Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Siedziba LOIA
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 Zadania i zasady działania samorządu aptekarskiego
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
14.11.2018r. -Pprocedura zakładania konta apteki w systemie P1 przez farmaceutów sprawujących zastępstwo Kierownika Apteki, podczas dłuższej nieobecności Kierownika wskazanego w Rejestrze Aptek

Niniejsza procedura przeznaczona jest dla farmaceutów, którym powierzono zastępstwo Kierownika Apteki podczas dłuższej nieobecności Kierownika wskazanego w Rejestrze Aptek.

Cel: złożenie wniosku o założenie konta w systemie P1 i wydanie stosownych certyfikatów dostępowych dla wskazanej apteki.

Osobą, której powierzono zastępstwo Kierownika Apteki może być jedynie farmaceuta zarejestrowany w Centralnym Rejestrze Farmaceutów.

Do złożenia wniosku przez osobę pełniącą obowiązki Kierownika Apteki należy kolejno przejść niżej wymienione kroki:

Warszawa, 13.11.2018

Procedura zakładania konta apteki w systemie P1

Niniejsza procedura przeznaczona jest dla farmaceutów, którym powierzono zastępstwo Kierownika Apteki podczas dłuższej nieobecności Kierownika wskazanego w Rejestrze Aptek.
Cel: złożenie wniosku o założenie konta w systemie P1 i wydanie stosownych certyfikatów dostępowych dla wskazanej apteki.
Osobą, której powierzono zastępstwo Kierownika Apteki może być jedynie farmaceuta zarejestrowany w Centralnym Rejestrze Farmaceutów.
Do złożenia wniosku przez osobę pełniącą obowiązki Kierownika Apteki należy kolejno przejść niżej wymienione kroki:
zaktualizować w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym informację o tym, że dla apteki o wskazanym ID została powołana osoba czasowo zastępująca Kierownika Apteki;
złożyć wniosek do CSIOZ o założenie konta w P1 podając następujące dane:
Imię i nazwisko oraz numer Prawa Wykonywania Zawodu Kierownika Apteki;
Imię i nazwisko oraz numer Prawa Wykonywania Zawodu osoby, której powierzono obowiązki Kierownika Apteki;
Nazwę Okręgowej Izby Aptekarskiej, w której są zarejestrowani obaj kierownicy;
Unikalny identyfikator apteki z Rejestru Aptek, dla której składany jest wniosek;
Dane administratora danych systemu usługodawcy/administratora w aplikacji usługodawców i aptek: imię, nazwisko, adres e-mail, PESEL;
dostarczyć żądanie wystawienia certyfikatu w postaci plików CSR wygenerowanych za pomocą dedykowanego oprogramowania „Generator CSIOZ”
instrukcja obsługi programu znajduje się pod adresem: https://sow.ezdrowie.gov.pl/pliki/Instrukcja_CSR.pdf
Wniosek należy wysłać za pośrednictwem systemu ePUAP na adres skrytki CSIOZ
/csiozgovpl/SkrytkaESP
Instrukcja wysyłania pism za pośrednictwem platformy ePUAP znajduje się pod adresem:
https://obywatel.gov.pl/wyslij-pismo-ogolne
Wniosek należy podpisać Profilem Zaufanym wystawionym dla osoby, której powierzono zastępstwo Kierownika Apteki wskazanej we wniosku.

Sporządził: Bartłomiej Chmielewski
------------------------------

Wzór wniosku:

DO:
Centrum Systemów Informacyjnych
Ochrony Zdrowia w Warszawie
ul Stanisława Dubois 5A

WNIOSEK
o założenie konta w systemie P1 dla apteki

Ja, niżej podpisany/a …………………………………………………………………………………………..………………………, numer PESEL …………….……………….., numer PWZF…………….……….. oświadczam, iż jestem farmaceutą pełniącym obowiązki Kierownika Apteki w aptece o numerze ID………………………………….….… zapisanym w Rejestrze Aptek pod numerem ……….……………. w…………………………………Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym.

Wnioskuję o założenie konta w systemie P1 na potrzeby podłączenia apteki do e-recepty.

Dane Kierownika apteki:
Imię i nazwisko ………………………………..
PESEL ……………………………......
NPWZF ………………………………...

Razem z wnioskiem przekazuję dane administratora apteki oraz Pliki CSR żądania wystawienia certyfikatu: WSS i TLS.…………………………………………………
imię i nazwisko składającego wniosek

 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 1886895 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe