekarskiej ogłasza okręgowa rada aptekarska w przypadku:
- uzyskania informacji o wygaśnięciu mandatu,
- odwołania członka.
Wybory, o których mowa w ust. 1, odbywają się w czasie najbliższego okręgowego zjazdu aptekarzy, z zastrzeżeniem przewidzianym w § 30.

§ 30

Wybory uzupełniające na stanowisko prezesa okręgowej rady aptekarskiej oraz okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej odbywają się w czasie nadzwyczajnego lub okręgowego zjazdu aptekarzy.
§ 31

Do wyborów uzupełniających, o których mowa w § 28 – 31 stosuje się odpowiednio przepisy Rozdziału IV niniejszego regulaminu.

Rozdział VII
Przepisy końcowe

§ 32

Sprawy dotyczące sposobu i przebiegu obrad nie uregulowane w regulaminie rozstrzyga Prezydium Okręgowego Zjazdu.
§ 33

Z1. Z przebiegu obrad Zjazdu sporządza się protokół.
2. Protokół, o którym mowa w ust.1. sporządzają Sekretarze Zjazdu.
3. Za sporządzenie protokołu z obrad odpowiada Przewodniczący Zjazdu.
4. Do protokołu załącza się pełne teksty podjętych uchwał, deklaracji, oświadczeń, rezolucji oraz apeli, protokoły komisji zjazdowych, przedłożonych sprawozdań oraz innych dokumentów Zjazdu.
5. Protokół podpisują wszyscy członkowie Prezydium Zjazdu.

§ 34

O decyzjach i wyborach podjętych przez Zjazd informuje się członków Izby, zamieszczając relację w Biuletynie Informacyjnym LOIA i na stronie internetowej.

§ 35

Regulamin obrad wchodzi w życie z chwilą uchwalenia przez Okręgowy Zjazd.


Przewodniczący Sekretarz
VIII Zjazdu VIII Zjazdu

mgr farm. ……………………………………….. mgr farm. ………………………………….
 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 2181668 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe