Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Siedziba LOIA
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 Zadania i zasady działania samorządu aptekarskiego
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
08.01.2019r. - Zbiór pytań i odpowiedzi opracowanych przez Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia dotyczących realizacji recept papierowych oraz DRR

https://www.csioz.gov.pl/fileadmin/user_upload/Banery/pytania_farmaceuty_realizacja_recepty_papierowej_i_drr_5c33264abe2fe.pdf

1. Co zrobić w sytuacji, gdy pacjent przychodzi do apteki z receptą pełnopłatną, na której nie ma numeru recepty?
W takiej sytuacji system apteczny w sposób automatyczny nadaje numer recepcie, dzięki czemu możliwe jest utworzenie DRR. Przepisy dopuszczają możliwość realizacji recepty pełnopłatnej, której nie przydzielono unikalnego numeru recepty.

1. Co zrobić w sytuacji, gdy pacjent przychodzi do apteki z receptą pełnopłatną, na której nie ma numeru recepty?
W takiej sytuacji system apteczny w sposób automatyczny nadaje numer recepcie, dzięki czemu możliwe jest utworzenie DRR. Przepisy dopuszczają możliwość realizacji recepty pełnopłatnej, której nie przydzielono unikalnego numeru recepty.

2. Jakie dane należy wprowadzić w sytuacji, gdy robiony jest odpis recepty? Odpis nie będzie przecież także zawierał numeru recepty.
W celu realizacji odpisu konieczne będzie wprowadzenie REGONu podmiotu wystawiającego receptę, NPWZ osoby wystawiającej receptę oraz identyfikatora pacjenta (czyli zwykle numeru PESEL). Warto jednak skontaktować się z dostawcą danego systemu aptecznego, ponieważ dostawcy proponują w swoich systemach ułatwienia podczas realizacji odpisów. Zakres danych wymaganych na odpisie recepty opisuje Art. 96 a ust. 6 ustawy Prawo Farmaceutyczne

W przypadku braku numeru, to system apteczny w sposób automatyczny nadaje numer.3. Jeżeli pacjent nie wykupi wszystkich leków z recepty, to w jaki sposób oznaczyć status recepty?
DRR wystawiany jest do każdej pozycji na recepcie papierowej. W związku z tym status „częściowa” lub „całkowita realizacja” dotyczy jednej pozycji. Nie oznaczamy statusu dla całej recepty papierowej. Definicje statusów można znaleźć w rozporządzeniu w sprawie recept:

§ 2.

(…)

2)informacja o realizacji pozycji na recepcie: "Częściowo zrealizowana" - informacja przedstawiana w Dokumencie Realizacji Recepty o możliwości dalszej realizacji danej pozycji recepty w zakresie opakowań dotychczas niewydanych pacjentowi;

3)informacja o realizacji pozycji na recepcie: "Całkowicie zrealizowana" - informacja przedstawiana w Dokumencie Realizacji Recepty o wydaniu pacjentowi wszystkich opakowań danej pozycji z recepty i zakończeniu procesu realizacji recepty;

4. Czy w przypadku realizacji recepty papierowej również wpisujemy adnotacje w DRR np. o rezygnacji z pozostałych leków, o wydaniu odpowiednika itp., czy te informacje umieszczamy tylko na rewersie recepty?
Adnotacje wymagane przez przepisy mogą być zamieszane na DRR lub na rewersie recepty papierowej. Adnotacje wpisywane są na rewersie recepty. Nie ma obowiązku wpisywania adnotacji w elektronicznym DRR, aczkolwiek można je tam również umieszczać.

5. Realizacja recepty pełnopłatnej (100%)- czy należy wprowadzać wszystkie kody?
Tak. W DRR, niezależnie czy dotyczy realizacji recepty refundowanej czy nierefundowanej, należy wprowadzić REGON podmiotu wystawiającego receptę (jeżeli dotyczy), NPWZ osoby wystawiającej receptę orazidentyfikator pacjenta (czyli zwykle numer PESEL). W przypadku braku numeru recepty nierefundowanej, to system apteczny w sposób automatyczny nadaje jej numer.

6. Jak zrealizować receptę bez kodów kreskowych? Należy wpisać wszystkie dane?
Jeżeli recepta nie ma kodów kreskowych, należy wymagane w DRR dane wprowadzić ręcznie (patrz pkt. 5).

7. Czy wpisujemy w adnotacjach w DRR w systemie aptecznym informacje o zamianie leku, mimo tego, że wciśnięto opcję „zamiennik”?
Nie ma konieczności wprowadzania takiej informacji w adnotacjach. Wystarczające będzie wprowadzenie znacznika zamiennika zgodnie z dotychczasową praktyką.

8. Czy można dołączyć lek do sprzedaży już zafiskalizowanej? Czy należy wykonać korektę poprzedniej recepty i wybić całość?
Pytania tego typu proszę kierować do dostawcy oprogramowania aptecznego.

9. Po fiskalizacji pojawiają się dane z recepty, gdzie nie ma adresu pacjenta czy adres trzeba wpisywać obowiązkowo w kartach pacjenta przed fiskalizacją czy po?
Dane, które obowiązkowo muszą się znaleźć w Dokumencie Realizacji Recepty określa rozporządzenie w sprawie recept, w paragrafie 7 (patrz pkt 5). Adres pacjenta nie należy do danych obowiązkowych.10. Czy podczas wystawiania odpisu zaznaczamy przy realizacji recepty realizację całkowitą czy częściową?
DRR wystawiany jest do każdej pozycji na recepcie papierowej. W związku z tym status „częściowa” lub „całkowita realizacja” dotyczy jednej pozycji. Nie oznaczamy statusu dla całej recepty papierowej

W przypadku wydawania odpisu do danej pozycji, pozycję oznaczyć należy jako „częściowo zrealizowaną” i wystawić odpis.

11. Jakie dane powinna zawierać papierowa recepta realizowana na 100%?
Art. 96a ust. 1 ustawy prawo farmaceutyczne, szczegółowo opisuje wymagania dotyczące danych, które powinna zawierać recepta papierowa.

12. Jak wygląda realizacja recepty transgranicznej?
Realizacja odbywa się na dotychczasowych zasadach, czyli bez generowania elektronicznego DRR.

13. Jak wygląda realizacja recepty weterynaryjnej?
Realizacja odbywa się na dotychczasowych zasadach, czyli bez generowania elektronicznego DRR.

14. Z racji braku numeru PESEL na recepcie 100% dla obcokrajowca, któremu wystawiono receptę w Polsce pole musi zostać uzupełnione innym numerem, proszę o
Ustawa o SIOZ Art. 17 punkt 2 reguluje tę kwestię:

„Identyfikator usługobiorcy stanowi numer PESEL usługobiorcy, a w przypadku osób, którym nie nadano numeru PESEL – seria i numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość albo niepowtarzalny identyfikator nadany przez państwo członkowskie Unii Europejskiej dla celów transgranicznej identyfikacji, o którym mowa w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/1501”

Identyfikatorem tym, jest również numer karty EKUZ.15. Retaksacja recept papierowych odbywa się w kontroli recept. Czy po wykonaniu retaksacji recepty papierowej wysyłana jest informacja ponownie na platformę P1?
Raport z retaksacji recept nie jest wysyłany. DRR wysyłane są do Systemu P1 na bieżąco w trakcie obsługi pacjenta (tuż przed fiskalizacją transakcji).

16. Co w sytuacji, gdy nastąpi awaria/problem z siecią? W jaki sposób należy realizować recepty papierowe?
W takiej sytuacji można zrealizować recepty na dotychczasowych zasadach, a następnie w czasie 3 dni od usunięcia problemu należy przesłać elektroniczne DRR do Systemu P1.

Podstawa prawna ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia art. 11 ustęp 5:

„Usługodawca zamieszcza w SIM:

1) w czasie rzeczywistym, dane, o których mowa w ust. 4 pkt 7 i 8;

(…)5a. W przypadku awarii systemu, o którym mowa w art. 7 Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych ust. 1, usługodawca zamieszcza dane w SIM niezwłocznie po ustaniu awarii, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia usunięcia awarii.

5b. Do terminu, o którym mowa w ust. 5a, nie wlicza się dni wolnych od pracy dla usługodawcy.

5c. W przypadku awarii systemu, o którym mowa w art. 7 Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych ust. 1, trwającej dłużej niż 1 dzień, termin, októrym mowa w ust. 5a, może ulec wydłużeniu przez ministra właściwego do spraw zdrowia, w drodze obwieszczenia.”

17. Czy zmiany w DRR mogą być dokonywane tylko w trakcie realizacji recepty, do które DRR jest generowany?
Zmiany statusu realizacji czy też uzupełnianie danych/ adnotacji w DRR można dokonywać w otwartym okresie refundacyjnym wielokrotnie. Po każdej zmianie SIM aktualizuje dane z DRR

18. Gdzie znajdę informacje o danych jakie farmaceuta może uzupełnić na recepcie papierowej lub DRR
Dane, które farmaceuta może uzupełnić w przypadku błędnie wystawionej recepty opisuje par. 10 rozporządzenia w sprawie recept.

19. W jaki sposób wykonuje się korekty dla recepty papierowej dla której wygenerowany został DRR
Korekta recepty papierowej z DRR w systemie oprogramowania aptecznego wykonywana jest na dotychczasowych zasadach. W trakcie generowanie korekty zostanie wytworzona korekta DRR w SIM

20. Czy wykonując odpis do recepty papierowej dla pozycji, z której pacjent wybiera część opakowań musimy dokonywać przez F12 adnotację o wykonaniu odpisu.
Zaznaczenie w DRR częściowej realizacji dla tej pozycji jest wystarczającą informacją o wykonaniu odpisu i nie ma wymogu robić dodatkowej adnotacji21. Jak realizujemy po 1 stycznia receptę wystawiona w państwie innym aniżeli kraje Unii Europejskiej np. z Ukrainy?
Recepty z krajów spoza Unii Europejskiej realizowane są na dotychczasowych zasadach. Dla tych recept nie jest generowany Dokument Realizacji Recepty

22. Co powinniśmy zrobić w przypadku wydania, na żądanie pacjenta, dawki mniejszej aniżeli zaordynowana przez lekarza
Jeżeli realizujemy receptę z wydaniem dawki mniejszej to osoba realizująca receptę powinna w DRR, w adnotacjach nanieść informację o takiej zamianie.

23. Jaki status realizacji oznaczyć w DRR, gdy wydajemy dla jednej pozycji lek z dwóch różnych dostaw?
W przypadku takiej realizacji recepty dla pierwszej pozycji nanosimy w DRR status częściowej realizacji a drugiej pozycji Recepta zakończona

24. Czy musimy zakładać w systemie aptecznym kartę pacjenta, jeżeli posiada on uprawnienia dodatkowe?
Założenie karty pacjenta wraz z określeniem na niej uprawnienia, rodzaju i numeru dokumentu potwierdzającego uprawnienie dodatkowe pozwoli na automatyczne przeniesienie tych danych do Dokumentu Realizacji ReceptyW przypadku dodatkowych pytań:

Numer kontaktowy: 19 457, adres e-mail: e-recepta@csioz.gov.pl

Strona internetowa: https://www.csioz.gov.pl/e-recepta/ 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 1913548 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe